education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
איסור אפליה מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית
טובה בן ארי, מפקחת ארצית ליישום חוק זכויות התלמיד
 

בשנה האחרונה הוכנסה תוספת לחוק זכויות התלמיד בדבר איסור אפליה מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית. מטרתו של חוק זכויות התלמיד היא הסדרת נושא זכויות התלמיד במערכת החינוך בישראל ברוח ערך כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד. הטמעת עקרונות החוק בדרכי ההתנהלות והחשיבה בבית הספר יוצרים מצפן ערכי ומוסרי בעיצוב אורח החיים הבית ספרי המדגיש את חשיבות המודעות של תלמידים לזכויותיהם תוך רגישות לזכויות האחר ולקיחת אחריות למימושן.


להלן לשון החוק: "רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו." (סעיף 5, חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000)


ישנה חשיבות רבה בחינוך להכרת האחר גם כאשר הוא שונה בנטייתו המינית או בזהותו המגדרית, כמו גם בהשקפת עולמו, וזאת מתוך גישה פלורליסטית המכבדת ומכילה כל אדם – צעיר או מבוגר – בזהותו הייחודית. כיום אנו נוכחים בתמורות משמעותיות ושינוי בדיון הציבורי הנוגע למקומה של הקהילה הלהט"בית במארג היחסים בחברה הישראלית.


תוספת איסור האפליה מטעמי נטייה מינית או זהות מגדרית במסגרת חוק זכויות התלמיד, מרחיבה את הראייה של תלמידות ותלמידים להט"בים שלהם צרכים ייחודיים במרחב החינוכי. תוספת זו חשובה, משום שהיא מקדמת דיון בסוגיות הנוגעות לתלמידות ותלמידים חברי הקהילה הלהט"בית שבעבר לא ניתנה להם במה. התוספת נותנת לגיטימציה לצרכים הייחודיים של תלמידים אלה, ומטילה על כולנו אחריות ומחויבות להיות רגישים לצרכים אלה.

חוזר מנכ"ל תשע"ה/12, ב' באלול התשע"ה, 17 באוגוסט 2015

  זהות מגדרית במאמרים ותכניות

 

  זהות מגדרית בסרטים

 

  הרצאות אודות זהות מגדרית


  פרויקט גיוון מגדרי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/08/2020