education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות
 

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות,

התשנ"ד - 1994  1 (תיקון: תשס"ב)

 

 

1.  הגדרות (תיקון: תשס"ב)

בחוק זה -

"אחראי" - הורה, אפוטרופוס או כל מי שהקטין נמצא במשמרתו על פי דין;

"ארגון ציבורי" - ארגון ארצי או ארגון מקומי של מתנדבים העוסק בטיפול בילדים עם מוגבלות מסוג מסוים או בקידום עניינם;

"חוק מעונות יום שיקומיים" - חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס - 2000;

"ילד עם מוגבלות" - אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת שמחמת ליקוי בכשרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי אינו מסוגל לנסוע בכוחות עצמו ונזקק להסעה;

"מוסד חינוך" - מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט1949;

"מעון יום שיקומי" - מעון יום שיקומי בעל רישיון תקף על פי חוק מעונות יום שיקומיים;  

"מפקח" - מפקח על מעון יום שיקומי כמשמעותו בחוק מעונות יום שיקומיים;

"סל השירותים" - סל שירותים לפעוט עם מוגבלות,  כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים;

"פעוט עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים; 

"רכב בטיחותי" - רכב להסעת ילדים עם מוגבלות שמתקיימות בו דרישות התקן והמפרט הטכני שנקבעו לפי סעיף 5(א);

"רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית.

"השר האחראי" -

(1)  לענין ילדים עם מוגבלות - שר החינוך והתרבות;

(2)  לענין פעוטות עם מוגבלות - שר העבודה והרווחה.

2.  זכאות להסעה (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב)

(א)  ילד עם מוגבלות זכאי להסעה ממקום מגוריו או ממקום סמוך לו למוסד חינוך וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו.

(א1)  פעוט עם מוגבלות זכאי להסעה ולליווי בידי אדם מבוגר נוסף על הנהג, ממגוריו או ממקום סמוך לו, למעון יום שיקומי וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו.

(ב)  השר האחראי יקבע כללים ומבחנים לענין סעיף זה, לרבות לענין הסעה של ילדים עם מוגבלות ופעוטות עם מוגבלות שתלווה בידי אדם מבוגר בנוסף לנהג.

3. הסעה בידי רשות מקומית או מעון יום שיקומי (תיקון: תשס"ב)

(א)  הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד עם המוגבלות, תדאג להסעתו למוסד החינוך וממנו במשך שנת הלימודים ובהתאם לשעות הלימודים במוסד החינוך שבו הוא לומד, על פי הכללים והמבחנים שנקבעו לפי סעיף 2(ב).

(ב)  (1)  מעון יום שיקומי, שבו שוהה פעוט עם מוגבלות, ידאג להסעה ולליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות למעון היום וממנו

        במשך שנת הלימודים, בהתאם לשעות פעילותו של מעון היום השיקומי;

 בסעיף קטן זה, "שנת לימודים" - שנת לימודים כמשמעותה בסעיף 14 לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח - 1988 , ואולם רשאי שר העבודה  והרווחה לקבוע שנת לימודים אחרת לענין סעיף קטן זה, למקרה  מסוים או לסוגי מקרים.

(2)  מעון יום שיקומי רשאי להעביר לידי הרשות המקומית, שבתחום שיפוטה גר הפעוט עם המוגבלות, כתב התחייבות להעברת הסכום שניתן לו במסגרת סל השירותים בעבור הסעה וליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות השוהה בו (להלן - כתב התחייבות).

(3)  כתב התחייבות יכלול התחייבות לתקופה של שנת לימודים אחת, והוא יועבר אל הרשות המקומית לא יאוחר מיום 31 ביולי של כל שנת לימודים לגבי שנת הלימודים שלאחריה.

(4)  העביר מעון יום שיקומי לידי רשות מקומית כתב התחייבות, תדאג הרשות המקומית להסעה ולליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות כאמור בפסקה (1).

(5)  על אף האמור בפסקה (4), הועבר לידי הרשות המקומית כתב התחייבות לאחר יום 31 ביולי של שנת לימודים לגבי שנת הלימודים שלאחריה, תדאג הרשות המקומית להסעה ולליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות כאמור בפסקה (1) ככל שניתן בנסיבות הענין.

(ג)  (1)  הובא לידיעתו של מעון יום שיקומי, שהעביר לרשות המקומית
       כתב התחייבות, קיומו של ליקוי בהסעת הפעוטות עם המוגבלות השוהים בו, יודיע על כך, בהקדם האפשרי, לרשות המקומית

        ולמפקח.

(2)  קיבלה רשות מקומית הדואגת להסעה ולליווי בהסעה כאמור בסעיף קטן (ב) הודעה בדבר ליקוי כאמור בפסקה (1), תפעל לתיקונו בהקדם האפשרי ובהתחשב בחומרת הליקוי ובנזק הצפוי בעקבותיו לפעוטות עם המוגבלות, ותודיע, בכתב, למעון היום השיקומי ולמפקח, בתוך 30 ימים, על פעולתה כאמור.

4.  הסעה ברכב בטיחותי (תיקון: תשס"ב)

(א) רשות מקומית המסיעה, ברכב אחד, חמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות, או יותר, תדאג להסעתם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות כפי שנקבע לפי סעיף 5(א).

(ב)  רשות מקומית הצריכה להסיע פחות מחמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות, תתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי; אין רשות סמוכה הצריכה להסיע ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות, תהיה הרשות המקומית רשאית להסיע את הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, ברכב שאינו בטיחותי, ובלבד שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, לפי הענין; בסעיף קטן זה, "רכב שאינו בטיחותי" לענין ילדים עם מוגבלות - לרבות אוטובוס או מונית.

5.  רכב בטיחותי (תיקון: תשס"ב)

(א)  שר התחבורה יקבע תקנים ומפרטים טכניים לרכב המיועד להסעת ילדים עם מוגבלות ופעוטות עם מוגבלות לפי סוג המוגבלות, באופן שיבטיחו את בריאותם ובטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, לפי הענין.

(ב)  לא יסיע מעון יום שיקומי או רשות מקומית פעוט עם מוגבלות לפי הוראות חוק זה, אלא אם כן סיפק האחראי על הפעוט עם המוגבלות מושב בטיחותי לשם הסעתו; שר התחבורה רשאי לקבוע תקנים ומפרטים טכניים למושב בטיחותי, בהתאם לסוג המוגבלות.

6.  הסעה על ידי ארגון ציבורי או מעון יום שיקומי (תיקון: תשס"ב)

(א)  ארגון ציבורי או מעון יום שיקומי המסיע לפחות חמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות ברכב אחד, לצורך כלשהו, יסיע אותם ברכב בטיחותי המתאים לסוג המוגבלות כפי שנקבע לפי סעיף 5(א).

(ב) ארגון ציבורי או מעון יום שיקומי המסיע פחות מחמישה ילדים עם מוגבלות או פעוטות עם מוגבלות רשאי להסיע את הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות ברכב שאינו בטיחותי, ובלבד שאופן הישיבה או השכיבה ברכב כאמור לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם של הילדים עם המוגבלות או הפעוטות עם המוגבלות, לפי הענין; בסעיף קטן זה, "רכב שאינו בטיחותי" לענין ילדים עם מוגבלות - לרבות אוטובוס או מונית.

7.  ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"ב)

השר אחראי ושר התחבורה ממונים על ביצועו של חוק זה, והם רשאים, כל אחד בתחום עניניו, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 

_________________________________

1 ס"ח תשנ"ד, 71; תשנ"ז, 43; תשס"ב, 525.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009