education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אודות האגף
 

האגף לחינוך יסודי הוא אחד משלושת אגפי הגיל במינהל הפדגוגי (קדם יסודי, יסודי ועל יסודי)
ומהווה יחידת מטה הממונה על הניהול הפדגוגי של מערכת החינוך היסודי.


 מבנה האגף ובעלי תפקידים


תחומי העיסוק של האגף:

  • תרגום והתאמה של מדיניות משרד החינוך לחינוך היסודי
  • ייזום והצעת מהלכים לגיבוש מדיניות בהקשר לנושאים שבליבת החינוך היסודי
  • פיתוח רעיונות, תכניות, מודלים וכלים ליישום מדיניות משרד החינוך ולהשגת היעדים שהציב
  • ניהול שותפויות בפורומים שונים במשרד החינוך ומחוצה לו
  • ייזום משוב ובקרה על אופן יישום מדיניות משרד החינוך 
  • מענה לפניות גורמים שונים במשרד ומחוצה לו

פעולות אלה מספקות מידע על צורכי מערכת החינוך היסודי ותורמות לייזום ולהנהגת מהלכים לגיבוש מדיניות לחינוך היסודי וליישומה במגזרים השונים.  
במסגרת תפקידיו מקיים האגף קשרי עבודה עם שותפי תפקיד שונים הפועלים במסגרת יחידות המשרד, המחוזות, האקדמיה, גופים מתערבים ועוד.

 

אתי סאסי, מנהלת האגף לחינוך יסודי 
טלפון: 02-5603283/4
דוא"ל:
etisa2@education.gov.il

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/01/2017