חוזר זה מבוטל
תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
היערכות להוראת החינוך הגופני לקראת שנת הלימודים החדשה
9.7‎-1
1 ביוני 1998

תאריך תחולה
 
רענון

מטרת הפרסום
 

הוראות כלליות
1.
הוראת החינוך הגופני בבתי הספר תושתת על תכנון הוראה כולל,
שיקיף את מכלול השיעורים והאירועים של החינוך הגופני במהלך
שנת הלימודים. תכנון זה יתבסס על תכניות הלימודים ועל
ההישגים המצופים שפורסמו על ידי האגף לתכניות לימודים.
1.1
 
בכל בית ספר ימונה אחראי או מרכז מקצועי, שירכז את התכנון
המוסדי, שיכלול מטרות, יעדים והישגים מצופים בחינוך הגופני
ודרכי מדידה והערכה על מידת השגתם. העתק התכנון המוסדי
יימצא בידי מנהל בית הספר. אין להקצות שעות מתקן השעות של
בית הספר לנושא זה.
1.2
 
כל מורה לחינוך גופני יגיש למנהל הצעת תכנון הוראה מותאמת
לאוכלוסיית בית הספר ולתנאיו לשנת הלימודים החדשה. התכנון
יכלול מטרות ותכנים לשנת הלימודים כולה ותכנון תקופתי לכל
כיתה.
1.3
 
מפעלי החינוך הגופני ייערכו לפי "תקנון אירועי החינוך הגופני
והספורט" (ירושלים, מהדורה חמישית ומתוקנת, התשנ"ז 1997),
שנמצא בכל חטיבות הביניים ובתי הספר העל יסודיים. מורים
לחינוך גופני שירצו לקבל את התקנון יפנו אל המפקח על החינוך
הגופני והספורט במחוז. מורים בבתי הספר היסודיים
המעוניינים במידע רלוונטי וספציפי ובפרקים מתוך התקנון יפנו
אף הם אל המפקח על החינוך הגופני והספורט במחוז.
1.4
 
הוראת הביטחון והבטיחות תקפות בהתאם לנהלים בחוזר
המיוחד ז', התשנ"ז, "נוהלי בטיחות במערכת החינוך".
1.5
 
המנהלים והמורים לחינוך גופני יקפידו שהתלמידים ינעלו נעלי
התעמלות רכות ומתאימות לשיעורי החינוך הגופני. אין לאשר
השתתפות לתלמידים הנועלים נעלי קומנדו, נעלי הרים
ודומותיהן, המגבילות את התנועה החופשית ועלולות לגרום
נזקים.
1.6
 
שיעורי החינוך הגופני
2.
בימי חום
2.1
 
להגנה מקרני השמש בימים החמים מומלץ ביותר לחבוש
כובעים וללבוש חולצות "טי" בעת הפעילות מחוץ לאולם
ההתעמלות.
א.
 
רצוי לא לתת שיעורי חינוך גופני מחוץ לאולם ההתעמלות
אחרי השעה 12 (בעיקר בחודשים מאי, יוני וספטמבר).
ב.
 
בגן הילדים
2.2
 
בגן הילדים החינוך הגופני הוא חלק מהפעילות החינוכית. הפעילות הגופנית
משולבת בתכנית הלימודים כאמצעי לבניית מושגים וככלי ללמידת תכנים
ולרכישת מיומנויות. בתיאום עם מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי תתבצע
הפעילות המוטורית בכל יום, בתוך הגן ובחצר, ותותאם ליכולת הילדים
ולרמת העניין שלהם. משך הפעילות המומלץ הוא 45 דקות בכל יום, והיא
תכלול תנועה חופשית, ניצול מתקני החצר ושיעורי תנועה (שיעורי ריתמיקה,
שהם בתחום החינוך המוזיקלי, אינם כלולים במכסה זו). בגנים שמתקיימות
בהם תכניות ייחודיות בנושא החינוך הגופני תוכשרנה הגננות להעביר את
הפעילויות. מוצע למפקחות על גני הילדים לכלול את נושא החינוך הגופני
בתכניות ההשתלמויות של הגננות. כל נושא ההשתלמויות בחינוך הגופני
יתואם בין הפיקוח על גני הילדים לבין הפיקוח על החינוך הגופני. תכניות
בנושא תותאמנה לדרישות תכנית המסגרת לגן הילדים לגילאי 3 6, שפורסמה
בשנת הלימודים התשנ"ה.
 
בכיתות א'-ב'
2.3
 
מערכת השעות כוללת 2 ש"ש לכיתה, ומומלץ להקדיש להוראת החינוך הגופני
שעה אחת נוספת במערכת. חשוב מאוד כי שיעורי החינוך הגופני בכיתות
היסוד יינתנו באמצעות מורה מומחה.
 
בבית הספר היסודי (כיתות ג'-ו')
2.4
 
מערכת השעות כוללת 2 ש"ש לכיתה. כל תלמיד יקבל 2 ש"ש לפחות. מומלץ
להקדיש להוראת החינוך הגופני שעה אחת נוספת במערכת. שיעורי החינוך
הגופני יינתנו על ידי מורה מומחה לחינוך גופני. אין לשבץ שני שיעורים ביום
אחד, ורצוי לאפשר הפסקה של שניים עד שלושה ימים בין שיעור לשיעור.
 
בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה
2.5
 
מערכת השעות כוללת 2 ש"ש לכיתה. כל תלמיד יקבל 2 ש"ש לפחות. מומלץ
להוסיף ש"ש אחת, במיוחד לכיתות י"א-י"ב, העומדות לפני הגיוס לצה"ל.
שיעורי החינוך הגופני לתלמידי כיתות ז'-ח' של בתי הספר היסודיים ולתלמידי
חטיבות הביניים והחטיבה העליונה יתקיימו פעמיים בשבוע, שעה שבועית אחת
בכל פעם (ברווח של יומיים עד שלושה ימים בין שיעור לשיעור). יש לארגן את
קבוצות הלימוד תוך שמירה על המגמה של מניעת אכלוס יתר, וזאת במסגרת
תקן השעות הנתון של בית הספר. המצב הרצוי הוא 15 תלמידים לפחות ולכל
היותר 26 תלמידים בקבוצה. כדי לעודד את התלמידים בכיתות י"א י"ב לטפח
את כושרם הגופני לקראת גיוסם לצה"ל אנו ממליצים למנהלי בתי הספר
ולמורים לחינוך הגופני
 
לבנות תכנית לימודים שתדגיש בכיתות י"א-י"ב את נושא
הכושר הגופני;
א)
 
להבטיח את שמירת רצף שיעורי החינוך הגופני או מסגרת
אחרת של חינוך גופני עד סיום שנת הלימודים, ורצוי אף
בחופשת הקיץ.
ב)
 
הציון בחינוך גופני בכיתות י"ב: חובה על המורים לחינוך גופני לבצע מבחנים
בכיתות י"ב, שהערכתם תתבטא במתן ציון הגמר. המבחנים יבוצעו סמוך ככל
האפשר לסיום שנת הלימודים. נוהלי המבחנים ומרכיבי הציון פורסמו בחוזר
נו/9, סעיף 329.
 
שעות שהייה והשתלמויות מוסדיות
3.
מוצע כי מערכת השיעורים של בתי הספר תיבנה באופן שתאפשר את
ניצול שעות השהייה ומועדי ההשתלמויות המוסדיות למטרות אלה:
 
קיום סדנה למורות הכוללות בכיתות א'-ב', באותם בתי ספר
שעדיין אין בהם מורה מומחה, לליבון ולתכנון של דרכי הוראת
החינוך הגופני בכיתות אלה
א.
 
טיפול אישי בילדים מתקשים או מצטיינים בחינוך גופני
ב.
 
הכנת נבחרות או מופעים לסגל תלמידים נבחר ומצומצם
ג.
 
טיפול בוועדות ובעיתון ספורט לבית הספר
ד.
 
ארגון ההפסקה לפעילות ספורטיבית
ה.
 
קיום ישיבות צוות של המורים לחינוך גופני לבניית תכניות
לימודים ומבחנים למעקב אחר הישגים.
ו.
 
ימי אירוע מוסדיים
4.
בכל בית ספר ייערכו ימי התעמלות, ספורט ומחול פנימיים, בהשתתפות
כל תלמידי בית הספר. מסגרת המפעל והתכנית תעובדנה על ידי המורה
לחינוך גופני, בשיתוף מועצת התלמידים וועדות הספורט, ותאושרנה
על ידי הנהלת בית הספר. הפיקוח על החינוך הגופני ממליץ לקיים את ימי
הספורט בראשי החודשים או סמוך להם, כמפורט להלן:
 
בראש חודש כסלו: יום כושר גופני
 
בראש חודש טבת: יום אתלטיקה קלה
 
בראש חודש ניסן: יום מחול
 
בראש חודש אייר: יום "בריאות לכול" במוסד.
 
מומלץ לשלב את הורי התלמידים ב 1 2 מימי האירוע, כמשתתפים פעילים
או כשופטים מארגנים. נושאי פעילות מתאימים: כושר גופני, מחול, יום
"בריאות לכול". ההפסקות בבית הספר (במיוחד ההפסקה הגדולה)
תנוצלה לפעילויות כגון הפסקה פעילה, ריקודי עם, ליגה בין כיתתית,
משחקים וכיו"ב. ניהול הפעילויות יהיה בידי מועצת התלמידים.
 
לימודי שחייה
5.
שיעורי שחייה יינתנו בכיתות ה' (בכיתות אחרות לפי אישור
המפמ"ר על החינוך הגופני או סגנו), ויהיו שיעורי חובה בכל
המקומות שמצויות בהם ברכות שחייה העונות על הדרישות של
הוראות הבטיחות, כפי שפורסמו בהוראות הקבע של חוזר נח/7,
סעיף 5.1‎-7.
5.1
 
לימוד השחייה יכלול 12‎-10 שיעורים, שיעור אחד בכל יום (אין
לצרף שעות), באחד המסלולים המפורטים להלן, שייקבע על ידי
הפיקוח על החינוך הגופני והספורט בהתאם למכסת השעות
שהוקצבו על ידי המחוז:
5.2
 
ברשויות שקיימות בהן ברכות מקורות: בצורה מרוכזת,
יום אחר יום, במשך שבועיים, במהלך שנת הלימודים.
א.
 
ברשויות שהברכות בהן פתוחות 3‎-2 פעמים בשבוע: במשך
6‎-4 שבועות, בחודשים ספטמבר אוקטובר ומאי יוני, או
בצורה מרוכזת (כמפורט לעיל).
ב.
 
המפקח על החינוך הגופני והספורט במחוז, בעזרת הרכזים
הארגוניים והרשויות המקומיות, יתאם עם מנהלי בתי הספר את
מערכת השיעורים, את סדרי ההסעה ואת כל שאר הסידורים
הקשורים בלימוד השחייה.
5.3
 
מימון: הרשות המקומית והנהלת בית הספר אחראיות לגביית
החזר ההוצאות מהורי התלמידים בשיעור של 100% עבור דמי
כניסה ו/או 100% עבור הוצאות הנסיעה בתחבורה מאורגנת
לברכת השחייה, כמפורט בחוזר הוראות הקבע נח/10(ד), סעיף
3.11‎-1, העוסק ב"תשלומי הורים".
5.4
 
מסגרות התחרות הספורטיבית ותאריכי האירועים הארציים
והבינלאומיים
6.
אלה יפורטו בחוזר שיפורסם בתחילת שנת הלימודים.
 
אות הכושר והספורט
7.
מבחני "אות הכושר והספורט" הם חובה בכל בתי הספר היסודיים והעל
יסודיים, מכיתה ד' ועד כיתה י"ב. את הישגי התלמידים והתלמידות
בכיתות ו', ט' ו י"ב במבחן "אות הכושר והספורט" חובה לשלוח
ליחידה לפעולות ספורט עממיות במכון וינגייט.
 
חוגי ספורט
8.
חוגי ספורט יפעלו בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים. כן יפעלו
מרכזים אזוריים/יישובים לפעילות ספורטיבית לתלמידים מצטיינים
בענפי ספורט שונים. מומלץ לפני הרשויות המקומיות לפתוח חוגים
יישוביים להתעמלות מתקנת ולכושר גופני. אנו מציעים למנהלי בתי
הספר ולמורים לחינוך גופני להפנות תלמידים הזקוקים לכך לחוגים
אלה.
 
יזמות חינוכיות
9.
יש לעודד ביצוע יזמות חינוכיות מקצועיות ולתת להן פרסום בכל
המסגרות האפשריות. מנהלי בתי הספר והמורים לחינוך גופני מתבקשים
להעביר בכתב דו"ח והצעות לביצוע יזמות למפקחים על החינוך הגופני
והספורט במחוזות במהלך כל שנת הלימודים.
 


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן,
המפמ"ר על החינוך הגופני, טל' 03‎-5615516.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/10(א), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998