education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ילדים נוקטים עמדה, יוזמים ומשפיעים
 

במהלך חופשת הקיץ תשע"א נחשפנו לגלי מחאה ציבורית, לעצרות ולהפגנות שקיבלו תהודה רבה באמצעי התקשורת הכתובה והדיגיטאלית.

הקריאה העיקרית שבבסיס המחאות חידדה את התביעה לשינוי בסדרי העדיפויות של הקצאת המשאבים בתחומי החיים השונים, ולקידום צדק חברתי ואחריות חברתית.

לפניכם מבחר הצעות לשיח ולפעילות שפותחו על ידי המחלקה לחינוך לחיים בחברה שבאגף לחינוך יסודי ושפ"י המתמקדות בנושאים הלקוחים מעולמם של הילדים בגילאי החינוך היסודי (בדגש על כיתות ד', ה', ו') שעשויים להתקשר למחאה הציבורית.

חשוב לעודד שיח עם התלמידים במהלכו יידונו סוגיות הקשורות למחאה, להבעת עמדה בדרכים לגיטימיות וללא אלימות, למעורבות חברתית וליוזמות של ילדים.

 ילדים נוקטים עמדה, יוזמים ומשפיעים בחיבור למחאה החברתית - קיץ תשע"א

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2016