education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אמנת זכויות הילד במערכת החינוך בישראל
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

 

2.8 זכויות תלמידים

 

(תשע"א) 2.8-1 אמנת זכויות הילד במערכת החינוך בישראל

 

1.     רקע

השנה נציין בישראל בכינוס ממלכתי עשרים שנים ליישום אמנת זכויות הילד, שנחתמה ב-20 בנובמבר 1989, אושררה על ידי מדינת ישראל ונכנסה לתוקף לאחר האשרור  ב-2 בנובמבר 1991. הכינוס יתקיים במהלך חודש נובמבר 2010, מועד החתימה על אמנת זכויות הילד על ידי מדינות העולם באו"ם. האמנה חלה על כל "ילד" שהוא על פי האמנה  "…יציר אנוש מתחת לגיל שמונה עשרה" (סעיף 1 לאמנה) ונמצא בתחום השיפוט של המדינה (סעיף 2 לאמנה).

האמנה הבינלאומית לזכויות הילד היא המסמך המקיף והחשוב ביותר בתחום זכויות הילדים עד היום. באמנה מעוגנת לראשונה קשת רחבה וכוללת של זכויות ילדים במסמך אחד בעל תוקף בינלאומי מחייב. מדינת ישראל מחויבת לקיום הוראות האמנה, לשמירה על זכויות הילדים  המפורטות בה  ולהתאמת חוקי המדינה להוראותיה.

 

"עיקר ערכה של האמנה הינו בביטוי שהיא מעניקה לשינוי בתפיסת מעמד הילדים בחברה ובזכויותיהם. ביסודה, משקפת האמנה מעבר מתפיסה של הגנה לתפיסה של זכויות: הילד נתפס באמנה כבעל זכויות, ולא כאובייקט. הזכויות המוענקות לילד אינן מוענקות לו בחסד כי אם בזכות - בזכות היותו אדם וילד. כנגד אותן זכויות קמה חובה להורים ולמדינה לאפשר ולקדם את יישומן ואת מימושן... " (מתוך דו"ח הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה, משרד המשפטים, התשס"ד-2003).

הענקת זכויות לילדים במוסדות חינוך אין פירושה התרת גבולות אלא פעולה במסגרת גבולות ברורים, זהירות בכבודם ובחירותם של ילדים, גמישות במתן מענה לכל ילד על פי צרכיו ושיתוף ילדים בהחלטות, הן על המטרות והן על הדרך למימושן.

 

במערכת החינוך באים לידי ביטוי ארבעה עקרונות מרכזיים מתוך האמנה:

–     עקרון השוויון (איסור הפליה) – סעיף 2 לאמנה

–     עקרון טובת הילד – סעיף 3 לאמנה

–     עקרון החיים, ההישרדות וההתפתחות – סעיף 6 לאמנה

–     עקרון השתתפות ילדים בהחלטות הנוגעות לחייהם – סעיף 12 לאמנה.

 

2.   פעילויות מיוחדות במערכת החינוך

 

במהלך שנת הלימודים התשע"א נקדם תכניות ליישום אמנת זכויות הילד ברובדי השפעה שונים ונקיים השתלמויות  והדרכות מרוכזות.

במחוזות השונים יציינו את יום זכויות הילד בכינוסים וכן ברבי-שיח ובדילמות הנוגעות ליישום זכויות הילד  בבית הספר ובמשפחה.

מוצע שבתי הספר יקדישו זמן ללימוד אמנת  זכויות הילד ויבחנו כיצד זכויות אלו מתבטאות באורח החיים הבית-ספרי. בצד הזכויות יש להדגיש את השמירה על גבולות ברורים ואת חובת האחריות כלפי הזולת הנגזרת מזכויותיהם של אחרים. לשם כך  בתי הספר מתבקשים להכין תכניות עבודה ומיצגים המשקפים את תהליך הלמידה שלהם. חומרי הוראה מצויים באתר זכויות התלמיד, בחוברת ההדרכה "בשביל הזכויות", וכן בכרזות ובתקליטור שיישלחו לבתי הספר.

מנהלים ומפקחים המעוניינים להציג את תהליך הלמידה בבתי הספר מוזמנים לשלוח אל היחידה לזכויות התלמיד/ה את תכניות העבודה וכן מיצגים איכותיים שפיתחו תלמידים וצוותי חינוך והם ראויים לפרסום ולחשיפה ציבורית. ועדה מטעם המשרד תבחר את המיצגים ואת התכניות שיועלו לאתר זכויות התלמיד באו"ח.

להלן הגורמים שאליהם אפשר לפנות לקבלת סיוע נוסף:

ארגון יוניסף הבינלאומי - סניף ישראל, טל' 074-7034449,  דברה לונדון דוא"ל  debra.london@unicef.org.i

המועצה הלאומית לשלום הילד, זכויות ואחריות בחינוך,  טל'  02-6780606, 
דוא"ל ncc@children.org.il

 

 

לפרטים נוספים ולהיוועצות אפשר לפנות אל הגב' טובה בן-ארי, המפקחת על יישום חוק זכויות התלמיד, טל' 03-6896889 ו-050-6283423 או  אל מר יוסי מיכל, האחראי להשתלמויות ולפיתוח תוכניות בית ספריות ביחידה לזכויות הילד/ה, דוא"ל  yossimichal66@gmail.com
כן אפשר להיעזר באת סיזכויות התלמיד  בכתובת www.education.gov.il/zchuyot.
חומרים לאתר יש לשלוח  אל הגב' ענת סגל, דוא"ל 
anatse2@education.gov.il.

 

 


חוזר מנכ''ל תשעא/2, כג' תשרי תשע"א, 01 באוקטובר 2010

 

  ראיון עם טובה בן-ארי, ביום זכויות הילד/ה הבינלאומי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/06/2017