education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מסלולים ללמידה משמעותית
 
 

השאיפה לזמן לתלמידים למידה משמעותית היא בליבת העיסוק של אנשי חינוך. האוגדן "מסלולים ללמידה משמעותית" נועד לסייע לאנשי החינוך במימוש השאיפה לקדם למידה משמעותית.

באוגדן "מסלולים ללמידה משמעותית" בחרנו להתמקד בשלושה צירים מרכזיים:

חלק ראשון עוסק בציר הרעיוני-מושגי - משמעותה של למידה משמעותית. בחלק זה מוצע בירור בהתייחס למהותה של הלמידה המשמעותית ורכיביה, משולבים ממצאי מחקר מספרות החינוך ומתוארים עקרונות הוראה המקדמים למידה משמעותית.

חלק שני עוסק בציר הפדגוגי של הוראה ולמידה משמעותית - פיתוח ששת תפקודי הלומד במאה ה- 21. בחלק זה מוצגים תפקודי הלומד שמערכת החינוך שואפת לפתח הן כתורמים ללמידה משמעותית והן כתוצריה, משולבים ממצאי מחקר וגישות לפיתוח תפקודי הלומד השונים ומתוארים עקרונות ההוראה לפיתוח התפקודים השונים.

חלק שלישי עוסק בציר  ניהולי מערכתי - למידה משמעותית בקהילת לומדים אכפתית. בחלק זה יש עיסוק במסגרת חינוך הפועלת כקהילת לומדים אכפתית ובתהליכים הנדרשים בה כבסיס חיוני למימוש חזון הלמידה המשמעותית. מוצגת פדגוגיה של אכפתיות, יש בירור מושגי-תפיסתי בהתייחס לקהילת לומדים אכפתית, מובאת סקירה של מודלים של קהילות למידה שהתפתחו בחינוך, ומוצגים עקרונות ותהליכים לפיתוח וטיפוח של קהילות לומדים אכפתיות במוסדות החינוך היסודי.

החומרים מאפשרים למידה ודיונים במסגרת הקהילה המקצועית של מפקח ומנהליו, במסגרת הקהילה המקצועית של בית הספר ובמסגרות לפיתוח מקצועי חוץ-בית ספרי. כמו כן ניתן להשתמש בחומרים ללמידה עצמית.

מפקחים ומנהלים יוכלו להשתמש בחומרים להבניית תהליכים לקידום הלמידה המשמעותית במוסדות החינוך. מורי-מורים יוכלו להשתמש בחומרים כחומר עזר בתהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה. מדריכים יוכלו להשתמש באוגדן כחומר עזר בהנחיית המורים.  מורים יוכלו להשתמש בחומרים לבחינה עצמית ולקידום עבודתם.

 

  מסלולים אל למידה משמעותית   

 

 היבטים עיוניים ומושגים של למידה משמעותית: משמעותה של למידה משמעותית

 

 היבטים פדגוגיים - הוראה ולמידה משמעותית: פיתוח ששת תפקודי הלומד במאה ה- 21

 

 היבטים ניהוליים מערכתיים לקידום למידה והוראה משמעותית: למידה משמעותית בקהילת לומדים איכפתית

 

 נספחים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/01/2016