education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תיקון מס' 8 לחוק החינוך המיוחד - זכות השימוע לתלמיד בוועדות ההשמה וערר
 

תיקון מס' 8 לחוק החינוך המיוחד מתאריך 24 בינואר 2005, (אשר תיקן את סעיף 9 וסעיף 13 לחוק החינוך המיוחד התשמ"ח 1988) ועוסק ב זכות השימוע לתלמיד בוועדות ההשמה  וערר

קובע כי: "הוועדה תזמין את הורי הילד בעל הצרכים המיוחדים ואת הילד ותאפשר להם או למי מטעמם להשמיע את טיעוניהם".

יש לציין כי החידוש המהותי בתיקון חוק זה הוא בכך שאם בעבר, טרם החקיקה, הועדה הייתה רשאית להזמין את התלמיד בנוסף לחובת זימון הוריו, הרי שכעת חלה החובה להזמין את התלמיד ולאפשר לו להשמיע את דבריו בפני הועדה.

שיתוף התלמיד בדיון נועד לאפשר לתלמיד  את הזכות להשמיע את דבריו ולהביע את רצונותיו במעמד שבו מתקבלות החלטות המשפיעות על המשך דרכו במערכת החינוך.

על הועדה לקחת מידע זה בחשבון בדיוניה ובהחלטותיה.

בוועדה תינתן לתלמיד הזכות להישמע,  בין אם במישרין,  ובין אם בעקיפין  .  

 

בבואה של הועדה לשמוע את דבריו ועמדתו של הילד, תוודא הועדה  תחילה שהוסברה לתלמיד מטרתה של הועדה (השמה/ ערר) וסמכויותיה.

הועדה תדאג לאפשר לילד תנאים נאותים להשמעת דבריו בהתאם לצרכיו האישיים וההתפתחותיים, כשהיא לוקחת בחשבון את גילו של הילד, מצבו הרגשי  ואת יכולות  החשיבה, השפה והתקשורת שלו.

 במקרים מיוחדים, שיובאו מראש לידיעת הועדה או יעלו מתוך הדיון עצמו, תאפשר הועדה לילד להשמיע את דבריו בפני מי מחבריה, באופן נפרד, בנוכחות הוריו, אלא אם תתבקש אחרת. 

 

ראוי לציין ששיקול דעתם של ההורים הוא המכריע  בשאלת נוכחותו של התלמיד בוועדה.

הורי התלמיד רשאים על פי שיקול דעתם להחליט בדבר שיתופו של ילדם בוועדה.

במקרים שבהם הורי התלמיד מוצאים לנכון כי משיקולים הלוקחים בחשבון את טובת ילדם לא יופיע התלמיד לוועדה , יש לכבד את שיקול דעתם. 

מומלץ כי הועדה תנסה לברר זאת עם ההורים, תשאל אותם לנימוקיהם בנוגע לאי הופעתו של התלמיד לוועדה, ותתעד זאת בתמצית בפרוטוקול הדיון.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009