ארגון ומינהל
3.
תשלומי הורים
3.11
תשלומי הורים בהתשנ"ט
(נח)3.11‎-1

הוראות הקבע הנוגעות לתשלומי הורים מפורסמות בחוזר הוראות
הקבע נח/10(ד), סעיף 3.11‎-1.

אלה הסכומים המרביים לתשלומי חובה ורשות בשנת הלימודים התשנ"ט:
להלן פירוט הסכומים המרביים לתשלומי חובה - אגרת שירותים:
1.

כיתות
י'-י"ב
כיתות
ז'-ט'
כיתות
א'-ו'
גני ילדים
(חובה בלבד)

השירות
טרם
נקבע
טרם
נקבע
טרם
נקבע
טרם
נקבע
חומרי לימוד וערכות
להוראת מדע וטכנולוגיה,
ובכלל זה חומרי מלאכה
27 ש"ח
27 ש"ח
27 ש"ח
27 ש"ח
ביטוח תאונות אישיות

-

48 ש"ח
24 ש"ח

48 ש"ח
24 ש"ח

-
שירותי בריאות השן:
- שירות מקיף
- שירות בסיסי

להלן טבלה המציגה את העלויות המרביות בטיול החודשי
ובטיול הארוך, מעודכנת לשנה"ל התשנ"ט:
2.
משך הטיול והמחירים המרביים
למרכיבי הטיול השונים בש"ח

סוג
הפעולה

טיול ארוך
טיול חודשי
חמישה
ימים
ארבעה
ימים
שלושה
ימים
יומיים
יום
שלם
2/1 יום
לכיתה
6,080
לכיתה
4,864
לכיתה
3,648
לכיתה
2,432
לכיתה
1,216
לכיתה
729
הסעות
לתלמיד
42.50
לתלמיד
33.70
לתלמיד
25
לתלמיד
17.40
לתלמיד
8.70
לתלמיד
8.70
אתרים
לכיתה
*1,270
לכיתה
*1,016
לכיתה
*762
לכיתה
*508
לכיתה
*254
לכיתה
*254
מלווה
חמוש
לכיתה
302
לכיתה
242
לכיתה
181
לכיתה
121


קשר או
פלאפון
לתלמיד
**403.20
לתלמיד
**302.40
לתלמיד
**201.60
לתלמיד
**100.80


כלכלה
ולינה
לתלמיד
***115.30
לתלמיד
***92.20
לתלמיד***69.206
לתלמיד
***46
לכיתה
366.50
לכיתה
366.50
הדרכה
וחובש

856

663

469

276

70

54
עלות
לתלמיד

באוטובוס
ל 30
תלמידים

814

629

444

260

61

47
באוטובוס
ל 35
תלמידים

783

604

426

248

55

42
באוטובוס
ל 40
תלמידים
הסכום מבוסס על שכירת מלווה חמוש אחד בתשלום ועל גיוס מלווים
נוספים מבין ההורי והמורים.
*
כולל ארוחת בוקר, ארוחה אחת בשרית, ארוחת ערב חמה, ארוחת
ביניים ולינה.
**
הסכום כולל הדרכה לפי תעריף "יום הדרכה לתלמיד בסמינר" בתוספת
שליש עלות חובש (התחשיב לפי ממוצע של 35 תלמידים לכיתה).
***
ההשתתפות היא בסכום הוצאות האירוח של שלושה מלווים.
****
להלן העלות המרבית להשאלת ספרי לימוד, תוכנות ולומדות
וחומרי למידה:
3.
כיתות א'-ו': 27 ש"ח
-  
כיתות ז'-י"ב: 53 ש"ח.
-  
להלן העלות המרבית להשאלת ספרי לימוד, ובכלל זה חוברות
עבודה:
4.
כיתות א'-ג': 177 ש"ח
-  
כיתות ד'-ט': 188 ש"ח
-  
כיתות י'-י"ב: 225 ש"ח.
-  

להלן רשימת העלויות המומלצות והמרביות ל"סל תרבות":
5.
המחיר המרבי
המחיר המומלץ

68 ש"ח
56 ש"ח
גני חובה
68 ש"ח
56 ש"ח
כיתות א' ד'
99 ש"ח
81 ש"ח
כיתות ה' ו'
131 ש"ח
106 ש"ח
חטיבות ביניים
156 ש"ח
131 ש"ח
חטיבות עליונות
להלן המחירים המומלצים והמחירים המרביים למסיבות סיום
(המחירים אינם כוללים תשלום עבור ספר מחזור או קלטת וידיאו):
6.
המחיר המרבי
המחיר המומלץ

55 ש"ח
38 ש"ח
סיום גן חובה
125 ש"ח
106 ש"ח
סיום בית הספר היסודי (כיתה ו')
144 ש"ח
113 ש"ח
סיום חטיבת הביניים (או כיתה ח')
169 ש"ח
127 ש"ח
סיום החטיבה העליונה


לצורך בירורים או תלונות יש לפנות אל הנהלת המוסד החינוכי
ואל הרשות המקומית (או אל הבעלות על המוסד).
אם יש צורך בפנייה נוספת,יש לפנות אל הנהלת המחוז של המשרד
שהמוסד החינוכי נמצא בתחומו.
הודעות


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998