education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אוגדן אופק חדש
 

דבר המנהלת הכללית

דבר סגנית המנהלת הכללית ומנהלת המינהל הפדגוגי

מבוא - הרפורמה כהזדמנות ליצירה חדשה

"לגעת באופק" - צעדים באימוץ השינוי, יישומו וביסוסו

תקציר מנהלים - החומרים המופיעים באוגדן ותיאורם

 

א. מסמכי מדיניות

1. חוזר המנהל הכללי סט/ 3 (א) "נוהלי הפעלת השעות הפרטניות בבתי הספר היסודיים בהתאם לרפורמת "אופק חדש"

2.  חוזר מנכ''ל תשעב/9(א), "נוהלי הפעלת רפורמת אופק חדש בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים"

ב. חומרים ליישום של "אופק חדש"

1. אקלים חינוכי ב"אופק חדש"

1.1. הבנייה של שיח חינוכי בין עמיתים ויישומו ביצירה, בניהול ובבקרה של אקלים בית ספר

1.2. דיאלוג מורה תלמיד - מתווה לניהול שיחות אישיות עם תלמידים

2. חומרים ליישום פדגוגי של "אופק חדש"

 

חינוך קדם יסודי

מסמך מדיניות

 

חינוך יסודי

א. חינוך-הוראה-למידה ב"שעות הפרטניות"

1. תכנית מפגשים מלב אל לב

2. ההוראה והלמידה בקבוצה הקטנה

3. שיח דיאלוגי ב"הוראה פרטנית"

4. השיעור הפרטני מורה-תלמיד (בערבית)

 

ב. תהליכים בית ספריים וניהול הפדגוגיה ב"אופק חדש"

1. אופק חדש בבית הספר היסודי - תלקיט למנהלים (בעברית ובערבית)

2. ניהול הפדגוגיה למימוש ההזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה הקטנה

3. ניהול עבודת הצוות ולמידתו בשעות השהייה

4. של מי האופק הזה? שיתוף ההורים בתהליכי העיצוב של "אופק חדש" בבית הספר

5. במה לניהול ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה של בית הספר היסודי

6.ערכה לניהול ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה של בית הספר היסודי

 

ג. הוראה-למידה של תחומי הדעת

1.מדע וטכנולוגיה

 

חינוך על יסודי

א. חינוך-הוראה-למידה ב"שעות הפרטניות"

השעות הפרטניות

 

ב. התהליכים הבית ספריים וניהול הפדגוגיה ב"אופק חדש"

שעות השהייה

 

הזדמנויות למיקוד באוכלוסיות מיוחדות

1. הצעות לעבודה בקבוצות קטנות עם תלמידים עולים

2. הצעות לעבודה בקבוצות קטנות עם תלמידים בסיכון

3. השעות הפרטניות בחינוך המיוחד

4. שעות השהייה בחינוך המיוחד

5. תלמידים מצטיינים בבית הספר ב"אופק חדש"

 

ג. הסביבות הלימודיות ב"אופק חדש":

1. הספרייה

2. המוזיאון

 

ד. ספר ההתחדשות - לגעת באופק

 

ה. נספח

1. תדריך להבנת מבנה ההעסקה של יועצים חינוכיים בחטה"ב ובביה"ס היסודי במסגרת הרפורמה "אופק חדש"

2. שאלת נפוצות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2013