education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
שגרירי מפתח הל"ב
 

 

רקע קצר על התכנית:


תכנית "שגרירי מפתח הל"ב" הינה תכנית חברתית-ערכית לטיפוח מעורבות חברתית.
הפעלת התכנית בביה"ס מאפשרת לכל תלמיד לגלות מעורבות חברתית ולפעול כשגריר המעודד את יישומם
של ערכי "מפתח הל"ב" בכיתה, בשכבה, בבית הספר; בשיעור, בהפסקה; במשפחה, בקהילה ועוד.
שגרירי מפתח הל"ב נדרשים ללמוד את הערך, לתכנן וליזום רעיונות מגוונים ליישום ערכי מפתח הל"ב תוך שהם מקפידים על הליך דמוקרטי והרחבת מעגל השותפים הפועלים ליישום הערך החודשי.
השגרירים נדרשים לתעד ולפרסם המהלך החברתי-ערכי ברמה הבית-ספרית, האזורית והארצית.

 

מטרות התכנית:


• מתן הזדמנות לכל תלמיד למלא תפקיד ולגלות אחריות, התמדה ויוזמה
• העצמת חברת הילדים
• עידוד ההתנהגות הערכית בחיי היום-יום
• חיזוק תחושת השייכות ותחושת המסוגלות של היחיד והקבוצה

 

תנאי ההצטרפות למהלך הארצי הכולל תיעוד והערכה:


1. קיומה של "שעת חינוך-מפתח הל"ב" קבועה מידי שבוע בכל הכיתות.
2. הקצאת זמן למימוש יוזמות חברתיות של ילדים.
3. הקצאת זמן להדרכת הרכז החברתי והמחנכים על ידי המדריך הבית-ספרי לח"ח.
4. המלצת הפיקוח והמנחה המחוזית לחינוך חברתי-ערכי.

 

בתי הספר המיישמים את התכנית נדרשים:


1. להכין תכנית שנתית לפעילות השגרירים.
2. לאפשר מדי חודש לכיתה או שתיים ליזום פעילות "שגרירית" המעודדת את יישומו על הערך החודשי בקרב תלמידים, מורים ו/או הורים (בהלימה לסילבוס התכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך").
3. לאפשר לתלמידים לקחת חלק פעיל בתכנון, בביצוע ובהערכת הפעילות בליווי המחנכים.
4. להקצות זמן לפעילות השגרירים: בהפסקה, במפקד בוקר ו/או ביחידות זמן אחרות במהלך יום הלימודים ולאחריו.
5. לתעד את הפעילויות השגריריות מדי חודש באמצעות טופס התיעוד שפורסם ולשלוח למדריך לחינוך חברתי ערכי. טופס זה יוערך ע"י המחלקה לחינוך לחיים בחברה ביחס לקריטריונים, וביה"ס יקבל משוב כתוב.
6. לפרסם את תיעוד הפעילות ואת תוצריה בבית-הספר ובקהילה.

 

 

קול קורא להצטרפות לתכנית בתש"ף

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/09/2019