education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
חבות מעבידים- אחריותו של משרד החינוך כלפי עובדיו
כללי
 

הקרן הפנימית מכסה את חבותו (אחריותו על פי דין) של משרד החינוך כלפי עובדיו בעת עבודתם, החל מינואר 2010 לאחר החלטת החשב הכללי להפעיל כיסוי זה כלפי עובדי מדינה.

 

כיסוי חבות מעבידים

 

הסדר הכיסוי בא להסדיר את הדרישות והתביעות של עובדי משרד החינוך כנגד המשרד, הטוענים כי נפגעו בנזקי גוף בתאונות עבודה ומחלות מקצוע ומייחסים את פגיעתם לתנאי העבודה. דהיינו, הפרת חובה  חוקית ו/או רשלנות המעביד.

 

הכיסוי חל בכל עת שהעובד נמצא בשירות המשרד, לרבות בדרך לעבודה ובחזרה ממנה וממקום עבודה אחד למשנהו, וכן בעת פעולה אחרת של העובד הנעשית לצורך ביצוע העבודה או בקשר אליה, ובכללה עבודה מהבית ובכל מקום אחר שהורה לו משרד החינוך , כל עוד הוא פועל במסגרת חובותיו וצרכיו כעובד משרד החינוך ועל פי הנחיותיו, ובלבד שמקרה הכיסוי הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.

 

הכיסוי מהווה כשכבה שנייה מעל הביטוח הלאומי.

 

בגדרו של הסדר זה מטופלות כל התביעות ע"י הקרן, ובכלל זה מכתבי דרישה ללא תביעה משפטית בגין תאונות שאירעו לאחר ה- 1.1.10.

 

עובדי משרד החינוך, הטוענים כי נפגעו בנזקי גוף בתאונת עבודה ומחלות מקצוע ומייחסים את פגיעתם לתנאי העבודה, יפנו למנהל/ת המוסד לדיווח על קרות התאונה.

מנהל/ת המוסד ידווח על גבי טופס דיווח על התאונה ויפעל על פי  נוהל דיווח ראשוני  על אירוע תאונה לעובדי הוראה.

 

 

הגשת בקשה לפיצוי/לתביעה

 

עובד משרד החינוך הנפגע, יפנה בכתב בבקשה לפיצוי או לתביעה, ישירות לקרן הפנימית, בכתובת: 

רח' ערבה 3, קריית שדה התעופה- מיקוד  70100, טלפון 03-9778000.

 

דרישה לפיצוי/לתביעה מלפני 1.1.2010

היות והכיסוי חל רק על אירועים שאירעו החל מ- 1.1.2010 הדרישות והתביעות שאירעו קודם לכן, יוגשו בכתב על ידי העובד הנפגע ללשכה המשפטית במחוז שאליו הוא משתייך וזאת תדון בעניינו.

 

ביטוח לאומי - מידע על זכויות נפגעי עבודה בשגרה ובתקופת הקורונה.  

ביטוח נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי  הינו ביטוח חובה, אשר כל מעביד חייב בו כלפי עובדיו ותביעות בגינו מופנות ומטופלות ישירות מול המוסד לביטוח לאומי.

נפגעי עבודה בשגרה

ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים. אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע. בנוסף הנפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה. אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני משפחתו קצבה או מענק.

תאונת נפגעי עבודה מהבית בתקופת הקורונה. 

תאונה שהתרחשה בביתו של העובד, תיחשב כתאונת עבודה אם יוכיח שהוא נפגע תוך כדי ועקב העבודה מהבית.

עובד שנפגע במהלך ביצוע עבודה מהבית, צריך להגיש תביעה להכרה בפגיעה כתאונת עבודה, וזכאותו תיבחן בהתאם לתנאי הזכאות. לתביעה יש לצרף אישור מעסיק לעבודה מהבית (הכולל תאריכים ושעות עבודה).

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/08/2021  

עדכוני rss