education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
טיפול רפואי לתלמידים
כללי
 

חוק ביטוח הבריאות הממלכתי התשנ"ד -1994, מבטיח לכל תושב מדינת ישראל את הזכות לקבל שירותי בריאות ממלכתיים באמצעות אחת מקופות החולים.

בהתאם לחוק זה, תלמיד שנפגע בתאונה כל ימות השנה, זכאי לקבל סיוע רפואי בקופת החולים בה הוא או הוריו מבוטחים. (חוק ביטוח בריאות ממלכתי - סעיף 21. א - פרק ה'-מתן שירותי בריאות)    

סעיף 29 לחוק-שירותי חירום ברפואה,תוספת שנייה סעיף 7(א):

בכל מקרה של פנייה דחופה לאחד משרותי החירום ברפואה כגון: מד"א, בשעות שבהן המרפאות סגורות, הקופה תישא בהפרש העלות שבין תעריף הפניה הדחופה ובין תעריף מרכז שירותי הלילה של קופת החולים.

 

שירותי עזרה ראשונה

שירותי עזרה ראשונה לתלמידים ניתנים באמצעות מד"א.

היקף השרות כולל את גני הילדים.

בכל מקרה של פציעת תלמיד יש לפנות למוקד הייעודי שמספרו: 1-700-55-00-96

המוקד פועל בין השעות 07:30-16:00 בכל ימי הלימוד הרשמיים של המגזרים השונים.

הפנייה למוקד ייעודי זה תעשה רק במקרים של פגיעה או פציעה שגרתיים ולא במקרים של מחלה או בעיית בריאות אחרת.

בכל מקרה של פינוי תלמיד בשגרה או בחרום יש ליידע את ההורים על הפינוי ולהסדיר ליווי לתלמיד ע"י מבוגר אלא אם אחד מהורי התלמיד הגיע ללוותו.

 

מידע מורחב והנחיות מופיע בחוזר המנכ"ל בקישור שלהלן:


חוזר מנכ"ל -תשע"ד 1(א) 2.2-83 - שירותי עזרה ראשונה ופינוי לתלמידים 


 

פטור מתשלום בגין טיפול בתלמיד בחדר מיון 


סעיף 2(ב) לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 1944. קובע כי

תלמיד שנפגע בתאונה במוסד החינוכי או בפעילות מטעם המוסד והופנה לחדר מיון, פטור מתשלום עבור הטיפול בחדר המיון.


הנהלת המוסד תסייע  לתלמיד בתהליך מימוש הפטור ותצייד מראש את ההורה/ המלווה או את התלמיד באישור על קרות האירוע על גבי הטופס שלהלן-

טופס דיווח על תאונת תלמיד


הליך מימוש הפטור

תלמיד שפונה לחדר המיון וצויד מראש באישור על קרות האירוע

  • במקרה שהתלמיד פונה לחדר המיון וצויד מראש באישור מהנהלת המוסד על קרות האירוע, חדר המיון לא ייגבה תשלום מהתלמיד או מהוריו בגין הוצאות הטיפול בחדר המיון.


  תלמיד שפונה לחדר המיון ולא צויד מראש באישור על קרות האירוע

  • במקרה שהתלמיד פונה לחדר מיון ולא צויד מראש באישור מהנהלת המוסד על קרות האירוע - התלמיד או ההורים ידרשו לשלם בעבור הטיפול בחדר המיון ויקבלו קבלה.
  • ההורים יפנו למזכירות המוסד החינוכי לקבלת אישור בדיעבד על קרות האירוע.
  • את האישור מהמוסד והקבלה מבית החולים יש להגיש לקופת החולים שבה התלמיד מבוטח.
  • קופת החולים תחזיר להורים את התשלום ששילמו עבור הטיפול בחדר המיון.   לברורים ולשאלות בנושא יש לפנות למפקחת על שירותי הבריאות במשרד החינוך, גב' עירית ליבנה רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים, 91911, טלפון: 02-5603220

    
    
    
       תאריך עדכון אחרון:  11/12/2020  

   עדכוני rss