education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה קטנה
 

בעקבות רפורמת “אופק חדש” נוספו שעות לימוד רבות לבתי הספר היסודיים,שעות אלה מכונות “השעות הפרטניות" והן מיועדות להוראה-למידה ליחידים או לקבוצות שגודלן אינו עולה על חמישה תלמידים.

החוברת מיועדת למפקחים ומנהלים למורי מורים ומדריכים, מטרתה לסייע במימוש האפשרויות שבהוראה-למידה בקבוצה הקטנה. היא מוקדשת למהותה של מסגרת הלימוד בקבוצה קטנה שבה מתקיימת הוראה-למידה בקבוצה בת שניים עד חמישה תלמידים. בחוברת מוצגות אפשרויות שהמסגרת הפרטנית מזמנת ואת העקרונות והתהליכים שצריכים להתקיים כדי לממשה.

החוברת עוסקת בבחינת דרכי הוראה-למידה בקבוצה הקטנה ואת סוגי השיח בה; היא כוללת מידע עיוני ותרחישים מהשדה, כמו כן מוצעות שאלות לדיון כנקודת מוצא ללמידה של אנשי ההוראה.

 הזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה קטנה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2013