education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תקנות לימוד חובה - כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים
 
 

התשס"ה-2004*

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12ב לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949

(להלן - החוק), ולאחר היוועצות בועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק,
אני מתקינה תקנות אלה:

 

הגדרות

1. בתקנות אלה -
   "תלמיד" - כהגדרתו בסעיף 12א לחוק;
   "מנהל מחלקת חינוך" - כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת

   חינוך), התשס"א-2001.

 

איסור הרחקה מבית ספר יסודי

2. תלמיד הלומד באחת מכיתות הלימוד א' עד ו' לא יורחק מבית הספר שבו הוא

   לומד בשל הישגיו הדלים בלימודים.

 

הרחקה מחטיבת ביניים ומבית ספר על–יסודי

3. תלמיד הלומד באחת מכיתות הלימוד ז' עד י"ב לא יורחק מבית הספר שבו הוא

   לומד, בשל הישגיו הדלים בלימודים, אלא אם כן התקיימו כל אלה:
        (1)  ב–70% לפחות מן המקצועות שהיה מחויב ללמוד באותה שנת לימודים

              היה ציוני השנתי הסופי - נכשל;

        (2)  הכישלון לא נבע מאירוע חריג בחיי התלמיד, שהוא אחד מאלה:
              (א)  מחלה;
              (ב)  מותו של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
              (ג)  גירושין או פירוד של הוריו;
              (ד)  אירוע חריג אחר שלדעת מנהל מוסד החינוך, בהתייעצות עם היועץ

                    החינוכי באותו מוסד, הוביל לכישלונו של התלמיד.

        (3)  התלמיד לא נענה להצעת מנהל מוסד החינוך לחזור בשנה שלאחר שנת

              הכישלון על הלימודים באותה כיתה לצורך חזרה על חומר הלימוד.

 

הרחקת התלמיד

4. הרחקה מבית הספר כאמור בתקנה 3, תיעשה על פי הקבוע בתקנות 3 עד 8

   לתקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים), התשס"ב-2002.

 

מציאת מסגרת חלופית לתלמיד

5. מנהל מוסד חינוך שממנו הורחק תלמיד, ומנהל מחלקת חינוך ברשות המקומית

   שבה נמצא מוסד החינוך, ידאגו, ככל האפשר, למציאת מסגרת לימודית חלופית,

   המתאימה להמשך לימודיו של התלמיד.

 

תחילה

6. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
   כ"ה בתשרי התשס"ה (10 באוקטובר 2004)

 

שרת החינוך התרבות והספורט

 

 

___________

* ק"ת 6345, התשס"ה (4.11.2004), עמ' 110.




 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009