education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
המאבק באנטישמיות ובגזענות
 
 

הצעה לפעילות: יוסי מיכל

 

ארגון האומות המאוחדות קיבל בחודש נובמבר 2005 החלטה לפיה יום ה-27 בינואר יצוין כיום זיכרון עולמי לשואה. בהקדמה להחלטת האו"ם נכתב כי "השואה שבה הוכחד שליש מהעם היהודי, תהווה לעולמים אזהרה לכל העמים מפני הסכנה של שנאת חינם, גזענות ודעות קדומות".
יום ה-27 בינואר נבחר לציון יום השואה הבינלאומי כי הוא יום שחרור מחנה אושוויץ מידי הנאצים (27.1.45), ויום זה נקבע בשנת 2004 בהחלטת ממשלת ישראל והכנסת כיום מאבק באנטישמיות.

 

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל צורות האפליה הגזעית משנת 1966 מגדירה גזענות באופן הבא: 

"כל הבחנה, הוצאה מן הכלל, הגבלה או העדפה, המיוסדת על נימוקי גזע, צבע, ייחוס משפחתי, מוצא לאומי או אתני, שמגמתן או תוצאתן יש בהן כדי לסכל את ההכרה, ההנאה והשימוש או לפגום בהכרה, בהנאה או בשימוש על בסיס שווה של זכויות האדם וחירויות היסוד בחיים המדיניים, הכלכליים, החברתיים, התרבותיים או בכל תחום אחר בחיי הציבור."

 

אחד מעקרונות האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד משנת 1989 הוא עקרון השוויון ומניעת ההפליה. האמנה מתייחסת לעקרון זה בסעיף 2 הפותח את האמנה –
"המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד שבתחום שיפוטן, ללא הפליה משום סוג שהוא, ללא קשר עם גזע, צבע, מין, שפה, דת, השקפה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי, אתני, או חברתי, רכוש, נכות, לידה או מעמד אחר, בין אם של הילד ובין אם של הוריו או אפוטרופסו החוקי."
בהמשך, האמנה חוזרת ומדגישה את עקרון השוויון באמצעות השמירה על זהותם של ילדים (סעיף 8), על חופש המחשבה, המצפון והדת שלהם (סעיף 14) ועל זכותם לשמור על המנהגים, השפה, הדת והתרבות שלהם אם הם מהווים חלק מקבוצת מיעוט (סעיף 30).

 

 

יחידה ראשונה – בין גזענות לאנטישמיות: הבהרת מושגים

 

יחידה שנייה – "אצלנו בחצר": על  גזענות כיום בחברה הישראלית

 

יחידה שלישית – על גזענות ושנאת חינם מאז ועד היום

 

יחידה רביעית – 50 שנה למשפט אייכמן

 

יחידה חמישית – גזענות ודיעות קדומות במבט קולנועי

 

ביבליוגרפיה


"איך לאהוב ילד. רגעים חינוכיים זכות הילד לכבוד". יאנוש קורצ'אק, הוצאת יד ושם.

"הגזענות". אלבר ממי, הוצאת כרמל.

 

וובלוגרפיה

אתר זכויות הילד

 

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

 

החלטת האו"ם 60/7  לזיכרון השואה

 

החלטת ממשלת ישראל משנת 2004 למאבק באנשטימיות

 

שנאת חינם - אתר mako

 

'אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים': עיון בגרסאות שונות לסיפור - אתר מדרשת

 

50 שנה למשפט אייכמן - יד ושם

 

משפט אייכמן באתר הכנסת

 

כתבות

האו"ם אישר פה אחד: יום זיכרון בינ"ל לשואה - Ynet


הדרת נשים: דיכוי ואפליה - יפעת מידע תקשורתי


"ליד ילד אתיופי צריך מסכת חמצן" - Ynet


לוד: גן נפרד לילדים אתיופים - Ynet


יש גם פנתרים רוסים - nrg


"ההערה של בעלי ארומה - חלק מתרבות גזענית" - Ynet

 

 

עמוד זה מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן האתרים החיצוניים לאתר המשרד, לרבות הפרסומות הכלולות בהם, הינו באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/11/2021