education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
הוועדה להגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ועובדי המדינה/ עובדי הוראה
כללי
 

מכוח החלטת הממשלה מס' 2799 מיום 28.11.2002 נושא משרה או עובד מדינה יהיו זכאים להגנה משפטית או השתתפות בהוצאות משפטיות בגין הליך משפטי כפי שיפורט להלן,שיסודו במעשה או מחדל שעשה בעת מילוי תפקידו, תוך כדי מילוי תפקידו, לשם מילוי תפקידו ובשל התנהגות שהייתה בתחום סמכותו כדין או שנהג בה בתום לב בהיותו סבור כי הוא נוהג בתחום סמכותו.

 

הליך משפטי הוגדר לעניין זה כהליך: פלילי, התייצבות בפני ועדת חקירה עפ"י סעיף 15 לחוק ועדות חקירה, הליכים משמעתיים לפי דין והתגוננות מפני הליך מנהלי או אזרחי בבית משפט.

 

בהתאם להחלטת הממשלה נושאת הממשלה בהוצאות משפטיות של נושאי משרה ועובדי מדינה באמצעות העמדת שירותים משפטיים והשתתפות בהוצאות משפטיות מטעם הממשלה, באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה (להלן "ענבל"). 

על פי כללים שגובשו, פניות של עובדי מדינה להגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות יש להגיש לוועדה המשרדית שהוקמה בכל משרד ממשלתי ובהמשך לחברת הביטוח ענבל.

 

הועדה המשרדית לייצוג עובדי מנהל והוראה במשרד החינוך

 

בהתאם להחלטת הממשלה כמצויין לעיל,פועלת במשרד החינוך וועדה משרדית  בראשות מנהלת אגף בכיר למשאבי אנוש (להלן "הוועדה"). 

עובדי הוראה (שהינם עובדי מדינה)  נכללו בכתב הכיסוי להגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות החל מ-1.1.2007

עובד הוראה/ מינהל, אשר נפתחו נגדו הליכים משפטיים, בשל עברות שנעשו על-ידו לכאורה, תוך כדי מילוי תפקידו, לשם מילוי תפקידו ובשל התנהגות שהייתה בתחום סמכותו כדין או שנהג בה בתום לב בהיותו סבור כי הוא נוהג בתחום סמכותו, רשאי לפנות לועדה בבקשה לייצוג משפטי/ החזר הוצאות משפטיות באמצעות דואר אלקטרוני Legal_Protection@education.gov.il או בפקס מספר 073-3931511.

הועדה תבחן זכאות העובד בכפוף לכתב הכיסוי ותעביר את המלצתה לענבלוזו תטפל בבקשה בהתאם להחלטתה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכתב הכיסוי.

לכתב הכיסוי לחץ כאן.

נוהל הגשת בקשה:

העובד ימלא את הנספחים הרלוונטיים בהתאם לבקשתו לקבלת:

א. נספחים חדשים להגשת בקשה לקבלת ייצוג משפטי רגיל או דחוף.pdf

ב.   נספחים חדשים להגשת בקשה לקבלת החזר הוצאות.pdf   

את הנספחים יש להחתים במעמד עו"ד ולפרט במידת האפשר את תיאור המקרה במקום המיועד לכך ו/או לצרף דף מפורט על השתלשלות האירועים.

את הנספחים החתומים יש לשלוח לכתובת המופיע על גבי הטפסים או המופיע מטה.

 

ייצוג משפטי במקרה דחוף

להלן הגדרת מקרה דחוף: 

1. מעצר העובד.

2. זימון העובד באופן מידי לחקירת משטרה ובלבד שלא ניתנה דחייה סבירה.

3. זימון לשימוע ובלבד שלא ניתנה דחייה סבירה.

 

עובד שנפתח נגדו הליך משפטי דחוף יפנה לאחד מהגורמים הנ"ל:

  • מנהל גף ביטוח ומרכז הוועדה מר מאיר ממן- טל': - 073-3931500
  • "ענבל"- קו חירום הפועל 24 שעות ביממה טל'- 050-6253884.
  • "ענבל"- עו"ד אורטל ג'אן/ עו"ד חגית ברזאני טל'- 03-9778000.

על הפונה להגיש את טפסי הבקשה לייצוג משפטי דחוף באופן מידי לוועדה המשרדית עם קבלת עו"ד מענבל.

 

ייצוג משפטי במקרה רגיל

עובד שנתפתח נגדו הליך משפטי, שאינו עונה על הגדרת מקרה דחוף המוזכר לעיל, יגיש בקשה לוועדה המשרדית על גבי טפסי בקשה לייצוג משפטי רגיל. ויפעל על-פי נוהל הגשת בקשה.

 

החזר הוצאות משפטיות

עובד שנתפתח נגדו הליך משפטי, רשאי לשכור שירותי עו"ד פרטי מטעמו. העובד יממן מכיסו הפרטי את כל ההוצאות המשפטיות.

עם סיום כל ההליכים המשפטיים נגדו, יגיש העובד בקשה לוועדה המשרדית על גבי טפסים לבקשת החזר הוצאות משפטיות. במסגרת הגשת הבקשה על העובד לצרף אסמכתאות רלוונטיות וקבלות מקוריות. על-פי כתב הכיסוי, במידה והוועדה המשרדית ממליצה על מתן החזר כספי, גובה ההחזר יהיה על-פי תעריפי ענבל. לצפיה בתערפי ענבל לחץ כאן

 

להורדת טפסי בקשה לקבת ייצוג משפטי רגיל/ דחוף- לחץ כאן

להורדת טפסי בקשה לקבלת החזר הוצאות משפטיות- לחץ כאן

 

כתובת למשלוח טפסים:

גף ביטוח-משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2ירושלים 91911,

טל':073-3931500

פקס: 073-3931511

דואר אלקטרוני: Legal_Protection@education.gov.il

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/12/2020  

עדכוני rss