education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ניהול ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה בבית הספר
 

העֶרכה "ניהול ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה בבית-הספר היסודי" היא כלי עבודה יישומי בניהול הפדגוגיה בבית הספר. הכלי נועד לשמש את בית הספר היסודי לצורך ניהול ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה בו הן כחלק מתכנית הפעילות הבית ספרית (להשגת הקדימויות והיעדים שבית הספר קבע), והן מתוך ראיית ההתפתחות המקצועית של כל עובד ההוראה כמטרה כשלעצמה.

 

בערכה למנהלים "ניהול ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה בבית הספר היסודי" שני חלקים ונספחים.

בחלק הראשון מובאים הכלים לתכנון ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה בבית הספר ויישומה, לבקרה ולמעקב עליה.

בחלק השני מובאים כלים למנהל/ת לניהול ההתפתחות המקצועית.

1. דיונים לגיבוש תפיסת ההתפתחות המקצועית בבית הספר, מטרותיה, עקרונותיה, חלוקת האחריות של כל אחד בנוגע לתהליך ולתוצאות, ואת הדרכים לקיים אותה גיבוש תפיסה בית דיונים בצוות בנושא ההתפתחות המקצועית

2. ניהול  ההערכה של עבודת המורים בבית הספר כחלק מתהליך ההתפתחות המקצועית

3. תיעוד ההתפתחות המקצועית של המורה: תיק העבודות (פורטפוליו) של מורה

4. דיונים בין מנהל/ת לעובד/ת ההוראה בנושא ההתפתחות המקצועית

5. הניהול המעשי של ההתפתחות המקצועית בארגון: ניהול הידע בבית הספר ובית הספר כארגון לומד

בנספחים מובאים: (א) סרגלי ההתפתחות המקצועית ככלי עזר למיפוי צורכי ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה, (ב) דוגמה לקדימויות, יעדים ותכנית התפתחות מקצועית,  (ג) רשימת מקורות מידע.

 

  להורדת הערכה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/07/2015