דרכי הוראה
6.
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
6.2
איסור נשיאת כלי נשק צבאיים בטיולי מערכת החינוך
6.2‎-1
1 ביוני 1998

תאריך תחולה
 
חדש

חוזר זה בוטל

מטרת הפרסום
 

בהתאם להנחיית הצבא חל איסור על הפעלת חיילים בשירות חובה, נושאי
נשק צבאי, כמלווים חמושים בטיולים. הנשק הצבאי מיועד למטרות
צבאיות בלבד. לפיכך השימוש בו בזמן ליווי טיולים אסור. אין כיסוי
ביטוחי במקרה של פגיעה מנשק זה, כתוצאה משימוש שלא למטרה שיועד
לה. יש להקפיד על מילוי הנחיה זו לפני היציאה לטיול ולפעילות מחוץ
לבית הספר.


לפרטים אפשר לפנות למינהלת הטיולים, טל' 03‎-5603005,
וכן לחדר מצב טיולים, טל' 02‎-6222211.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998