בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
עדכון של תכנית בחינת הבגרות בגיאוגרפיה
(נח)4.3‎-6

החל בקיץ התשנ"ט ייכלל בשאלוני בחינת הבגרות בגיאוגרפיה הנושא
"מערב אירופה לקראת המאה ה 21". הנושא ייכלל בין נושאי הבחירה
בשאלונים 210631 (חלק ב') ו 057202.
 
החל במועד קיץ התשנ"ט לא ייכלל בשאלונים אלה הנושא "אנגליה
וצרפת".
 
השינוי לגבי נבחנים אקסטרנים יחול בקיץ התש"ס.
 
ספר הלימוד בנושא זה, "מערב אירופה לקראת המאה ה 21 - נושאים
נבחרים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה", יצא לאור על ידי האגף לתכניות
לימודים ו"מעלות", וניתן לרכשו בחנויות הספרים המפיצות את ספרי
הוצאת "מעלות". מחירו 42.70 שקל.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר יצחק הינברגר,
המפמ"ר לגיאוגרפיה, טל' 5603588 02.
הודעות


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998