education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קליטת ילדי עובדים-בעלי דרכונים זרים
 

מדינת ישראל

המשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה

האגף להכשרה ופיתוח כח אדם

 
 

קובץ נוהלי האגף

נוהל מס': 05-01-042

פרק: 05 - חניכות ונוער

תאריך עדכון אחרון: 1.2.2004

פרק משנה:

01 - תכנון וארגון מערכת הנוער

עמוד מס' 1 מתוך 1 עמודים

 

 

1. כללי

 

1.1    חוק חינוך חובה התש"ט (1949), חל על כל ילד הגר בישראל ללא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין במשרד הפנים. הוראה זו חלה גם על ילדי עובדים זרים בגיל חינוך חובה השוהים בישראל, ללא קשר למעמד הפורמלי של הוריהם.

         עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, תש"ס/ 10 א', על הרשויות המקומיות ומנהלי בתי הספר להעניק לתלמידים אלה את מלוא חינוכם על פי צורכיהם, לדוגמא: שירותים פסיכולוגיים, מסגרות המשך, ביקור סדיר ועוד.

 

1.2    מערכת החניכות הפועלת במסגרת משרד התמ"ת מאמצת את הגישה דלעיל, הנגזרת מ"האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד" (אישורה ע"י מדינה ישראל בשנת 1991).

         האמנה קובעת בין היתר, כי בני נוער אינם צריכים לסבול בשל מעשי הוריהם או חוסר מעמד חוקי.

 

 

2.      המטרה

 

         מטרת הנוהל הינה לקבוע הנחיות באשר להחלת חוק החניכות על ילדי עובדים זרים.

 

 

3.      החלת חוק החניכות - ילדי עובדים זרים

 

3.1    חוק החניכות יחול על ילדים ונערים בני עובדים זרים בדומה לתחולתו על ילדים בעלי מעמד חוקי בישראל.

 

3.2    החלת החוק תתייחס לילדים בגיל חינוך חובה, קרי, כיתות ט'-י'.

 

 

4.      תחולה ותוקף

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009