בטיחות וביטחון
5.
בטיחות
5.1
נוהל הפעלת ועדות לבדיקת תאונות במוסד חינוך
5.1‎-10
1 ביוני 1998

תאריך תחולה
 
החלפת הנהלים
בחוזר תשמז/5
נספח ב', ובחוזר
תשנא/8 סעיף 382


חוזר זה בוטל

מטרת הפרסום
 

מובא בזה תקציר נוהל הפעלת ועדות לבדיקת תאונות במוסד החינוך
הנוהל המפורט והמלא הופץ לכלל עובדי המשרד. נוהל זה מביא לידי
ביטוי שינויים אחדים שמטרתם לייעל ולשפר את עבודת הוועדות
וליצור דרכים יעילות ליישום הלקחים. הנהלים שלהלן מבטלים את
הנהלים שפורסמו בחוזר מז/5, נספח ב', ובחוזר נא/8, סעיף 382.
הנסיבות למינוי ועדות בדיקה
1.
עם קבלת דו"ח על תאונה או על אירוע שהתרחשו בתחום מוסד
חינוך בשעות הלימודים (לרבות ההפסקה) או בפעולה שאורגנה
על ידי מוסד חינוך או בפעולה במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי
(חוג, תנועת נוער וכו'), ישקול מנהל המחוז או מי שימונה על
ידו את הקמתה ואת מינויה של ועדת בדיקה.
1.1.
 
עם קבלת ידיעה על תאונה קטלנית או על אסון המוני (פציעתם של
שלושה תלמידים ומעלה) במוסד החינוך או בפעולה שאורגנה על
ידו או בפעולה במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי, כמוזכר לעיל,
ישקול המנכ"ל מינוי ועדת בדיקה. לגבי יתר האירועים החריגים
יישאר העניין לשיקול דעתו של מנהל המחוז.
1.2
 
במקרה של התאבדות או ניסיון התאבדות יש לפעול על פי פירוט
הדברים בחוזר נו/1, סעיף 10.
1.3
 
על תאונה או על אירוע שיש בהם חשש לעניין פלילי תועבר הודעה
ליועץ המשפטי של המשרד, במקביל לדו"ח על התאונה, באמצעות
מנהל המוסד.
1.4
 
אלה המסגרות המצדיקות מינוי ועדות בדיקה כמצוין לעיל:
1.5
 
האירוע התרחש בזמן שמתנהלים לימודים סדירים בבית
הספר.
א.
 
האירוע התרחש במהלך הפסקה.
ב.
 
האירוע קרה בפעולה שאורגנה על ידי המוסד החינוכי.
ג.
 
האירוע התרחש בפעילות במסגרת תנועות נוער.
ד.
 
האירוע התרחש בפעולה שהתקיימה בארגונו, בפיקוחו או
בחסותו של משרד החינוך התרבות והספורט.
ה.
 
סמכויות הוועדה ותפקידיה
2.
גביית עדויות
א.
 
עיון במסמכים רלוונטיים
ב.
 
זימון מומחים על פי הצורך
ג.
 
סיור במקום התרחשות התאונה בהתאם לצורך
ד.
 
מתן המלצות לאור ניתוח הממצאים לגבי המרכיבים האלה:
ה.
 
האתר, המבנים, הציוד והתשתית הבטיחותית
1)
 
מידת בקיאותם של המעורבים בנושא הבטיחות או
בנושאים הקשורים לתחום הבדיקה
2)
 
מידת מילוי ההוראות והנהלים הנוגעים לבטיחות ונהלים
אחרים שפורסמו על ידי משרד החינוך התרבות והספורט
3)
 
בעלי התפקידים המעורבים, הסגל הפדגוגי והמינהלי,
התלמידים, אנשי האחזקה והשירותים, נותני השירות
בתחומים השונים (רפואה, הדרכה, מזון, הסעות וכו'),
הורים ומתנדבים
4)
 
המוסדות והארגונים הקשורים לאירוע שבו התרחשה
התאונה: הרשות המקומית, הבעלות, מוסדות רפואה
וביטחון
5)
 
התארגנות בית הספר ופעילותו לאחר האירוע (מינהלית
ופדגוגית).
6)
 
מהלך פעילות הוועדה
3.
התכנסות ראשונה וקביעת דרכי העבודה ולוח הזמנים
3.1
 
גביית העדויות וביצוע הבדיקות עד לכתיבת "תמצית הממצאים"
3.2
 
העברת תמצית הממצאים אל מנהל המוסד החינוכי לתגובתו
בהגבלת הזמן המתבקשת
3.3
 
גיבוש הדו"ח, ובכלל זה מסקנות והמלצות, והעברתו לעיונו של
היועץ המשפטי
3.4
 
הפצת הדו"ח כמפורט ב 4.2 להלן (במועד שנקבע בכתב המינוי)
3.5
 
בוועדה הבודקת מקרה התאבדות זימון ההורים לעדות.
3.6
 
הערה: במהלך עבודתה רשאית הוועדה לפנות, לצורך הדרכה וייעוץ, אל היועץ
המשפטי, אל מנהל המחוז ואל מנהל תחום הבטיחות במשרד, ואף לזמן
מומחים חיצוניים על פי הצורך ולפי אישור מראש.
 
מבנה הדו"ח המסכם
4.
הדו"ח המסכם יכלול את הפרטים האלה:
4.1
 
תמצית הממצאים: תיאור ממצה של האירוע כפי שהוא
תואר על ידי העדים השונים,בצורה קצרה ומובנת, ובכלל
זה פרטי האירוע (שמות, מקומות, מהלך התאונה, תוצאות
התאונה, הפעולות שנעשו בעקבות התאונה, הטיפול
הרפואי שניתן, מסגרת הפעילות, לוח הזמנים המדויק)
א.
 
תיאור דרכי הפעולה של הוועדה: תיאור הפעולות שנקטה
הוועדה במהלך עבודתה, כמו, למשל, ביקורים באתרים,
תחקור העדים, שמותיהם ותפקידם, בדיקת מסמכים
רלוונטיים, התייעצות עם מומחים ופגישות הוועדה
ב.
 
תיאור פיזי של התרחשות התאונה
ג.
 
מסקנות (כולל דיווח על קיום או על אי קיום של הוראות
ונהלים)
ד.
 
המלצות
ה.
 
חתימה של כל אחד מחברי הוועדה.
ו.
 
הפניית הדו"ח המסכם
4.2
 
הדו"ח המסכם יופנה אל ממנה הוועדה, החתום על כתב המינוי.
 
מכותבי הדו"ח הקבועים יהיו בעלי התפקידים האלה:
4.3
 
המנכ"ל
א.
 
המשנה למנכ"ל (במקרה של תאונה כמצוין ב 1.2)
ב.
 
מנהל המחוז (אם הוא או ממנה הוועדה)
ג.
 
יועץ משפטי
ד.
 
הרשות המקומית (או הבעלות)
ה.
 
מנהל תחום הבטיחות והזהירות בדרכים
ו.
 
מנהל שפ"י (במקרה של התאבדות או בכל מקרה שנראה
לוועדה כי העניין קשור בהיבטים פסיכולוגיים ייעוציים)
ז.
 
מנהל אגף הביטחון
ח.
 
חברי הוועדה.
ט.
 
הדו"ח לא יועבר לגורם נוסף ולא יפורסם, כולו או מקצתו, ללא
הרשאה בכתב מאת היועץ המשפטי.
4.4
 
הפקת לקחים ויישום מסקנות
5.
אחת המטרות המרכזיות של הקמת ועדות בדיקה היא הפקת
לקחים ולמידה מהניסיון המצטבר כדי למנוע תאונות והיפגעויות
בעתיד.
5.1
 
ממנה הוועדה יהיה האחראי המרכזי על יישום מסקנות הוועדה.
5.2
 
עם גיבוש הדרך ליישום המסקנות (לאחר התייעצויות עם יחידות
המשרד הרלוונטיות) יפרסם ממנה הוועדה את המלצותיו לגופים
הרלוונטיים.
5.3
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר ציון שבת, מנהל תחום
בטיחות וזהירות בדרכים, טל' 02‎-5602268.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998