education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות האדם
 
 

להלן נוסח מצומצם של עיקר הזכויות שמופיעות בהכרזה:

 1. כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים בערכם ובזכויותיהם.
 2. הזכות לחיים, לבטחון וחרות.
 3. הזכות לחינוך
 4. לא יהיה אדם עבד.
 5. לא יהיה אדם נתון לעינויים.
 6. כל אדם זכאי להיות אישיות בפני החוק.
 7. לא יאסר אדם או יוגלה באופן שרירותי.
 8. אדם מוחזק כזכאי עד שלא הוכחה אשמתו בבית משפט.
 9. הזכות לפרטיות.
 10. הזכות לחופש התנועה.
 11. הזכות לבקש ולקבל מקלט פוליטי.
 12. הזכות לאזרחות.
 13. הזכות להינשא, ולהקים משפחה.
 14. הזכות לרכוש פרטי.
 15. הזכות לחרות המחשבה המצפון והדת.
 16. הזכות לחופש הביטוי.
 17. הזכות לחופש ההתאגדות.
 18. הזכות לבחור ולהיבחר.
 19. הזכות לביטחון סוציאלי.
 20. הזכות לעבוד, ולבחור את סוג העבודה.
 21. הזכות למנוחה ופנאי.

 

 

נספח א': אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד


אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד מנוסחת בלשון משפטית, ורבים מסעיפיה כוללים פרוט פורמלי של הזכויות הבסיסיות, ושל התוקף המחייב את המדינות החתומות על ההצהרה לשמור על זכויות אלו. להלן מבחר מצומצם בניסוח חופשי של הזכויות העקריות, (חשוב לציין שהניסוח המקורי של כל זכויות הילד כולל התייחסות לכך שהמדינה שחתמה על האמנה מתחייבת להגן על ולקיים את כל אחת מהזכויות הללו):

 

 1. לכל ילד זכות טבעית לחיים.
 2. לכל ילד זכות להקרא בשם.
 3. ילד לא יופרד מהוריו בניגוד לרצונם.
 4. הזכות להביע את דעותיו בחופשיות בכל העניינים הנוגעים לו.
 5. הזכות לחפש, לקבל ולמסור מידע ורעיונות מכל סוג שהוא.
 6. הזכות לחופש מחשבה מצפון ודת.
 7. הזכות לחופש ההתאגדות ולחופש ההתקהלות השקטה.
 8. שום ילד לא יהא נתון להתערבות שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו, משפחתו, ביתו ותכתובתו, ואף לא פגיעה שלא כחוק בכבודו ובשמו הטוב.
 9. לכל ילד תהייה גישה למקורות מידע כגון אמצעי התקשורת ההמוניים.
 10. להורים או לאפוטרופסים החוקיים של הילד אחריות ראשונה במעלה לגידולו.
 11. הזכות להגנה מפני כל סוגי האלימות - הגופניים והנפשיים.
 12. ילד ללא משפחה זכאי להגנה וסיוע מיוחדים מצד המדינה.
 13. ילד שהינו נכה זכאי להינות מחיים מלאים.
 14. זכותו של כל ילד לקבל שרותי בריאות.
 15. זכותו של כל ילד להנות מרמת חיים המתאימה לו.
 16. הזכות לקבל חינוך בבית ספר.
 17. הזכות לפנאי, ולניצול הפנאי למשחק וכל פעילות אחרת.
 18. הזכות להגנה מפני ניצול כלכלי: יקבע גיל מינימלי להתקבלות לעבודה, ויאסר להעסיק ילד בסוגי עבודה העלולים להזיק לו.
 19. הזכות להגנה מפני חשיפה לסמים.
 20. הזכות להגנה מפני ניצול מיני.
 21. הזכות להגנה מפני חטיפה, מכירה וסחר בילדים.
 22. הזכות להגנה מפני עינויים ועונשים אכזריים ובכללם מאסר עולם.
 23. ילדים מתחת לגיל 15 לא ישתתפו באופן פעיל במלחמה.
 24. המערכת המשפטית תתייחס ברגישות יתרה לילדים, והמדינות יקימו מערכות משפט נפרדות לילדים, יקבע גיל מינימום שמתחתיו ילדים לא יועמדו כלל לדין.


הנוסח המקורי והמלא של אמנת זכויות הילד


ניתן למצוא באתר את האמנה בנוסחים ועיבודים שונים: תמצית סעיפי האמנה, האמנה מעובדת לילדים ולנוער, נוסח מקוצר ומאויר לגיל הרך ובליווי הסברים והערות

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2011