education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מדריך לניהול עבודת בית-הספר וההורים
 

חוברת זו מיועדת למנהלי בתי-הספר היסודיים כאחראים על ניהול עבודת בית-הספר עם ההורים.

החוברת מכילה לקט כלים ותהליכים שמטרותיהם:

 

א.   להציג מידע עיוני ומחקרי שיתרום לעיצוב ולהפעלה של תכנית יעילה ומועילה המותאמת לצורכי בית- הספר ולעבודה עם הורי התלמידים בבית-הספר.

ב.   לסייע לבית-הספר לקיים תהליכים שיאפשרו עבודה משותפת התורמת הן לקידום הילדים והצלחתם והן לתפקוד בית-הספר כארגון חינוך-למידה.

 

בחוברת שלושה פרקים.

פרק א' עוסק בתהליך קידום מעורבות ההורים בחינוך ושיתופם בבית-הספר.

פרק ב' מציג את הגורמים המשפיעים על מעורבות ההורים בחינוך ועל טיב היחסים בין בית-הספר להורים כפי שזוהו בספרות המקצועית ולאור הניסיון המצטבר ברמת בית-הספר, ברמת הורים וברמת המורים.

פרק ג' מציג כלים לעבודת בית-הספר וההורים

 

pdf מדריך לניהול עבודת בית-הספר וההורים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/06/2014