education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
סביבת למידה חוץ-כיתתית
 

כתבה: ד"ר אורית מיוחס, מדריכה לפיתוח ויישום פדגוגי

נכתב בשיתוף עם מיקי אריאן כדריה, מרכזת תחום סביבות וחצרות לימודיות, אגף בכיר מיפוי ותכנון במינהל הפיתוח.


 

לצורך הדיון נתייחס ללמידה חוץ-כיתתית כלמידה המתרחשת  בתוך בית הספר וכלמידה המתרחשת מחוץ לבית הספר.

 

למידה חוץ-כיתתית (בתוך בית הספר ומחוצה לו) מתרחשת מחוץ לגבולות חדר הכיתה בסביבה המזמנת תהליך למידה טבעי מתוך התנסות ישירה של הלומדים עם אובייקט או תופעה. סביבה זו היא חלק אינטגרלי מרצף תהליך הלמידה. הייחוד שלה הוא באופי ההתנסות שהיא מזמנת לתלמידים ובמושגים שניתן להמחיש באמצעותה.

 

מבחינה פיזית ישנה אבחנה בין סביבות למידה חוץ-כיתתיות:

 1. סביבות פתוחות (תחת כיפת השמיים)
 2. סביבות סגורות (בתוך מבנה)
 3. סביבות מותאמות לביקורי קהל (כמו: מוזיאון, אתר ארכיאולוגי)
 4. סביבות שאינן מותאמות לצורכי קהל (כמו: מפעל תעשייה, אתר בטבע)

 

מחקרים שנערכו באנגליה לאורך עשר שנים (((Dillon et al., 2006 מעידים כי למידה חוץ-כיתתית המתוכננת היטב, המיושמת והמוערכת באופן ראוי מזמנת ללומדים הזדמנויות בעלות ערך מוסף להתנסויותיהם בכיתה לפיתוח הידע שלהם והמיומנויות. לצורך תכנון, הפעלה והערכה של למידה חוץ-כיתתית מוצע למיין את הפעילויות על פי שלושה קריטריונים:

 1. מטרת הפעילות הלימודית החוץ-כיתתית, לדוגמה: רגשית, חברתית, קוגניטיבית, פיתוח מיומנויות
 2. משתנים פיזיים הקשורים לסביבת הלימוד, כגון: גורמי מזג אוויר, זמינות של תופעות, תופעות בלתי צפויות, סוגי הפרעות חיצוניות
 3. משך הפעילות בסביבה החוץ כיתתית משפיע על המרחק בין בית הספר למקום בו מתרחשת התופעה, על היקף התופעה הנלמדת ועל היקף הארגון המתלווה ללמידה.

 

יתרונות הלמידה בסביבה חוץ-כיתתית

 1. מאפשרת המחשה רבה יותר של מושגי יסוד
 2. מזמנת התנסות בלתי אמצעית עם האובייקט או התופעה הנלמדת ומשיגה בכך המחשה והבנה מעמיקה יותר של הנושא הנלמד
 3. יכולה לספק תנאים של מעבדת שדה לצורך חקירה של תופעות ביולוגיות, גיאולוגיות, פיזיקליות וחברתיות
 4. מאפשרת לרכוש מיומנויות חקר שדה ושיטות עבודה המאפיינות תחומי דעת שונים
 5. תורמת לשכלול אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה

 

מודל פדגוגי ללמידה בסביבה חוץ-כיתתית

אחד המודלים הפדגוגיים ללמידה בסביבה חוץ-כיתתית הוא המודל של ניר אוריון (אוריון, 2003) הכולל שלושה מרכיבים: השיעור המקדים בכיתה, הלמידה בסביבה החוץ-כיתתית והשיעור העוקב בכיתה.

 1. השיעור המקדים בכיתה – למידה משמעותית בסביבה חוץ-כיתתית תתרחש אם יצומצמו מרחבי הזרות של הלומדים במרחב החוץ-כיתתי באמצעות הכנה מקדימה בכיתה. אוריון (שם) מתייחס לשלוש זרויות:
  א. זרות קוגניטיבית – הכוונה למידת ההיכרות של הלומדים עם מיומנויות ומושגי יסוד הנדרשים לביצוע משימות לימודיות בסביבה החוץ-כיתתית. הפער בין מידת ההיכרות של הלומדים עם מיומנויות ומושגי יסוד שידרשו להם בפעילות החוץ-כיתתית ניתן לצמצום באמצעות שיעור מקדים בכיתה המוביל להבניית ידע ומיומנויות רלוונטיות.
  ב. זרות פסיכולוגית – הכוונה לפער בין ציפיות הלומדים מהאירוע לבין מהלכו בפועל. ניתן לצמצם פער זה באמצעות שיעור מקדים בכיתה הכולל מידע על מטרות הפעילות, לוח זמנים, מרחק הליכה, תיאור הפעילות והמשימות הלימודיות.
  ג. זרות גיאוגרפית – הכוונה למידת ההיכרות של הלומדים עם הסביבה הפיזית, כלומר המקום, הפעילות והדרך אליה. במידה והפעילות נערכת בסביבה שאינה מוכרת ללומדים ניתן לצמצם את הפער בשיעור מקדים המציג תמונות או סרטון וידאו של האזור ולהיעזר במפות התואמות לגיל הלומדים.

 2. הפעילות בסביבה החוץ-כיתתית – הלמידה החוץ-כיתתית מאפשרת ללומדים התנסות ישירה באמצעים מוחשיים. חשוב שסביבה זו תזמן למידה בעלת ערך מוסף לפעילות בכיתה, תהיה רלוונטית לתלמידים ומתאימה לתוכן הנלמד.
 3. השיעור העוקב בכיתה –מאפשר לתלמידים תהליכים של עיבוד מידע חדש, הסקת מסקנות והבניית הכללות. חשוב שתהליכים אלה יתרחשו תוך כדי אינטראקציה בין התלמידים למורה ובינם לבין עמיתיהם. 

סביבת למידה חוץ-כיתתית ולמידה משמעותית

סביבת הלמידה החוץ-כיתתית היא משאב ללמידה משמעותית:

 1. מזמנת למידה ממשית, אמתית ואותנטית המעודדת את מעורבות הלומד בתהליך הבניית ידע.
 2. מקדמת תהליך למידה טבעי מתוך התנסות ישירה וחווייתית, ובכך מעוררת עניין וסקרנות של הלומדים ומאפשרת הבנה מעמיקה יותר של מושגים, רעיונות ועקרונות מתחומי דעת שונים.
 3. מחזקת מיומנויות חשיבה ועשייה. 
 4. מזמנת יחסי גומלין ומעודדת אינטראקציה בין הלומד לסביבה הפיזית והחברתית.

 


להרחבה

מקור

תכנים עיקריים

ודיסלבסקי, מ' (2015). מסלולים אל למידה משמעותית. אגף א' לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך. חלק שלישי, 202-209.

סדנאות למיפוי סביבת הלמידה בבית הספר

כלי לאיסוף נתונים על סביבת הלמידה בהיבט החומרי-תוכני

משרד החינוך (2015). נתיבים להוראה משמעותית, מניפת מודלים יישומיים להוראה משמעותית, 49-43.

הוראה ולמידה בסביבות מגוונות מחוץ לכותלי הגן והכיתה:

הבסיס הרעיוני של הוראה ולמידה חוץ-כיתתית

דוגמאות לתהליכי למידה בסביבה חוץ-כיתתית

אתגרים ומגבלות

אתר האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים, הוראה בסביבת הלימוד החוץ-כיתתית (תשנ"ו)

 

 

 

סקירה היסטורית של השימוש בסביבת הלימוד החוץ-כיתתית

הבהרות על המושג "סביבת לימוד חוץ-כיתתית"

דוגמאות של שיעורים חוץ-כיתתיים בתחומי דעת שונים על פי חלוקה גילית

אתר מטר, למידה חוץ כיתתית, תשע"ה

דגמי הוראה במדע ובטכנולוגיה בסביבה הלימודית החוץ-כיתתית לפי חלוקה לכיתות א'-ו'

אתר מינהלת הטיולים, למידה מחוץ לבית הספר

עקרונות הלמידה בסביבה החוץ-כיתתית (מחוץ לכותלי בית הספר) ומיפוי תכניות הלימודים

מיפוי תחנת לימוד

השיעור החוץ כיתתי

השיעור המכין

השיעור העוקב ומדריך להצגת מערך שיעור

 


ביבליוגרפיה

אוריון, נ' (2003). סביבת הלימוד החוץ-כיתתית - למה ואיך?. אאוריקה (1), 29-22. זמין ב:
https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8709

Dillon, J., et al (2006). The Value of Outdoor Learning: Evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87(320), 107-111

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/09/2016