אורחות חיים במוסדות החינוך
2.
בריאות
2.2
התקנה והפעלה של מערכות כריזה
2.2‎-2
1 ביוני 1998

תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 

התקנתן והפעלתן של מערכות הכריזה בבתי הספר חייבות להתבצע
בהתאם לדרישות החוק, כדלקמן:
 
- תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), 1990
 
- תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), 1992.
 
רכזי מניעת רעש ביחידות הסביבתיות הנמצאות ברוב הרשויות
המקומיות יסייעו למנהלי בתי הספר במדידות הרעש.
 


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר סטליאן גלברג, הממונה על
מניעת רעש במשרד לאיכות הסביבה, טל' 02‎-6553775.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998