education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
דיווח על תאונת תלמיד
מבוא
 

החל משנת הלימודים תשע"ג, שיטת הדיווח על תאונות תלמידים הוחלפה ועברה לדיווח באמצעות המנב"סנט ב"מודול דיווח על אירועים חריגים".

ראו חוזר מנכ"ל "דיווח על תאונות תלמידים" מעודכן מיום ל' בניסן התשע"ו, 08 במאי 2016.

 

כללי

מטרת הדיווח על תאונה  היא לתעד תאונה  שאירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של מוסד החינוך או מטעמו, לרבות בגן הילדים.

הדיווח על פרטי התאונה יידרש לשם בחינת אופן התרחשותה על ידי הגורמים הרלוונטיים אשר ברשימת התפוצה של הדיווח.

 

חובת הדיווח 

על מנהל המוסד החינוכי, ובכלל זה מנהלת גן/גננת, חלה החובה לדווח על כל תאונה שאירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של המוסד החינוכי ,

ושנדרש טיפול רפואי בעקבותיה, ובכלל זה מקרה שאירע מחוץ לכותלי המוסד, כגון בסיור לימודי, בטיול, ביום ספורט, בפעילות של"ח ובפעילות לימודית במוסד אחר.

כמו כן יש לדווח על תאונה שאירעה בפעילויות מיוחדות, שאינן במסגרת הפעילות הרגילה של המוסד החינוכי, בתנאי שמדובר בפעילות מטעם המוסד המאושרת על ידי משרד החינוך

ואשר אושרה  על ידי הפיקוח על המוסד, כגון פעילות בתכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית" וכדומה.

 

בכל אחד מהמקרים שלהלן יש לדווח מיד לאחראי על הבטיחות במחוז או למנהל המחוז, לפני מילוי הדוח:

- אם אירע חלילה מקרה מוות.

- אם הפציעה אנושה, או נגרם נזק גופני חמור, כגון קטיעת איבר.

- אם הגורם לתאונה הוא מפגע בטיחותי מסוכן.

- אם יותר מתלמיד אחד נפגע בו-זמנית מאותה הסיבה.

אין צורך לדווח על תאונות הקורות בפעילויות שאינן חלק מהפעילות הרשמית של המוסד החינוכי או מטעמו, כגון בחוגי העשרה לנוער או בפעילות קהילתית כגון במועדוני נוער ובמתנ"סים, גם אם הן מתקיימות במוסד החינוכי.

אין צורך לדווח על תאונות הקורות לתלמיד בדרך לבית הספר או לאחר סיום הלימודים, בדרך הביתה.

 

אמצעי הדיווח


דיווח על אירוע תאונתי לתלמיד משולב כחלק מ"מודול  אירועים חריגים" במנב"סנט.

הדיווח במערכת המנב"סנט נועד להפיק דוח ממוכן בנוסח אחיד המאפשר תקינות ושלמות של  הנתונים. 

להדרכה על אופן הדיווח במנב"סנט יש לפנות למינהלת ליישומים מתוקשבים באמצעות מוקד התמיכה הטלפוני 03-6906600 או באמצעות הדוא"ל:

Moked-manbas@manbas.k12.il

בכל פנייה למוקד באמצעות הדוא"ל יש לציין את סמל המוסד, את שם הפונה ואת מס' הזהות שלו לצורך תמיכה מותאמת ומהירה.

להדרכה על אופן הדיווח במנב"סנט אפשר לצפות בסרטון הדרכה או להיעזר במצגת ההדרכה   בנושא "דיווח אירועים חריגים במנב"סנט" באתר מוקד התמיכה.

  

דיווח באמצעות טופס דיווח ידני

רק גני ילדים שאין להם גישה למנב"ס ידווחו באמצעות טופס הדיווח הידני, וזאת על גבי הדוח המעודכן בלבד.

עליהם לפעול על פי ההנחיות המצורפות  בדוח ולהפיצו על פי רשימת התפוצה המופיעה בו. גרסה עדכנית ותקפה של הדוח אפשר למצוא ב-"דו"ח תאונה ידני",

מסירת עותק מדו"ח התאונה


בהתאם לדין והנחיות משרד החינוך, אין למסור העתק או צילום של הדו"ח לאף גורם,

למעט המכותבים ברשימת התפוצה המפורטת בהנחיות למילוי הדו"ח.


אדם המעוניין בקבלת הדו"ח, יגיש בקשה לקבלתו לממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך והבקשה תיבחן בהתאם להוראות כל דין.


להלן דרכי הפנייה להגשת בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע - התשנ"ח - ‏1998

אתר האינטרנט- www.education.gov.il/hofesh

הנחיה זו מבטלת כל הנחיה קודמת בנושא.


  


לתמיכה בשאלות תוכן בנושא "דו"ח על תאונה" אפשר לפנות למשרד החינוך,המחלקה לביטוח, רח' שבטי ישראל 34, מיקוד 91911, טל' 073-393-1500 -            או בכתובת הדוא"ל: bituach@education.gov.il 

 
 


 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/06/2021  

עדכוני rss