education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 מעורבות חברתית תפקיד לכל תלמיד/ה
 

"הטוב והמעולה שבנפש האדם יכול לצמוח ולגדול במידה

שיהא מחובר לציבור ומעורה בו"  (אלברט איינשטיין) 

 

מערכת החינוך אמונה על הוצאתו מן הכוח אל הפועל של הטוב והמעולה שבנפש האדם המשתקף גם בערכים בהם הוא מאמין ולאורם הוא מנהל את אורחותיו.

 

אנו מאמינים כי המעורבות החברתית מסייעת בגיבוש עולם ערכים הדוגל במימושן של: אחריות, אכפתיות, ערבות הדדית, יוזמה, סולידאריות חברתית ונתינה המהוות אבני יסוד בחברה.

לאור זאת, חשוב שנתחיל בטיפוחה של המעורבות החברתית כבר בחינוך היסודי על פי רצף הנע מערנות לסובב דרך השתתפות ושיתוף לעבר עשייה למען האחר והסביבה.

 

יש לזמן ללומדים למידה והתנסות מעשית המתנהלות במעגלים הולכים ומתרחבים בהתאם לגיל:

במעגל הראשון - הכיתתי: תורנות, ועדות כיתתיות ועוד.

במעגל השני- הבית-ספרי: הכיתה כוועדה, מועצה, ועדה, מנהיגות ועוד.

במעגל השלישי - הקהילתי: במשפחה, בשכונה, בקהילה, בעיר/יישוב ועוד.

 

 

ערכת כלים לטיפוח מעורבות חברתית
בכיתה, בבית-הספר ובקהילה 

 

הערכה שלפניכם נועדה לסייע בהבניית המעורבות החברתית בכיתה, בבית-הספר ובקהילה. הכלים המוצעים בערכה מדגימים מודלים לדיון, ללמידה ולהתנסות סביב הסוגיות, התכנים והכשירויות הנגזרים מהמעורבות החברתית. דיון מושכל באמצעות כלים אלה יאפשר ללומדים לקחת חלק בהבניית המסגרות בהן יפעלו כמעורבים חברתית, בבחירת התחום להתנסות, בקביעת יעדי המעורבות ומטרותיה, בתכנון הפעולות הנדרשות, בתיעוד ההתנסות ובהערכתה.

 

הערכה מכילה:

  • הצעות לשקפים ולהצגה בחדר המורים המסייעים בתכנון ההתארגנות המערכתית לטיפוח מעורבות חברתית.
  • מהלכים לבירור תפיסות העולם, הצרכים, הרגשות, העמדות ומשאלות הלב של כלל באי בית-הספר: לומדים, מורים והורים ביחס למעורבות חברתית.
  • כלים מגוונים לבחירת התחומים להתנסות ולהבניית מסגרות מגוונות בכיתה ובבית-הספר.
  • מודלים לדיון ולהתנסות במעורבות חברתית בחיבור לתכנים לימודיים.
  • חוברת "תפקיד לכל תלמיד/ה - לוח דרושים" הפורסת מגוון תחומים להתנסות במילוי תפקיד בכיתות א' - ו' והמפרטת דוגמאות לתפקידים הנגזרים מכל תחום.
 
 הצעות לשקפים להצגה בחדר מורים
 יחידה 1 - כלים לבירור תפיסות העולם ביחס למעורבות חברתית
 יחידה 2 - כלים לשיתוף במחשבות/שאלות/למידות ביחס למעורבות חברתית
 יחידה 3 - כלים לבירור חלומות/בקשות/שאיפות/משאלות ביחס למעורבות חברתית
 יחידה 4 - כלים לבחינת מחויבות השותפים לקידום המעורבות החברתית
 יחידה 5 - כלים לבחירת תחום ותפקיד להתנסות במעורבות חברתית
 יחידה 6 - טיפוח מעורבות חברתית בחיבור לתכנים לימודיים
 יחידה 7 - תפקיד לכל תלמיד – לוח דרושים
 יחידה 8 - כלים להבניית מסגרות למעורבות חברתית
 יחידה 9 - מעורבות חברתית במעגל החיים הקהילתי
 יחידה 10 - מעורבות חברתית בקהילה – עיצוב סביבה לימודית
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2013