education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מפגשים בגובה העיניים
 

לכל איש בשורה ייחודית להעביר... תרומה בלעדית משלו..."
(הרב סולובייצ'יק)

 

תכנית חברתית-ערכית לטיפוח שייכות ומעורבות המעודדת שיתוף במסרים חברתיים-ערכיים כדרך להעמקת ההיכרות ולטיפוח האקלים.

 

הציר המרכזי בתכנית מסייע בטיפוח שייכות ומעורבות הנכללים בסטנדרט 2: "תקשורת בין-אישית וקשר בין באי בית-הספר" וביצירת זיקות לסטנדרטים 1, 3 ו-4 בתרבות ובאקלים הבית-ספרי. התכנית מעודדת את טיפוח ההישגים הנדרשים בהאזנה ובדיבור כמענה לסטנדרט 1 בחינוך הלשוני.

 

בתכנית מודל המסייע בהבניית מסגרת לשיח מוגן ובבחינת מסרים בחיבור לעולמות התוכן: פנאי, פתגמים, מקומות, אירועים ודמויות הנגזרים מתכניות הלימודים בהיסטוריה, במקרא, במולדת חברה ואזרחות ובמורשת.

 

 מכתב פתיחה

 

סדרת שקפים להצגת התפיסה, המסגרת והתכנים:

 

שקף 1 - התפיסה החברתית ערכית
שקף 2 - מודל ליישום סטנדרטים ותכניות לימודים
שקף 3 - מפגשים בחיבור למצרף הסטנדרטים בתרבות ואקלים
שקף 4 - מפגשים בחיבור לסטנדרט 2 בתרבות ואקלים
שקף 5 - זרקור על השתייכות ושייכות לחברה
שקף 6 - מפגשים לטיפוח תחושת השייכות לכיתה ולבית-הספר
שקף 7 - היבטים שונים במעורבות חברתית
שקף 8 - מפגשים בזיקה לתכנית הלימודים בחינוך הלשוני
שקף 9 - מפגשים בזיקה לסטנדרט 1 בחינוך הלשוני
שקף 10- מפגשים בחיבור לתכניות בחינוך לתרבות הפנאי
שקף 11- מפגשים לבחינת פעילות פנאי
שקף 12- תהליך הלמידה וההתנסות במסגרת המפגשים
שקף 13- ביסוס תחושת המוגנות
שקף 14- המסר ומקומו בתקשורת הבין-אישית
שקף 15- תרומת התכנית בהיבטים חברתיים ולימודיים
שקף 16- צעדים בתכנית

חומרים ללמידה ולהוראה בכתות:

חינוך לפנאי

ההזדמנות במפגשים

יחידה 1 - בירור ההזדמנות במפגשים

 

כללים והסכמות במפגשים

יחידה 2 - בירור הכללים הנדרשים ליצירת שיח מוגן במפגשים

יחידה 3 - בניית הסכמות ויצירת הסכם כיתתי

 

מסרים חברתיים-ערכיים

יחידה 4 - המסר: הגדרת מסרים, סוגי מסרים, מטרות במסרים ודרכים שונות להעברת מסרים

יחידה 5 - מסרים בסיטואציות חברתיות בחיבור לפעילויות פנאי

 

למידת עולם התוכן - פנאי בתהליך מובנה

יחידה 6 - בירור תפיסות עולם ביחס לפנאי

יחידה 7 - בחינת אפיוני פעילות פנאי

יחידה 8 - מקורות מידע על אודות פעילויות פנאי:

היכרות עם מקורות מידע על אודות פעילויות פנאי

בחינת מרכיבי פעילות הפנאי באמצעות מקורות מידע שונים

בירור שיקולי הדעת בבחירת פעילות פנאי

יחידה 9 - בחינת מסרים חברתיים-ערכיים בפעילות פנאי

יחידה 10 - חידון לחזרה על ההיבטים המרכזיים בפעילויות פנאי

 

עזרים לשותפים במפגשים לביסוס השיח המוגן

יחידה 11 - הכנה לקראת המפגש באמצעות "כרטיס הכנה לדובר"

יחידה 12 - ניהול מהלך המפגש באמצעות "כרטיס הצגה לדובר"

יחידה 13 - זכירת ביטויי ההתנהגות המצופים מהדובר באמצעות "סימנייה לדובר"

יחידה 14 - האזנה ומתן משוב מקדם באמצעות ספרון למאזינים

יחידה 15 - בחינת הקשיים הצפויים לדובר ולמאזינים באמצעות סיפורי אירוע

 

עוצרים ובודקים

יחידה 16 - בירור קשיים והצלחות במהלך המפגשים

יחידה 17 - תעודת הערכה לדובר

שאלון לבחינת עמדות והתנהגויות לפני ואחרי הפעלת התכנית מפגשים בגובה העיניים בחיבור לעולם התוכן פנאי

 

להרחבה

יחידה 19 - רשימת פעילויות ומודלים להרחבת היבטים מרכזיים בתכנית

 

פתגמים

 מדריך למורה אודות "מפגשים בגובה העיניים" סביב פתגמים

 

ההזדמנות במפגשים

יחידה 1 - בירור ההזדמנות במפגשים

 

כללים והסכמות במפגשים

יחידה 2 - בירור הכללים הנדרשים ליצירת שיח מוגן במפגשים

יחידה 3 - בניית הסכמות ויצירת הסכם כיתתי

 

מסרים חברתיים-ערכיים

יחידה 4 - המסר: הגדרת מסרים, סוגי מסרים, מטרות במסרים ודרכים שונות להעברת מסרים

יחידה 5 - מסרים בסיטואציות חברתיות

 

למידת עולם התוכן פתגמים בתהליך מובנה

הגדרת פתגם

מקורות שונים בהם מופיעים פתגמים

העברת מסרים באמצעות פתגמים

בינגו פתגמים

 

עזרים לשותפים במפגשים לביסוס השיח המוגן

כרטיס הכנה לדובר

כרטיס הצגה לדובר

 

יחידה 13 - זכירת ביטויי ההתנהגות המצופים מהדובר באמצעות "סימנייה לדובר"

יחידה 14 - האזנה ומתן משוב מקדם באמצעות ספרון למאזינים

יחידה 15 - בחינת הקשיים הצפויים לדובר ולמאזינים באמצעות סיפורי אירוע

 

עוצרים ובודקים

יחידה 16 - בירור קשיים והצלחות במהלך המפגשים

יחידה 17 - תעודת הערכה לדובר

 

להרחבה

יחידה 19 - רשימת פעילויות ומודלים להרחבת היבטים מרכזיים בתכנית

 

מקומות

ההזדמנות במפגשים

יחידה 1 - בירור ההזדמנות במפגשים

 

כללים והסכמות במפגשים

יחידה 2 - בירור הכללים הנדרשים ליצירת שיח מוגן במפגשים

יחידה 3 - בניית הסכמות ויצירת הסכם כיתתי

 

מסרים חברתיים-ערכיים

יחידה 4 - המסר: הגדרת מסרים, סוגי מסרים, מטרות במסרים ודרכים שונות להעברת מסרים

יחידה 5 - מסרים בסיטואציות חברתיות

 

למידת עולם התוכן מקומות בתהליך מובנה

מקום ואיפיוניו

שיקולים בבחירת מקורות מידע על אודות מקומות

מסרים בעקבות "סיפורו של מקום"

בינגו מקומות

 

עזרים לשותפים במפגשים לביסוס השיח המוגן

כרטיס הכנה לדובר

כרטיס הצגה לדובר

 

יחידה 13 - זכירת ביטויי ההתנהגות המצופים מהדובר באמצעות "סימנייה לדובר"

יחידה 14 - האזנה ומתן משוב מקדם באמצעות ספרון למאזינים

יחידה 15 - בחינת הקשיים הצפויים לדובר ולמאזינים באמצעות סיפורי אירוע

 

עוצרים ובודקים

יחידה 16 - בירור קשיים והצלחות במהלך המפגשים

יחידה 17 - תעודת הערכה לדובר

 

להרחבה

יחידה 19 - רשימת פעילויות ומודלים להרחבת היבטים מרכזיים בתכנית

 

אירועים

מדריך למורה אודות "מפגשים בגובה העיניים" סביב אירועים

 

ההזדמנות במפגשים

יחידה 1 - בירור ההזדמנות במפגשים

 

כללים והסכמות במפגשים

יחידה 2 - בירור הכללים הנדרשים ליצירת שיח מוגן במפגשים

יחידה 3 - בניית הסכמות ויצירת הסכם כיתתי

 

מסרים חברתיים-ערכיים

יחידה 4 - המסר: הגדרת מסרים, סוגי מסרים, מטרות במסרים ודרכים שונות להעברת מסרים

יחידה 5 - מסרים בסיטואציות חברתיות

 

למידת עולם התוכן אירועים בתהליך מובנה

הגדרת אירוע ואפיוניו

מקורות מידע על אודות אירועים

מסרים באירועים

בינגו אירועים

 

עזרים לשותפים במפגשים לביסוס השיח המוגן

כרטיס הכנה לדובר

כרטיס הצגה לדובר

 

יחידה 13 - זכירת ביטויי ההתנהגות המצופים מהדובר באמצעות "סימנייה לדובר"

יחידה 14 - האזנה ומתן משוב מקדם באמצעות ספרון למאזינים

יחידה 15 - בחינת הקשיים הצפויים לדובר ולמאזינים באמצעות סיפורי אירוע

 

עוצרים ובודקים

יחידה 16 - בירור קשיים והצלחות במהלך המפגשים

יחידה 17 - תעודת הערכה לדובר

 

להרחבה

יחידה 19 - רשימת פעילויות ומודלים להרחבת היבטים מרכזיים בתכנית

 

דמויות


מדריך למורה אודות "מפגשים בגובה העיניים" סביב דמויות

 

ההזדמנות במפגשים

יחידה 1 - בירור ההזדמנות במפגשים

 

כללים והסכמות במפגשים

יחידה 2 - בירור הכללים הנדרשים ליצירת שיח מוגן במפגשים

יחידה 3 - בניית הסכמות ויצירת הסכם כיתתי

 

מסרים חברתיים-ערכיים

יחידה 4 - המסר: הגדרת מסרים, סוגי מסרים, מטרות במסרים ודרכים שונות להעברת מסרים

יחידה 5 - מסרים בסיטואציות חברתיות

 

למידת עולם התוכן דמויות בתהליך מובנה

הגדרת דמות ואפיוניה

מקורות מידע על אודות דמויות

מסרים בדמויות

בינגו דמויות

 

עזרים לשותפים במפגשים לביסוס השיח המוגן

כרטיס הכנה לדובר

כרטיס הצגה לדובר

 

יחידה 13 - זכירת ביטויי ההתנהגות המצופים מהדובר באמצעות "סימנייה לדובר"

יחידה 14 - האזנה ומתן משוב מקדם באמצעות ספרון למאזינים

יחידה 15 - בחינת הקשיים הצפויים לדובר ולמאזינים באמצעות סיפורי אירוע

 

עוצרים ובודקים

יחידה 16 - בירור קשיים והצלחות במהלך המפגשים

יחידה 17 - תעודת הערכה לדובר

 

להרחבה

יחידה 19 - רשימת פעילויות ומודלים להרחבת היבטים מרכזיים בתכנית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2016