education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה - "ענבל" חברה לביטוח בע"מ  
 

ענבל חברה לביטוח בע"מ הוקמה בשנת 1978, על מנת לשמש כזרועה הביצועית של הממשלה במגוון פעילויות ביטוחיות ופיננסיות,החברה הינה בבעלות ממשלתית מלאה והשר הממונה עליה הינו שר האוצר.

פעילותה המרכזית של ענבל הינו ניהול הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה. ממשלת ישראל החליטה על ביטוח נכסיה, רכושה והחבויות השונות באמצעות ביטח עצמאי, לצורך כך הקימה קרן ייעודית ומינתה את חברת ענבל לנהל קרן זאת.

החברה עוסקת במתן ייעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותי ניהול מגוונים עבור ממשלת ישראל ויחידותיו ומשרד החינוך בפרט.

 

בין יתר פעולותיה מטפלת  "ענבל" בחבות משרד החינוך כלפי תלמידים, פיצוי לפי חוק נזקי גוף עקב שימוש ברכב ממשלתי, חבות מעבידים- חבות משרדי הממשלה כלפי עובדיהם, הענקת הגנה משפטית לעובדי המדינה בהליכים המשפטים שנפתחו כנגדם, תביעות בגין נזקי רכב ורכוש היחידות הממשלתיות ושל צד ג',תביעות של עובדי מדינה במסגרת ביטוח נסיעות לחו"ל, וכן ניהול הסיכונים בתחומים המבוטחים, ניהול סיכונים ברפואה, ניהול סיכונים ברכוש וברכב ועוד.  

שיתוף פעולה של מוסדות החינוך עם "ענבל"  

כאמור לעיל, "ענבל" הינה חברת ביטוח המנהלת את הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה,  אשר מטרתה להעניק כיסוי ביטוחי ליחידות הממשלתיות ובכללם משרד החינוך על שלוחותיו.

משכך, מתבקשים מוסדות החינוך המנהלים ועובדיהם לשתף פעולה עם  חברת "ענבל".

  • חוקר או עו"ד  מטעם הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה  בענבל יורשה לאסוף מידע, לגבות עדות, בגין אירוע נשוא הפניה או התביעה המוגשת ע"י תלמידי המוסד או הוריהם,בדרישה לפיצוי או תביעה בגין אירוע שארע במוסד החינוכי או בפעילות מטעם המוסד החינוכי.
  • על המוסד  לדרוש מחוקר או עו"ד מטעם "ענבל" להציג אישור המעיד על היותו מיופה כוח של חברת ענבל בעניין הפניה או התביעה הספציפית המטופלת על ידי "ענבל".
  • חוקרים, עו"ד וכו' מחברות שאינם עובדים או באיי כוחה של "ענבל" חברה לביטוח, יש להפנות למחלקה המשפטית שבמשרד החינוך.      

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/08/2012  

עדכוני rss