education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
כיסוי חבות (ביטוח צד ג')
כיסוי חבותו של משרד החינוך ועובדיו
 

כללי

 

קיים הסדר בין משרד החינוך וענבל חברה לביטוח בע"מ, המכסה את חבותו של משרד החינוך ועובדיו בלבד, בגין תביעות המוגשות על ידי תלמידי מוסדות החינוך וכלפי צדדים שלישיים אחרים במקרים מיוחדים, בכל הנוגע לגרימת נזק גופני.

 

כיסוי חבות (צד ג')

 

כיסוי זה מכסה את אחריותם של משרד החינוך ועובדיו בלבד, בכל הנוגע לגרימת נזק גופני הנגרם כתוצאה מתאונה (להלן "תאונה": אירוע פיזי, חיצוני , גלוי לעין, בלתי צפוי הגורם היזק גופני וניתן בו טיפול רפואי. ) שהתרחשה בעת פעילות רשמית של בית הספר או גן הילדים בתוך המוסד החינוכי או מחוצה לו כגון טיולים וכדומה.

כיסוי החבות אינו חל על תאונות דרכים או על תאונות הנגרמות כתוצאה ממעשה איבה ומלחמה.

 

ההסדר הנ"ל אינו מכסה חבות הנובעת מפגם בחצרים, במבנים, במתקנים ובציוד שאינם בבעלות ובחזקת משרד החינוך או מתאונה הנגרמת שלא בפעילות רשמית של המוסד החינוכי.

 

על רשויות חינוך מקומיות ובעלויות על מוסדות החינוך שבפיקוח משרד החינוך (לרבות רשתות, עמותות וכד'), להסדיר כיסוי ביטוחי עצמאי לחבותם בכלל וכן לחבותם בגין פגם הנובע ממבנים, מחצרים, ממתקנים  ומציוד שאינם בבעלות משרד החינוך.

 

חבות (צד ג') בחינוך המוכר שאינו רשמי/פטור ומוסדות תרבותיים יחודיים

 

מוסדות החינוך הנ"ל  אשר מפעיליהם, מוריהם ועובדיהם אינם עובדי מדינה, אינם נכללים בכיסוי חבות (צד ג') בענבל.

על כן, על הבעלויות ומוסדות החינוך הנ"ל להסדיר כיסוי ביטוחי עצמאי לחבותם כלפי תלמידים וצדדים שלישיים אחרים. וכן לחבותם בגין פגם הנובע ממבנים, מחצרים, ממתקנים  ומציוד שבבעלותם.

 

הליך הגשת תביעה

  • במקרים שבהם נטענת לכאורה אחריות של משרד החינוך ועובדיו לגרימת תאונה, זכאים הנפגעים או הוריהם לפנות ישירות לענבל בכתב בלבד.
  • כתובת של ענבל: הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה בהנהלת ענבל, חברה לביטוח בע"מ רח' ערבה 3, קריית שדה התעופה, ת.ד 282 ,מיקוד 70100.

    טלפון: 03-9778000


  • יודגש בזאת כי אין הליך אוטומטי לפיצוי. הפיצוי יינתן בהתאם להחלטת הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה בהנהלת "ענבל" חברה לביטוח או בהתאם להחלטת בית המשפט.    חריגים


  • החל מיום 1.4.86 ועד 1.9.02 – ענבל כיסתה גם את חבותם של רשויות מקומיות ובעלויות על מוסדות חינוך שבפיקוח משרד החינוך, לרבות  רשתות ועמותות  בגין תביעות צד ג', למעט תביעות הנובעות מפגם במבנים, חצרים, במתקנם ובציוד שבבעלותם.

  • יובהר כי הכיסוי שניתן לאותן בעלויות היה בכפוף לכך שלא היה קיים לאותה בעלות הסדר ביטוחי אחר.


 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/01/2017  

עדכוני rss