בטיחות וביטחון
5.
בטיחות
5.1
תיקון לסעיף 6 5.1 בחוזר הוראות הקבע נח/8(א),
"הוראות בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ בית ספריות"
5.1‎-11
1 ביוני 1998

תאריך תחולה
 
עדכון חוזר
תשנח/8(א)
סעיף 5.1‎-6


מטרת הפרסום
 

בחוזר הנ"ל נפלו טעויות בשני דפים. אנו מפרסמים אותם שובומבקשים להחליפם.

בים - אם מתנוסס דגל לבן מעל סוכת המצילים
(3)
 
בשעות האור בלבד, להוציא אתר שקיימת בו תאורה
חזקה ותקנית (הרחצה בשעות הדמדומים והחשכה
אסורה).
(4)
 
הכניסה לברכה או לים תותר לקבוצות של 15
תלמידים.בכיתות ה' ח' מומלץ לצוות תלמידים בזוגות.
ד)
 
הילדים הנכנסים לים ילוו על ידי מלווים כדלהלן:
ה)
 
בכיתות ה' ח' יהיו 2 מלווים לכל קבוצה של עד 15
תלמיד.
(1)
 
בכיתות ט' י"ב יהיה מלווה אחד לכל קבוצה של עד
15 תלמיד.
(2)
 
המלווים הנכנסים למים חייבים לדעת לשחות.
ו)
 
לפני הרחצה בים יקבע האחראי עם המציל את המקום שבו
ייכנסו התלמידים למים ואת תחום הרחצה מקום זה יהיה
קרוב ככל האפשר אל מקום הפיקוח היעיל ביותר של
המציל.
ז)
 
המלווים יקפידו שהתלמידים לא יצאו מהתחום הזה.
ח)
 
השהייה הרצופה במים לא תעלה על מחצית השעה.יש לעשות
הפסקה של רבע שעה לפחות בין השהיות במים. אין לאפשר
כניסה למים אלא אם עברה לפחות מחצית השעה מעת סיום
הארוחה.
ט)
 
על המורה/המדריך האחראי ועל המלווים לבצע פעולות
אלה:
י)
 
על האחראי לערוך מפקד של התלמידים הנוכחים לפני
הכניסה לרחצה בים או בברכה ומיד לאחר היציאה
מן המים.
(1)
 
בעת הרחצה בים או בברכה לא יעסקו המלווים
בהוראת השחייה ולא בארגון משחקים. כן לא ישחו
המלווים להנאתם בשעת מילוי תפקידם.
(2)
 
אחד המלווים יהיה מצויד במשרוקית, ויהיה בעמדת
תצפית שממנה יראה את כל התלמידים שבמים ובחוץ.
ייקבעו סימני שריקה למשיכת תשומת לב התלמידים,
והאחראי יתדרכם לשינוי מקום, להתנהגות נאותה
או ליציאה מהמים.
(3)