education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
על אודות היחידה למינהל בית ספרי
 

אחד הגורמים העיקריים המשפיעים על מימוש מטרות החינוך בבית-הספר הוא המינהל בו.

הספרות העוסקת מאז שנות החמישים של המאה הקודמת בשאלת האפקטיביות הארגונית מאוחדת בדעה שהמשתנה של תהליכי הניהול והיכולות של המנהל הם גורמים משפיעים מרכזיים בהבטחת איכות התפקוד של ארגון (פאיול, 1949, סיימון, סמיתבורג ותומסון, 1964 אצל פרידמן, תש"ן ).

תפיסה זו רווחת גם בנוגע לבית-הספר כארגון.

המחקרים העוסקים בשאלת האפקטיביות של בתי-ספר מדגישים את תפקיד המינהל החינוכי בבית-הספר בהבטחת איכות זו. עם ההכרה בהשפעה שיש למערך המינהל בבית-הספר על איכות התפקוד של בית- הספר, התפתחה גם התפיסה שהגורם רב המשמעות במערך זה הוא המנהל כמנהיג פדגוגי.
"ניתן אפילו לומר שאחד ההבדלים המרכזיים בין בית-ספר אפקטיבי לבין בית-ספר לא-אפקטיבי הוא בתפקודו ובהגדרת משימותיו והתנהגותו של המנהל", אומר פרידמן (תש"ן).

וסרג'יובני (1984) טוען: "הבדלים ניכרים קיימים בין בתי-ספר והנהלותיהם המוגדרים כבלתי יעילים, כמיומנים וכמצוינים. בתי-ספר שמנהליהם אינם יעילים ומיומנים, פשוט לא מתפקדים כראוי". בעשורים האחרונים הושם דגש כה רב על ייחוס חשיבות למנהיגות הישירה של המנהל לתפקוד בית-הספר, עד כי סרג'יובאני (1992) היציע "להקדיש תשומת לב שווה, לכל הפחות, למציאת תחליפים למנהיגות".

המינהל הבית-ספרי הוא המערך הפדגוגי (ההיבט המקצועי, החינוכי-לימודי), הארגוני (ההיבטים המנהליים והחברתיים), והתפעולי (ההיבט המכני) המאפשרים לבית-הספר לתפקד ולממש את השאיפות החינוכיות-לימודיות שלו לאור חזונו ויעדיו ובזיקה למדיניות משרד החינוך. זהו מכלול האמצעים שיש לבית-הספר כארגון ואופן השימוש בהם כדי לאפשר לו למלא את תפקידיו כמוסד חינוך-למידה ולפעול כמערכת להשגת מטרותיו.

על המינהל הבית ספרי לעבור בחינה מתמדת ולהתפתח בהתחשב בתהליכים המעצבים את בית-הספר ובמציאות שבה הוא פועל.
עבודת המטה מתמקדת בקביעת מדיניות החינוך, תכנון, תקצוב, מעקב ובקרה. על בית-הספר מוטלת האחריות למימוש מוצלח של המדיניות.
האגף לחינוך יסודי כיחידת מטה מתמקד בנושאים המרכזיים המשפיעים על מימוש מטרותיו של החינוך היסודי. בנושאים אלה הוא פועל להתאמת מדיניות משרד החינוך לצורכי החינוך היסודי, התווית דרכים ליישומה ומשוב ובקרה בנוגע ליישום זה.

היחידה למינהל בית-ספרי כיחידת מטה באגף לחינוך יסודי פועלת לקדם את המנהיגות, המקצועיות, המקצוענות והמצוינות בתחום המינהל בבית-הספר היסודי ולקדמו בהתחשב בשינויים ובתמורות המעצבים את בתי-הספר.

תפקידי היחידה למינהל בית-ספרי כיחידת מטה:

 
 • פעילות להתוויית מדיניות האגף בתחום ניהול בית-הספר היסודי ויישומה
 • העמדת סטנדרטים בתחום המינהל הבית-ספרי
 • מעקב ובקרה אחר איכות הניהול בחינוך היסודי
 • ריכוז מידע בתחום המינהל הבית-ספרי
 • השתתפות בעיצוב תוכנית ההכשרה והפיתוח של מנהלים ובעלי תפקידים בחינוך היסודי והתאמתה לצרכים
 • ייזום פיתוח דגמים וכלים בתחום המינהל הבית-ספרי בחינוך היסודי ושימוש בהם
 • תכנון הפעולות הנדרשות בהיבטים השונים של המינהל הבית-ספרי ליישום מדיניות המשרד, גיוס המשאבים לכך ומעקב ובקרה אחר ביצוען.

   

     

  תהליכי העבודה (פעולות) היחידה מתבצעות בדרכים הבאות:

    1. שיתוף המפקחים הכוללים על בתי-הספר, כשותפי התפקיד העיקריים.
  2. קיום כנסים וימי עיון.
  3. הפעלת קבוצות מיקוד של מנהלים.
  4. העברת תקשורת כתובה הכוללת דפי קשר תקופתיים ותדריכים.
  5. איסוף נתונים באמצעות שאלונים וסקרים ועיבוד הנתונים לצורך פיתוח תכניות עבודה העונות על הצרכים.
  6. הפעלת תקשורת אלקטרונית במסגרת האתר של האגף לחינוך יסודי.
  7. ממשק עם יחידות האגף לפי תחומי התמחותן.
  8. ממשק עם יחידות המשרד לפי תחומי התמחותן.
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  06/01/2018