education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
ביטוח תאונות אישיות
 

כללי

בתאריך כ' בתמוז התשע"ו, 26 ביולי 2016, התקבל בכנסת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, ובוצעו תיקוני חקיקה בחוק לימוד חובה, בפקודת העיריות וכן בפקודת המועצות המקומיות. מטרת החוק היא יצירת שוויון בנטל דמי הביטוח עבור תאונות אישיות לתלמידים. זאת על ידי חיוב רשויות החינוך המקומיות להתקשר בחוזה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים עם זכיין אחד הנבחר במכרז פומבי שעורכת חברה משותפת לכלל הרשויות.

למידע מורחב צפו בחוזר המנכ"ל חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו – 2016

 

לקראת שנת הלימודים תשע"ו ערכה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי מכרז פומבי עבור כלל הרשויות,  אשר זכתה בו "איילון" חברה לביטוח בע"מ  לשני תקופות  של 3 שנים, תקופה ראשונה מ 1.9.2016 עד 31.8.2019 תקופה שניה מ 1.9.2019 עד 31.8.2022 .   

מידע מורחב בנושא מצוי בפורטל הורים בקישור- ביטוח תאונות אישיות לתלמידים


 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/02/2021  

עדכוני rss