education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חוקים
 

בבית הספר - חוקים הנוגעים לתלמידים  I  בבית הספר - חוקי חינוך  I  בבית הספר - חוקי המדינה הנוגעים לחינוך  I  בבית הספר - תלמידים בעלי צרכים מיוחדים  I  בקהילה - התייחסות למוגבלויות  I  בקהילה -  עבודת נוער  I בקהילה - טובת הילד ורווחתו  I  במשפחה - טובת הילד ורווחתו

 

בבית הספר

חוקים הנוגעים לתלמידים

  חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016

 

  חוק זכויות התלמיד

 

  חוק זכויות התלמיד - בשפה הערבית - قانون حقوق التلاميذ

 

  חוק זכויות התלמיד - באנגלית -  Pupils' Rights Law

 

  אמנת זכויות הילד וחוק זכויות התלמיד בתשדירי ערוץ הכנסת

 

  תקנות זכויות התלמיד - פרסום הוראות והרחקת תלמידים

 

  תקנות הרחקת תלמידים לצמיתות בשפה הערבית - اللائحة استبعاد التلاميذ بشكل دائم

 

  נוהל הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך והעברתו למוסד חינוך אחר

 

  תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי"ט-1959

 

  תקנות לחוק זכויות התלמיד - בחינות בגרות

 

  תנאים לבחינות בגרות - בערבית - شروط امتحانات نهاية العام

 

  הליך הוגן בעת הרחקה מבית הספר - עפ"י חוק זכויות התלמיד

 

  זכויות התלמיד - תקציר

 

  חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, התשס"ב-2002

 

  חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 

  חוק איסור הפליה במוצרים

 

  קליטת ילדי עובדים-בעלי דרכונים זרים

 

  דו"ח הוועדה בנושא חינוך - משרד המשפטים

 

  חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה 1965- רבדים בחקיקה

חזרה

 

חוקי חינוך

  חוק חינוך ממלכתי

 

  תיקון מספר 6 לחוק חינוך ממלכתי (3.4-6)

 

  חוק לימוד חובה

 

  פקודת החינוך [נוסח חדש], תשל"ח-1978

 

  תקנות לימוד חובה - כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים

 

  הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 27) התשסו 2005

 

  החלת לימוד חובה על כיתות  יא' – יב'  (צו לימוד חובה - תיקון מס' 29  לחוק) - תש"ע

 

  שר החינוך מרחיב את צו חוק חינוך חובה (12.7.2011)

חזרה

 

חוקי המדינה הנוגעים לחינוך

  חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

 

  חוק חופש המידע

 

  חוק הגנת הפרטיות

 

  חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, התשס"ב-2002

 

  חוק איסור הפליה במוצרים

חזרה

 

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

  קטינים זרים השוהים בארץ ללא מלווה – מרכז המחקר והמידע בכנסת

 

  חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים, התשס"ח - 2008

 

  שימושון ל"חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות העל תיכוניים" - חוק שנכנס לתוקפו בינואר 2009

 

  חוק חינוך חינם לילדים חולים

 

  חוק חינוך מיוחד

 

  ישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר

 

  תיקון מס' 8 לחוק החינוך המיוחד - זכות השימוע לתלמיד בוועדות ההשמה וערר

 

  עדכון נהלים והנחיות לרישום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ללא ועדות ההשמה

 

  תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה) – עמוד 93 בקובץ המצורף

 

  תכנית השילוב לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות

 

  חוקי השגחה וטיפול בבני נוער חולים

 

  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

 

  חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות

חזרה

 

בקהילה

התייחסות למוגבלויות

  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

חזרה

 

עבודת נוער

  עבודת ילדים ובני נוער

 

  חוק עבודת הנוער

 

  תקנות עבודת הנוער

 

  תקנות שכר מינימום

חזרה

 

רווחת הילד/ה

  חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955          גרסת Word

 

  חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו - 1955

 

  חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) - פרשנות ותיקונים (מעודכן ליוני 2009)

 

  חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) - מעודכן ליוני 2009

 

  חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) )תיקון מס' 14), התשס"ח -  2008

 

  זכויות הקטין בהליך הפלילי

 

  תיקון חוק הנוער סעיף 14 - מצגת של הסניגוריה הציבורית לנוער

 

  חשיבות הייצוג המשפטי לילדים - דר' דנה פוגץ', ראש מרכז נגה

      ©  כל הזכויות שמורות - אין לעשות שימוש בחומרים אלו ללא אישור בכתב

 

 הצעת החוק לתיקון דיני הראיות -הגנת ילדים (עמ' 522)

 

  חוק למניעת העסקת עברייני מין

 

  קליטת ילדי עובדים-בעלי דרכונים זרים

 

 חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 

  חוקי השגחה וטיפול בבני נוער חולים

 

  טיפול בקטינים - מדיניות אי תביעה קטינים בפקודת המשטרה

 

  חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965

חזרה

 

במשפחה

רווחת הילד/ה

 

  חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

 

  תקנות חוק סדר הדין האזרחי ( תיקון ), התשע"ב - 2011


  תקנות בדבר שמיעת ילדים בבית המשפט בתובענה הנוגעת לילד - 20 בנובמבר 2011

 

  תקנות זמניות (הוראת שעה) - פיילוט השתתפות ילדים בבית הדין למשפחה בירושלים ובחיפה

 

  הערכת התכנית הנסיונית להשתתפות ילדים בהליכים משפטיים הנוגעים להם בבתי משפט לענייני משפחה

 

  חוק אימוץ ילדים התשמ"א

 

  תקנות אימוץ ילדים-הכרה בעמותות

 

  תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך) תשס"ב-2002

 

  תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי דת וטוענים רבניים), 2009-תש"ע

 

  תיקון חדש (ס"ז 94) לחוק העונשין – "חובת הדיווח"

 

  חוק קצבת ילדים

חזרה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/09/2020