education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
יחידה ראשונה – בין גזענות לאנטישמיות: הבהרת מושגים
יום המאבק באנטישמיות ובגזענות
 

  

 

מטרות:

 1. התלמידים יבררו את משמעות המושגים גזענות ואנטישמיות
 2. התלמידים יבדקו עמדות ותפיסות אישיות בנושאים אלה
 3. התלמידים יבררו כיצד חוקים ואמנת בישראל מתייחסים לתופעות של הפליה, גזענות ואנטישמיות – חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אמנת זכויות הילד, וחוק זכויות התלמיד.

מהלך הפעילות:

 1. המורה תציג בפני התלמידים את שני המושגים – "גזענות", "אנטישמיות". היא תחלק אותם לקבוצות, וכל קבוצה תתבקש להכין רשימה של אסוציאציות הנוגעות לאחד המושגים.
 2. כל קבוצה תציג את האסוציאציות שאספה, ויחד יבחנו את נקודות הדמיון והשוני בין שני המושגים. חשוב להדגיש – אנטישמיות היא אחד מביטויי הגזענות המופנית באופן ספציפי כלפי בני הגזע השמי, משמע היהודים.
 3. לתלמידים בוגרים – המורה תציג בפני התלמידים תמונות של ילדים/מבוגרים מתרבויות וגזעים שונים. כל תלמיד יתבקש לבחור תמונה אחת של אדם שאיתו היה מתחבר ותמונה של אדם שאיתו לא מתחבר מבחינה חברתית או תרבותית. כל תלמיד יתבקש להסביר את שיקוליו בנוגע לבחירות שעשה. בעקבות הפעילות יתקיים שיח כיתתי.
 4. לתלמידים צעירים – המורה תקריא את הסיפור של דר' סוס על הסניצ'ים מתוך הספר "הסניצ'ים וסיפורים אחרים". בעקבות הקראת הסיפור יתקיים שיח כיתתי.
 5. שיח כיתתי בעקבות הפעילויות (סעיפים 3 ו-4) – 

   

            א.  

   

   

  מהי גזענות? מהי הפליה?

            ב.  

   

   

   

  מדוע מתעוררות תופעות של גזענות לדעת התלמידים? חשוב להתייחס לסיבות ולמקורות שונים לתופעת הגזענות כגון: חוסר קבלת האחר, דיעות קדומות, היעדר ידע על קבוצה אחרת, פחד מהאחר.

            ג.  

   

  במה אנטישמיות דומה לגזענות?

            ד.  

   

  במה אנטישמיות ייחודית כתופעה של גזענות?

            ה.  

   

   

  האם נתקלתם בתופעה של הפליה על רקע גזעני או אנטישמי? תארו את החוויה ואת הרגשתכם האישית.

            ו.  

   

   

   

   

   

  חוק יסוד כבוד האם וחירותו – קראו את נוסח החוק (קישור מצורף בוובלוגרפיה), וציינו כיצד החוק מתייחס לתופעות של גזענות. למורה – ניתן להכין לכל תלמידה ותלמיד העתק של החוק ולבקש מם לקרוא אותו באופן אישי, לסמן לעצמם סעיפים המתייחסים לגזענות ולקיים את השיח על החוק בעקבות הפעילות האישית.

            ז.  

   

   

   

   

  האמנה הבינלאומית לזכויות הילד – קראו את אמנת זכויות הילד/ה, וציינו אילו סעיפים בה מתייחסים, לדעתכם, לנושא הגזענות וההפליה של ילדים. הסבירו כיצד הזכויות שציינתם מתייחסות לנושא ההפליה והגזענות. ניתן למקד את הדיון בסעיפים 2, 8, 29, 30 באמנה.

            ח.  

   

   

   

   

   

  חוק זכויות התלמיד –  קראו את חוק זכויות התלמיד. ציינו אילו סעיפים בחוק מתייחסים, לדעתכם, לנושא הגזענות, הפליה והיחס הלא שוויוני כלפי תלמידים. למורה – ניתן להכין לכל תלמידה ותלמיד העתק של החוק ולבקש מם לקרוא אותו באופן אישי, לסמן לעצמם סעיפים המתייחסים לגזענות ולקיים את השיח על החוק בעקבות הפעילות האישית.

 6. בניית סקר "אני גזעני – מה פתאום!!"

   

            א.  

   

   

   

  המורה והתלמידים יבנו סקר קצר העוסק בתופעת הגזענות. חשוב להתייחס בשאלות הסקר למסקנות ולתובנות מתוך השיח הכיתתי.

            ב.  

   

   

   

  מומלץ לשלב בסקר שאלות העוסקות ביחס של המשיבים לקבוצות ומגזרים חברתיים ותרבותיים בחברה הישראלית ובקהילה הבינלאומית ושאלות העוסקות בפגיעה או במימוש של זכויות עבור קבוצות אלו.

            ג.  

   

  בעיבוד וניתוח ממצאי הסקר ניתן להיעזר במורים למתמטיקה ולאזרחות.

 

להלן קישור להדרכה לבניית סקר אינטרנטי ב- google docs

 

"חיבה למישהו מפני שהוא שחור מעליבה ממש כמו סלידה ממישהו מפני שאינו לבן"

(המשורר א.א. קאמניגס)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2012