education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
כיסוי חבות ( צד ג')                                           
כיסוי חבותו של משרד החינוך ועובדיו.
 

כללי

 

קיים הסדר בין משרד החינוך וענבל חברה לביטוח בע"מ, המכסה את חבותו של משרד החינוך ועובדיו בלבד, בגין תביעות המוגשות על ידי תלמידי מוסדות החינוך וכלפי צדדים שלישיים אחרים במקרים מיוחדים, בכל הנוגע לגרימת נזק גופני.

 

כיסוי החבות (צד ג')

 

כיסוי זה מכסה את אחריותם של משרד החינוך ועובדיו בלבד, בכל הנוגע לגרימת נזק גופני הנגרם כתוצאה מתאונה שהתרחשה בעת פעילות רשמית של בית הספר או גן הילדים בתוך המוסד החינוכי או מחוצה לו כגון טיולים וכדומה.

 

ההסדר הנ"ל אינו מכסה חבות הנובעת מפגם בחצרים, במבנים, במתקנים ובציוד שאינם בבעלות ובחזקת משרד החינוך או מתאונה הנגרמת שלא בפעילות רשמית של המוסד החינוכי.

 

על רשויות חינוך מקומיות ובעלויות על מוסדות החינוך שבפיקוח משרד החינוך (לרבות רשתות, עמותות וכד'), להסדיר כיסוי ביטוחי עצמאי לחבותם בכלל וכן לחבותם בגין פגם הנובע ממבנים, מחצרים, ממתקנים  ומציוד שאינם בבעלות משרד החינוך.

 

כיסוי חבות (צד ג') בחינוך המוכר שאינו רשמי/ פטור ומוסדות תרבותיים יחודיים

 

מוסדות החינוך הנ"ל  אשר מפעיליהם, מוריהם ועובדיהם אינם עובדי מדינה, אינם נכללים בכיסוי החבות (צד ג') בחברת "ענבל".

על כן, על הבעלויות ומוסדות החינוך הנ"ל להסדיר כיסוי ביטוחי עצמאי לחבותם כלפי תלמידים וצדדים שלישיים אחרים.

 

הליך הגשת תביעה

 

במקרים שבהם נטענת לכאורה אחריות של משרד החינוך ועובדיו לגרימת תאונה, זכאים הנפגעים או הוריהם לפנות ישירות לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת "ענבל" ולדרוש פיצוי על ידי הגשת תביעה בכתב בלבד לכתובת:

הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה בהנהלת חברת ענבל, חברה לביטוח בע"מ,
רח' ערבה 3, קריית שדה התעופה, ת.ד 282 ,מיקוד 70100.

טלפון 03-9778000

 

יודגש בזאת כי אין הליך אוטומטי לפיצוי. הפיצוי יינתן בהתאם להחלטת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת "ענבל" או בהתאם להחלטת בית המשפט.

 

חריגים

 

במקרים של תאונות שאירעו בין השנים 1.4.75 – 31.3.86, יובהר כי היה הסדר כיסוי חבות (צד ג') בחברת "פול", 

כתובת חברת ה"פול": רחוב אצ"ל 1, ת.ד 17160 ראשל"צ  75070.

טל: 03-9424300 פקס: 03-9620909

 

מיום 1.4.86 ועד 1.9.02 – כיסתה הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל גם את חבותם של רשויות מקומיות ובעלויות על מוסדות חינוך שבפיקוח משרד החינוך, לרבות רשתות ועמותות בגין תביעות צד ג', למעט תביעות הנובעות מפגם במבנים, חצרות, במתקנים ובציוד שאינם בבעלות משרד החינוך.

יובהר כי הכיסוי שניתן לאותן בעלויות היה בכפוף לכך שלא היה קיים לאותה בעלות הסדר ביטוחי אחר.

  

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/01/2017  

עדכוני rss