אוכלוסיות מיוחדות
1.
מחוננים
1.5
מדיניות הטיפוח של תלמידים מחוננים
(נח) 1.5‎-1

המשרד מפעיל סדרה של ניסויים במטרה לגבש מדיניות חדשה המתווה
את אופי התכניות לטיפוח תלמידים מחוננים ואת דרכי ההפניה של
התלמידים לתכניות אלה. התכניות הכלולות בניסוי מבוססות על
התפיסה הקובעת כיהמחוננות איננה תכונה אחידה והומוגנית אלא
מערכת מורכבת של תכונות, כישורים ונטיות (על פי גרדנר,טננבאום,
רנזולי, שטרנברג, מילגרם).
1.
עד אשר יופקו לקחים מהניסויים ותגובש מדיניות חדשה, תישאר בתוקף
המדיניות הקיימת, כדלהלן:
2.
המחוננות מוגדרת כיכולת אינטלקטואלית כללית גבוהה
מהממוצע הניתנת למדידה באמצעות מבחני אינטליגנציה. יכולת
אנטלקטואלית כללית פירושה יכולת חשיבה הכוללת מרכיבים
מילוליים, מספריים ומרחביים, כושר הפשטה, זכירה, ניתוח
והסקת מסקנות.
2.1
 
המבחנים לאיתור תלמידים מחוננים מבוססים על הגדרה זו
ונערכים פעם בשנה על ידי גוף מקצועי שנבחר במכרז שפורסם על
ידי המשרד (השנה נבחרו מכון סאלד במגזר היהודי וד"ר מ'
דווירי במגזר הערבי והדרוזי).
2.2
 
המבחנים הם מבחני רשות, וההורים מקבלים מכתבים מפורטים
המתארים את תהליך האיתור ואת משמעות התוצאות.
2.3
 
תהליך האיתור על כל מרכיביו (2 שלבים) נמשך כשישה חודשים.
המחלקה למחוננים שולחת את רשימות התלמידים המומלצים
להשתתף בתכניות הייחודיות למנהלי התכניות וליתר הגורמים
שהם שותפים בהפעלת התכנית.
2.4
 
הורי כל התלמידים שנבחנו בשלב השני מקבלים מכתבים שמצוין
בהם אם ילדיהם מומלצים להשתתףבתכנית אם לאו.
2.5
 
טיפוח
2.6
 
קיימים 3 סוגים של מסגרות לטיפוח תלמידים מחוננים:
 
כיתות מיוחדות המשולבות בבתי ספר רגילים
-  
תכניות "יום העשרה שבועי"
-  
חוגים בשעות אחר הצהריים.
-  
לתכניות של כיתות מיוחדות ויום העשרה שבועי נבחרים בין
אחוז לאחוז וחצי מכלל אוכלוסיית התלמידים בשכבת הגיל
המזינה את התכנית. לחוגים בשעות אחר הצהריים מופנים עד
שלושה אחוזים מהתלמידים בני אותה שכבת גיל במקום.
2.7
 


לפרטים אפשר להתקשר אל הגב' שלומית רחמל, מנהלת המחלקה
למחוננים, טל' 02‎-5602972/3.
הודעות


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998