education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
ציון ימים בינלאומיים
 

אוקטובר

1/10 - יום הקשיש הבינלאומי: ועדה של האו"ם בנושא הזקנה קבעה כי מדי שנה יצויין 'יום הקשיש הבינלאומי' בראשון באוקטובר. מטרתו של יום זה היא להעלות על סדר היום הציבורי את נושא רווחת הקשיש והדאגה לצרכיו.

 

11/10 – יום הילדה הבינלאומי: המועצה הכללית של האו"ם החליטה בשנת 2011 לקבוע את התאריך 11 באוקטובר בכל שנה כיום הילדה הבינלאומית.
מטרת היום כפי שהוגדרה על ידי האו"ם היא הדגשת חשיבות הנושא בשיח הבינלאומי ומתן מרחב להכרה, דיון וטיפול בסוגיות שונות בחיי ילדות, כיוון שבעולם, ילדות יותר מילדים חשופות לסכנת עוני, אנאלפבתיות, עבדות, סחר לצרכי זנות ועוד.
הצעות לפעילות ל"יום הילדה הבינלאומי" באתר "מגדר ושיוויון בין המינים בחינוך"

 

17/10 – היום בינלאומי לביעור העוני: מציינים אותו החל משנת 1993. מצב של עוני הוא הפרה של זכויות אדם וזכויות ילדים בפרט. לכל אדם, צעיר או מבוגר, יש זכות בסיסית לחיות ברמת חיים המאפשרת תזונה טובה, בריאות וטיפול רפואי ראויים, מקום מגורים, מלבושים ושירותים חברתיים. אמנת זכויות הילד/ה מתייחסת לנושא בסעיף 26, "לילד יש זכות לביטחון סוציאלי וסיוע מהמדינה אם צריך. לדוגמא, ילד עני." סעיפים נוספים באמנה המתייחסים לנושא: סעיף 3, סעיף 24, וסעיף 27.

 

נובמבר

16/11 יום הסובלנות הבינלאומי: יום המדגיש את חשיבות ההתייחסות בסובלנות כלפי האחר והשונה והסכנות שבחוסר סובלנות ויחס מפלה ולא שוויוני. אמנת זכויות הילד/ה מתייחסת לנושא בסעיף 2, "המדינות החברות מבטיחות לשמור על זכויות הילדים שבתחומה, ללא הפליה וללא קשר לגזע, צבע עור, מין, שפה, דת, השקפה פוליטית, מוצא לאומי, אתני או חברתי, רכוש, נכות, לידה או כל סיבה אחרת הקשורה לילד ולהוריו." סעיפים נוספים באמנה המתייחסים לנושא: סעיף 23 וסעיף 29. 

 

20/11 יום זכויות הילד הבינלאומי: יום להגברת המודעות למצבם של ילדים ברחבי העולם, לרווחתם הפיזית, התרבותית והאזרחית ולפעולות הנעשות למען שיפור מצבם בסביבות חייהם השונות. היום מצויין במועד בו אישרה העצרת הכללית של האו"ם את האמנה הבינלאומית לזכויות הילד.   

 

25/11 – יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים: יום זה נקבע ע"י האו"ם ומצוין ברחבי העולם החל משנת 2000. היום מעלה על סדר היום את המאבק בכל צורה של אלימות אשר מופעלת כלפי נשים - מילולית, פיזית, נפשית או מינית. ממטרותיו: להעלות את המודעות הציבורית לנושא, לחשוף את הנתונים על היקפה הנרחב של התופעה ופרצופיה הרבים והמגוונים, להשפיע על חקיקה בנושא ולעודד נשים לפנות לעזרה. ככל שתופעה זו תהיה גלויה יותר ומושתקת פחות, הן הנשים, והן המדינה יוכלו לפעול ביתר שאת למיגורה.
רשימת אתרים ומידע שימושי לגבי אלימות כלפי נשים באתר "מגדר ושיוויון בין המינים בחינוך"

 

דצמבר

3/12 היום בינלאומי לזכויות אנשים בעלי מוגבלויות: יום זה מציין את זכויותיהם של אנשים, צעירים ומבוגרים, בעלי מוגבלויות. הוא מעלה למודעות את הצורך ביצירת סביבות חיים נגישות שתאפשרנה לאנשים בעלי מוגבלות לחיות חיים מלאים תוך כבוד, הוגנות ומימוש עצמי מלא. אמנת זכויות הילד/ה מתייחסת לנושא בסעיף 23 העוסק באופן ממוקד במתן זכויות לילדים בעלי מוגבלות, "לילד נכה יש זכות לחיים מלאים והוגנים."

 

10/12 יום זכויות האדם: יום זה מצויין במועד בו נחתמה באסיפה הכללית של האו"ם ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם המהווה תשתית לחוקות וחוקים של מדינות רבות. ביום זה מועלות למודעות זכויות היסוד הטבעיות שיש לכל אדם, צעיר או מבוגר, מרגע לידתו ועד מותו, כגון: הזכות לחיים, הזכות לשוויון, חופש הביטוי, חינוך ובריאות. 

ינואר

27/1 יום המאבק הבינלאומי באנטישמיות וגזענות: האו"ם קיבל בנובמבר 2005 החלטה לפיה יום ה-27 בינואר, יום שחרור מחנה אושוויץ מידי הנאצים, יצוין כיום זיכרון עולמי לשואה בה נרצחו שישה מיליון יהודים ובהם מיליון וחצי ילדים. בהקדמה להחלטת האו"ם נכתב כי "השואה שבה הוכחד שליש מהעם היהודי, תהווה לעולמים אזהרה לכל העמים מפני הסכנה של שנאת חינם, גזענות ודעות קדומות"..

פברואר

21/2 – יום שפת האם: שפת האם היא מרכיב מרכזי בזהות ובהתפתחות של ילד. שפת האם היא אמצעי תקשורת ראשוני עבור ילדים, ומכילה בתוכה גם את אוצר הזכרון הלאומי והזהות התרבותית המשותפת, ומכאן חשיבותה הרבה עבור ילדים. אמנת זכויות הילד/ה מתייחסת לנושא בסעיפים העוסקים בחינוך ובשימור זהות תרבותית בסעיפים כגון סעיף 28, סעיף 29 וסעיף 30 "לילד זכות לשמור על המנהגים, השפה, הדת והתרבות שלו ולפעול במסגרתם."

מרץ

8/3 יום האישה הבינלאומי: יום זה מציין את פועלן והישגיהן של נשים בכל תחומי החיים ברחבי העולם. מאבקן של נשים לשיפור מעמדן החברתי, הכלכלי והתרבותי מקבל ביטוי, ופגיעה בנשים מועלית למודעות ברמה החברתית והפוליטית על מנת לציין את הראוי לשיפור במעמדן. הזכויות הכלולות באמנת זכויות הילד/ה נתונות לכל ילדה וילד ללא הבדל, וסעיף 2 באמנה מציין כי הזכויות יינתנו לכל הילדים ללא הפליה וללא קשר למינם בין שאר הקריטריונים.

אפריל

7/4 – יום הבריאות הבינלאומי: יום זה מוקדש לנושאים הנוגעים לתחומי בריאות הציבור. מטרת היום לעורר מודעות ועניין בסוגיות רלוונטיות של בריאות, ולגרום למדינות לפעול למען השקעה בנושא. אמנת זכויות הילד/ה מדגישה את הזכות לבריאות של ילדים באופן מובחן בסעיף 24, "לילד זכות לקבל טיפול רפואי ומידע בסיסי על בריאותו."      

מאי

15/5 – יום המשפחה הבינלאומי: יום זה משקף את החשיבות שהאו"ם מייחס למשפחה כסביבת חיים, מסגרת התפתחותית ומרחב תרבותי וחברתי. יום זה עוסק בקידום והטמעת נושאים הנוגעים בהשפעות של תהליכים כלכליים, חברתיים, תרבותיים, חינוכיים ומוסריים על התא המשפחתי ומרקם היחסים במשפחה. אמנת זכויות הילד/ה עוסקת באופן נרחב בזכויות ילדים במסגרת המשפחתית בסעיפים כגון: סעיף 5, סעיף 8, סעיף 9, סעיף 10, סעיף 16 וסעיף 21.

 

17/5 - היום הבינלאומי למאבק בהומופוביה וטראנסופוביה: הומופוביה הינו מונח המתאר סלידה או פחד מהומואים ולסביות, שביטוייה באפליה, דחייה, שנאה או אף אלימות. התאריך 17/5 נקבע בשנת 2005 כמציין את היום בו ההומוססואליות הוסרה מרשימת ההפרעות הנפשיות על ידי ארגון הבריאות העולמי בשנת 1990.

 

21/5 – יום השונות התרבותית: יום השונות התרבותית עוסק בהעמקת המודעות לחשיבות מתן יחס של כבוד, של שוויון ושל הערכה לכל התרבויות בחברה במטרה למנוע תופעות של אלימות, גזענות, דעות קדומות ואפליה. אמנת זכויות הילד/ה מדגישה נושא זה בסעיפים כגון: סעיף 2, סעיף 8, סעיף 13, סעיף 14, סעיף 29 וסעיף 30.

יוני

5/6 – יום הסביבה הבינלאומי: האו"ם מציין יום זה לקדם מודעות לסוגיות סביבתיות, להגברת מודעות לשמירה על הסביבה ולעידוד פעילות סביבתית אזרחית ופוליטית. הדגש ביום זה הוא על יוזמות ופעולות שמטרתן לשמור על הסביבה כגון מיחזור, שימור בעלי חיים וצמחייה, מקורות אנרגיה חלופיים.     

אוגוסט

12/8 – יום הנוער הבינלאומי: יום זה שהאו"ם מציין מדי שנה נועד להקנות לעולם הזדמנות להכיר את עולמם של בני הנוער, לפתח מודעות להישגים ולפוטנציאל הטמון בעשייה של בני נוער. דגש מושם על הרחבת שיתופם של בני נוער בתהליכי קבלת החלטות ברמה הבינלאומית והלאומית, וגיבוש דרכי פעולה שיניעו את הצעירים ליוזמות וביטויי מנהיגות בתחומי חייהם השונים.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/05/2015  

עדכוני rss