education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תקשורת בין אישית
 

האקלים השורר בבית-הספר נקבע באופן מכריע על-ידי טיב התקשורת הבין-אישית הנהוגה בו... נושא התקשורת הבין-אישית מקיף עולם ומלואו..."
(דב דרום, 1989)

 

 

תכנית חברתית-ערכית לטיפוח כשירויות חברתיות בדגש על: ניהול שיח, ניהול קונפליקטים, נימוסים והליכות, עבודה בצוות וקבלת החלטות.

 

 

המודלים היישומים בתכנית מסייעים באופן ממוקד בטיפוח היבטים מרכזיים המופיעים בסטנדרט 2: "תקשורת בין-אישית וקשר בין באי בית-הספר" ובסטנדרט 3 ובנוסף מתייחסים להיבטים שונים של סטנדרט 1.
בתכנית: מתווה כללי ועקרונות, 16 חוברות המכילות חומרים יישומיים לדיון ולהפעלה במליאה ובקבוצה, סדנאות לחדרי מורים ותקליטור מרכז.

אודות התכנית

כללי 

תקשורת בין-אישית מתייחסת לפעילות גומלין בין אנשים. בפעילות זו באים לידי ביטוי מכלול דרכי ההתנהגות והשיח המשפיעים על החברה. התקשורת הבין-אישית מתרחשת בבית-הספר כל הזמן: בשיעור, בהפסקה ובכל פעילות אחרת - בין הלומדים לבין עצמם ובינם לבין חבריהם, בין תלמידים למורים, בין מורים לתלמידים, בין מורים להורים, בין בית-הספר לקהילה.

מטרת-העל 

טיפוח כשירויות חברתיות לקידום התקשורת הבין-אישית בקרב תלמידים ומורים.

התפיסה 

הגישה החינוכית שבבסיס התכנית היא כי בלומדים טמונים זרעי כשירויות חברתיות; יש לסייע להם לחשוף כשירויות אלה, לטפחן ולאפשר מגוון הזדמנויות לתרגול ולהתנסויות.
כשירות חברתית מתייחסת למערכת של התנהגויות מילוליות ולא מילוליות נלמדות המאפשרות לקיים אינטראקציות מקדמות בין אדם לחברו. התנהגויות אלה כוללות: התנהגויות בין-אישיות, התנהגויות המתייחסות לעצמי והתנהגויות הקשורות למילוי תפקיד.

התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית בחינוך היסודי, מתמקדת בטיפוח חמש כשירויות: ניהול שיח, ניהול קונפליקטים, נימוסים והליכות, עבודה בצוות וקבלת החלטות.

העקרונות המנחים בפיתוח התכנית הבית-ספרית בנושא 

א. אינטגרטיביות - חשוב שהתכנית הבית-ספרית תיבנה תוך יצירת קשרים לתכנים הלימודיים במקצועות השונים, למעגל השנה, לנושאים שעל סדר היום החינוכי בבית-הספר, ולתכנית הפעילות הבית-ספרית, כך שייווצר ציר מתפתח לטיפוח ערכים וכשירויות חברתיות. 


ב. רלוונטיות ללומדים - חשוב שהתכנית הבית-ספרית תאפשר ללומדים דיון ועיסוק בנושאים, בסוגיות, בדילמות ובבעיות מעולמם, תוך שיתופם בבחירת התכנים.


ג. התנסות ועשייה - כשירות חברתית מתפתחת רק בעקבות התנסות, עשייה ולמידה מלווה. חשוב שהתכנית שתיבנה בבית-הספר, תזמן התנסויות חברתיות ותחתור לתרגום המסרים החברתיים בהתנהגות הלומדים הלכה למעשה. יש לאפשר ללומדים התנסות ועשייה במעגלים שונים כמו כיתה ו/או שכבה ו/או בוועדות שונות ובזמנים שונים: שיעור, יחידה, פעילות חברתית וכו'.


ד. עקביות – חשוב שהתכנית שתיבנה תשים דגש על עקרון העקביות בלמידה, בהתנסות ובעשייה תוך יצירת רצף והמשכיות. לצורך כך חשוב להקדיש זמנים ייחודיים וקבועים ללמידה ולעשייה מתמשכת.


ה. שיתוף ושיתופיות - חשוב לשתף חברים שונים מהצוות החינוכי בחשיבה, בתכנון ובבחירת הכשירות/יות החברתיות שיטופחו ברמת הכיתה/ות בבית-הספר.
שילוב בעלי תפקיד העוסקים בתחומים שונים בבית-הספר מאפשר יצירת חיבורים וקשרים לתכנים הלימודיים ולפעילויות חברתיות כחלק מתכנית הלימודים הבית-ספרית. 

הצעדים הנדרשים ליישום תכנית ל"טיפוח תקשורת בין-אישית" בבית-הספר  

  • בניית תכנית כיתתית ובית ספרית לטיפוח תקשורת בין-אישית כחלק מתחומי הדעת בחיבור לתכנים הלימודיים והחברתיים הנלמדים ולמעגל החיים הבית-ספרי.
  • מינוי מרכז בית-ספרי לנושא הקצאת זמן מורה ללמידת הנושא ולהיכרות
  • עם מגוון מתודות לצורך העברתו במסגרות מגוונות ובחיבורים שונים.
  • הקצאת זמן ייחודי ליישום הנושא במהלך השיעורים.
  • הקצאת זמן תלמיד להתנסות שיטתית ולפיתוח ההישגים הנדרשים בכשירויות השונות.
  • העשרת הסביבה הלימודית גם בספרי קריאה העוסקים בהיבטים חברתיים-ערכיים.
  • צירת מסגרות ייחודיות המאפשרות התנסות שיטתית בטיפוח כשירויות חברתיות בקרב כל תלמידי בית-הספר.
  • בניית כלים להערכה שוטפת של מימוש ההישגים הנדרשים ולדיון על אודות הממצאים לצורך הפקת לקחים ותרגום הממצאים לצעדים אופרטיביים בתכנית הכיתתית והבית- ספרית.

     

העקרונות לבניית תכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית

אינטגרטיביות

יש ליצור קשרים לתכנים הלימודיים במקצועות השונים, למעגל השנה, לנושאים שעל סדר היום החינוכי בבית-הספר ולתכנית הפעילות הבית-ספרית, ויצירת ציר מתפתח לטיפוח ערכים וכשירויות חברתיות. 

התנסות ועשייה

יש לזמן התנסויות חברתיות ולחתור לתרגום המסרים החברתיים בהתנהגות הלומדים הלכה למעשה תוך התנסות ועשייה במעגלים שונים ובזמנים שונים.
 

רלוונטיות ללומדים

יש לאפשר ללומדים דיון ועיסוק בנושאים, בסוגיות, בדילמות ובבעיות מעולמם.

עקביות

יש לפעול בצורה עקבית, תוך הגדרת זמנים קבועים ללמידה ולהתנסות תוך יצירת רצף והמשכיות.

שיתוף ושיתופיות

יש לשתף חברים שונים מהצוות החינוכי בחשיבה, בתכנון ובבחירת  הכשירות/יות והערכים שיטופחו.

 

  העקרונות  לבניית התכנית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2016