שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
קייטנות ומחנות
7.11‎-1
1 ביוני 1998

תאריך תחולה
 
עדכון

מטרת הפרסום
 

קייטנות ומחנות
1.
מבוא - ערכן החינוכי של הקייטנות
1.1
 
מראשיתו של החינוך העברי החדש בא"י דאגו הרשויות המקומיות
והממלכתיות לקיים בחופשות ובפגרות מסגרות נופש וקיט לילדים ולבני
נוער, באווירה חינוכית תרבותית הולמת. זה כמה שנים שבצד קייטנות
עירוניות, ציבוריות ומוסדיות נערכות קייטנות פרטיות, על בסיס עסקי. משרד
החינוך התרבות והספורט רואה בברכה את הרחבת מגוון התחומים ומעגל
המשתתפים, אך יחד עם זאת רואה צורך דחוף להזכיר ולהדגיש את המטרות
החינוכיות החברתיות של הקייטנה. הקייטנות ומפעלי הנופש לסוגיהם הם
השלמה לחוק חינוך ממלכתי התשי"ג ולמפעל החינוך בבית הספר. הדגש מושם
בהם על חיי חברה, על משחק, על בידור, על מלאכה יוצרת ועל פעולות תרבות,
אמנות וספורט. בפעולות אלה הילדים ובני הנוער גם מוצאים פורקן לאחר
שנת לימודים ארוכה ומייגעת, ומחליפים כוח לקראת מאמץ רוחני חדש. בעולם
גוברת ההכרה שהמחנה והקייטנה הם מכשירים חינוכיים שתרומתם חשובה
לעיצוב אישיותם והתנהגותם החברתית של הילד והנער.
 
עקרונות מנחים
1.2
 
ההנחיות וההוראות שלהלן מחייבות כל מי שבכוונתו להפעיל קייטנה[1]
לילדים ולנוער בימי החופשה. משרד החינוך התרבות והספורט אחראי
לשלומם, לביטחונם, לבטיחותם ולרווחתם של ילדים ובני נוער בשהותם
במסגרות חינוכיות מאורגנות הפועלות על פי חוק. המשרד גם אחראי לאופיים
החינוכי של תכנים ושירותים חינוכיים בישראל, לרבות קייטנות, ולרמתם
החינוכית המקצועית של העוסקים בשירותים אלו. לפיכך, המשרד רואה חובה
לעצמו להתקין תקנות ולקבוע כללים ברורים בכל הקשור לקייטנות. מארגני
הקייטנות באשר הם יקפידו על מילוין של ההוראות שבחוזר זה.
 
קייטנה היא לפי הגדרתה החוקית עסק טעון רישוי, ולכן על כל מפעיל קייטנה
לקבל את אישור הרשות המקומית לפי חוק רישוי עסקים התשל"ו-1975. חובת
רישוי עסקים לקייטנות ולמחנות תחול על קייטנות ומחנות שמשך פעילותם הוא
מעל יומיים (מעל שני לילות).
בשנת התש"ן-1990 אושר חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), ולפיו לא יינתן רשיון
לפי חוק רישוי עסקים לקייטנה, אלא אם כן ניתן לה אישור גם ממי ששר החינוך
התרבות והספורט הסמיכו לכך (ראה את נוסח החוק בנספח 1).
הנחיות אלה נוספות להנחיות ולהוראות שהוצאו על ידי משרד הבריאות ועל ידי
משרד החינוך התרבות והספורט בתחומים אלה:
בריאות - תקנות תברואה - תקנות רישוי עסקים, התשל"ו-1975 1.
הוראות הבטיחות בחוזר הוראות הקבע נח/8(א), סעיף 5.1‎-6, "הוראות
בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ בית ספריות"
2.
הוראות הבטיחות בחוזר מיוחד ז', התשנ"ז, "נוהלי בטיחות במערכת
החינוך"
3.
תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ג-1993 4.
הוראות הביטחון בחוזר המיוחד ה', התשנ"ח, "נוהלי ביטחון בבתי ספר". 5.
אין בכוונת כותבי חוזר זה או בכוונת המשרד להתערב באמות המידה של מחירי
הקייטנות או לפקח עליהם.
אנו ממליצים לרשויות המקומיות לפתוח בכל רשות מערכת פעילות קיט שתגביר
את ההיצע, תמנע האמרת מחירים, ותאפשר לכל תלמיד מעוניין תכנית נופש
בזמן הפגרה ההולמת את צרכיו ואת יכולתו. כמו כן אנו ממליצים, כי במפעלי
קיט של הרשות המקומית תפעל ועדה שתקבע את שיעור השתתפות ההורים,
בהתאם למצבם הכלכלי.
מפעלי הקיט לסוגיהם - מסגרות 1.3
אנו מבחינים ב-5 מסגרות עיקריות של קייטנות:
קייטנות במבנה א.
קייטנות יום בשטח פתוח בתחום היישוב
ב.
קייטנות יום בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב ג.
קייטנות ומחנות יום ולילה המתקיימים בתנאי פנימייה ד.
קייטנות ומחנות יום ולילה המתקיימים בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב.
ה.
קייטנות במבנה: אלה קייטנות יום המתקיימות בתוך מוסד חינוכי או בתוך
מבנה ציבורי או פרטי מכל סוג, בתוך תחום היישוב וסמוך לאזור מגורים
או סמוך למתקנים ציבוריים פעילים. בקייטנות אלה המבנה משמש בסיס
קבע לפעילות הקייטנה, אך ניתן בהחלט לשלב יציאות לפעילות מחוץ
למבנה (טיול, ברכה וכו').
א.
קייטנות יום בשטח פתוח, בתחום היישוב: אלה קייטנות המתקיימות בתוך
מחנה, חורשה או מגרש פתוח מכל סוג ונמצאות בתוך תחום היישוב.
ב.
קייטנות יום בשטח פתוח, מחוץ לתחום היישוב: אלה קייטנות המתקיימות
בתוך מחנה, חורשה, מגרש פתוח, שפת הים וכו' והנמצאות מחוץ לתחום
היישוב.
ג.
קייטנות ומחנות יום ולילה המתקיימים בתנאי פנימייה: קייטנות אלה
מתקיימות בפנימיות ובמבנים שהותאמו לכך, והילדים נמצאים במסגרת
ובאחריות החינוכית של המארגנים 24 שעות ביממה.
ד.
קייטנות ומחנות יום ולילה בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב: מחנות
וקייטנות אלה מתקיימים בתוך מחנה, חורשה, מגרש פתוח, שפת הים וכו'
הנמצאים מחוץ לתחום היישוב, והילדים נמצאים במסגרת ובאחריות
החינוכית של המארגנים 24 שעות ביממה.
ה.
תכנית הקייטנות 1.4
כדי לספק שירות לפי הצרכים של כלל האוכלוסייה ולפי טעמיה השונים תיטיב
הרשות המקומית לעשות אם תעודד בתחומה קיום מפעלי קיט מגוונים ושונים,
בהתאם לצרכים ולרצון של כל שכבות הגיל.
במסגרת הקייטנה חשוב להציע מגוון רחב של פעילות חינוכית-חברתית.
ניתן לקיים קייטנות הממוקדות בתחום ובנושא ייחודיים ומוגדרים, כגון
אמנויות, טבע, ספורט וכיו"ב. קייטנה תוגדר כמתמקדת בנושא מסוים, אם
לפחות 50%  מן התכנית יוקדשו לנושא הייחודי. במקרה כזה יש להבטיח
שהמדריכים בתחום המקצועי יהיו רק מי שהוכשרו והוסמכו להדריך בתחום
זה.
קייטנות נפרדות, לפי מגמות בתי-הספר 1.5
קייטנות המאורגנות על ידי רשות מקומית שיש בה בתי-ספר ממלכתיים
וממלכתיים-דתיים תקוימנה בנפרד לתלמידי כל בית-ספר, בתנאי שבכל קייטנה
ישתתפו לפחות 50 תלמידים.
כאשר מספר המשתתפים בקייטנות משתי המגמות קטן, ורואים משום הקלה
משקית וארגונית בהקמת קייטנה אחת, יש לחפש מרכז אחראי לקייטנה היודע
מראש כי לפניו קייטנה מעורבת. לקבוצות הילדים הדתיים ימונו מדריכים
דתיים, ותובטח מסגרת עצמאית לתלמידי כל בית ספר, כגון במפקד הבוקר,
בתפילה וכד'. זאת כדי לשמור על אופייה החינוכי של כל קבוצת בית-ספר.
קייטנות פנימייתיות הן בכל מקרה נפרדות - לתלמידי בית-הספר הממלכתי
והממלכתי-דתי. אם מספר הילדים אינו מספיק כדי לקיים קייטנה פנימייתית
נפרדת, יש לצרף בתי-ספר בעלי אותה מגמה, מרשויות מקומיות שונות, למפעל
אחד (על פי חוזר מיוחד ה', התש"ל, "הוראות קבע למפעלי הקיט").
כוח-אדם בקייטנות 1.6
הגדרת תפקידים א.
מרכז: מי שאחראי על הקייטנה ועל הפעלתה, בהתאם לחוק ולאמור
בחוזר זה.
1)
מדריך ראשי: מדריך, עוזר למרכז קייטנה שיש בה 150 חניכים
ויותר ולמרכז קייטנה פנימייתית שיש בה 100 תלמידים ויותר.
2)
אחראי לביטחון 3)
מי שהוסמך ואושר על ידי קב"ט הרשות להיות אחראי על
הביטחון ועל הבטיחות בקייטנות ובמחנות יום בתחום היישוב.
*
מי שהוסמך ואושר על ידי קב"ט המחוז של משרדנו ועל ידי
קב"ט הרשות להיות אחראי על הביטחון ועל הבטיחות בקייטנות
ובמחנות יום ולילה המתקיימים בתנאי פנימייה ובשטחים
פתוחים מחוץ לתחום היישוב.
*
מדריך מקצועי: מדריך בקייטנה שאינו חייב להימצא כל שעות
הפעילות בקייטנה, והוא מפעיל נושא מסוים בקייטנה בפרקי זמן
קצובים (כגון ריתמוסיקה, מחול, דרמה, מציל וכד').
4)
מדריך חברתי: מדריך בקייטנה המצוי בה בכל שעות הפעילות, שיש
באחריותו קבוצת תלמידים, והוא מלווה את פעילותם במשך היום,
אם כמפעיל ישיר ואם כמפעיל מלווה בנושאי פעילות ייחודית
מקצועית (שחייה, מחול, רכיבה על סוסים וכו').
5)
אב/אם בית: בקייטנות עם פנימייה - ממונה על סידורי הבית והמשק
ועל ההיגיינה האישית של החניכים.
6)
חישוב כוחות ההדרכה ב.
בקייטנה יומית, במבנה או בחורשה, יש למנות מדריך לכל קבוצה של
25 תלמידים.
1)
בקייטנה יומית לחוף-ים או ביציאה לברכה יש למנות מדריך לכל
קבוצה של 15 ילדים.
2)
בקייטנה עם פנימייה יש למנות מדריך לכל קבוצה של 15 ילדים. 3)
בקייטנה לתלמידי בתי הספר של החינוך המיוחד יש למנות מדריך
לכל קבוצה של 11 ילדים.
4)
המרכז והמדריך הראשי אינם כלולים בחישוב מספר המדריכים. 5)
בשום מקרה לא יפחת מספר המדריכים הבוגרים בקייטנה (גילאי
+21) ממדריך בוגר אחד על כל 40 משתתפים בקייטנה (בכלל
מדריכים בוגרים לא יובאו בחשבון מדריכים מקצועיים, אלא אם הם
חלק ממערך ההדרכה הקבוע של הקייטנה).
6)
מועמדים לעבודה בקייטנות
מועמדים לעבודה בקייטנות יכולים להיות:
ג.
לתפקיד מרכז או מדריך ראשי: רק מי שהם בעלי תעודה של מורה או
מדריך מוסמך לפחות, עם ותק וניסיון בהוראה או בהדרכה של 3
שנים.
1)
לתפקיד מדריכים בתפקידי הדרכה חברתית: רק מי שהם מורים
ומדריכים מוסמכים, מדריכים בלתי מוסמכים, סטודנטים עם רקע
של הדרכת בני נוער, תלמידי סמינרים ומדריכים צעירים (מדריכים
צעירים הם מסיימי כיתות י', י"א ו-י"ב של בתי הספר העל-יסודיים
עם הכשרה וניסיון בעבודה עם נוער - בוגרי קורסי מדריכים של
מינהל החברה והנוער במשרדנו או קורסי הדרכה של תנועות הנוער).
2)
לתפקיד הדרכה מקצועית: רק מי שהם מדריכים בעלי הכשרה
ותעודה מקצועית מוכרת בתחום שבכוונתם להדריך.
3)
הכשרת בעלי תפקידים לעבודה בקייטנות ובמחנות
לפני קיום הקייטנה או המחנה יקפיד נותן הרשיון להבטיח כי בעלי
התפקידים בקייטנה יעברו השתלמות בנושאים ובמסגרת המינימום
שיפורטו להלן:
ד.
קייטנות יום במבנה או בשטח פתוח בתחום היישוב 1)
רכז קייטנה, מדריך ראשי ומי שאחראי לביטחון בקייטנה
בעלי תפקיד זה יחויבו במסגרת השתלמות כוללת של 15 שעות:
נושאים חינוכיים (9 שעות)
* עקרונות לבניית תכנית חינוכית בקייטנה
* עקרונות החינוך הלא פורמאלי
* ניהול חינוכי של צוותי עובדים
* שימוש בתכניות העשרה.
נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות (6 שעות)
1. אבטחת שגרה בקייטנה (היכרות עם הוראות קיימות)
2. הכרת חפץ חשוד (הרצאה ע"י חבלן)
3. עקרונות פינוי ומצבי חירום בקייטנה
4. בטיחות וגיהות בקייטנה
א)
5. הוראות כניסה לחופי רחצה ולברכות
6. בריאות ותברואה בקייטנות.
מדריך בקייטנה (חברתי, מקצועי ומדריך צעיר)
מדריך בקייטנה יחויב במסגרת השתלמות כוללת של 11 שעות:
נושאים חינוכיים (8 שעות)
* עקרונות הדרכה לגיל צעיר
* הקניית כלים ומתודות ייחודיים לעבודה עם ילדים ונוער
בקייטנה (משחקים, מיומנויות, מחנאות וכו')
ב)
* היכרות עם תכנית הקייטנה שהמדריך יפעל בה.
נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות (3 שעות)
1. אבטחת שגרה ומצבי חירום בקייטנה
2. חפץ חשוד (הרצאת חבלן)
3. בטיחות וגיהות בקייטנה
4. הוראות רחצה בברכה ובים.
קייטנות ומחנות יום ולילה המתקיימים בתנאי פנימייה ובשטחים
פתוחים מחוץ לתחום היישוב
2)
רכז מחנה ומדריך ראשי
בעלי תפקיד זה יחויבו במסגרת השתלמות כוללת של 22 שעות:
נושאים חינוכיים (12 שעות)
* עקרונות לבניית תכנית חינוכית בתנאי פנימייה
* עקרונות החינוך הלא-פורמאלי
* שימוש בתכניות העשרה
* פעולות ערב ולילה
* כללי התנהגות ונושאי יום-יום במחנה
* תקשורת עם הורים ועם גורמי חוץ.
א)
נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות (10 שעות)
1. אבטחת שגרה במחנה ובפנימייה
2. הכרת חפץ חשוד (הרצאת חבלן)
3. עקרונות פינוי ומצבי חירום במחנה ובפנימייה
4. בטיחות וגיהות במחנה
5. הוראות כניסה לחופי רחצה ולברכות
6. בריאות ותברואה במחנה.
מדריכים במחנה
מדריך במחנה יחויב במסגרת השתלמות כוללת של 12 שעות:
ב)
נושאים חינוכיים (9 שעות)
* עקרונות הדרכה לגיל צעיר
* הקניית כלים ומתודות ייחודיים
* כללי התנהגות לחיי יום-יום במחנה
* פעולות ערב ולילה.
נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות (3 שעות)
1. אבטחת שגרה ומצבי חירום
2. חפץ חשוד (הרצאת חבלן)
3. בטיחות וגיהות בקייטנה.
רכז ביטחון במחנה או בפנימייה
מאחר שבמחנות בתנאי פנימייה יש להעמיד למטרה זו בעל
תפקיד מיוחד, יש להכשירו בהשתלמות של 14 שעות, בנושאים
אלה:
ג)
נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות
1. אבטחת שגרה במחנה או בפנימייה
2. היכרות עם חפץ חשוד (הרצאת חבלן) 6 ש'
3. עקרונות מצבי חירום ונוהלי פינוי מחנה
4. מטווח 4 ש'
5. בטיחות וגיהות במחנה 4 ש'
6. הוראות כניסה לחופי רחצה ולברכות 4 ש'

הרשויות המקומיות, בסיוע מנהל מינהל החברה והנוער במחוז וקציני הביטחון
המחוזיים, תהיינה אחראיות לקיומן של השתלמויות אלה, ותאפשרנה לכל מי
שמקיים קייטנה לקחת חלק בהשתלמויות. זאת כדי שהם יוכלו לעמוד בתנאי
הרישוי הבסיסיים לאישור הקייטנה או המחנה.
נוהל הגשת בקשה לקיום קייטנה 1.7
המבקש לפתוח או לקיים קייטנה יפעל לפי האמור בתקנות רישוי עסקים
התשל"ו-1975 ובתקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ג-1993.
א.
המבקש יצרף לבקשה - ב.
תכנית של הפעילות החינוכית בקייטנה לפי הטופס "בקשה לרשיון
לקייטנה לפי חוק רישוי עסקים" (ראה נספח 4);
1)
טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה (ראה נספח 6), ממולא כראוי
וחתום בידי המבקש בשלושה עותקים;
2)
טופס מערך ביקורת בטיחות לקייטנה (ראה נספח 7) - אם הרשיון
מבוקש לקייטנה;
3)
טופס מערך ביקורת בטיחות ושע"ח למחנה קיץ (ראה נספח 8) - אם
הרשיון מבוקש למחנה קיץ.
4)
סמכויות נותן האישור ג.
נותן האישור יבדוק אם תכנית הקייטנה ומצורפיה אינם סותרים
מטרה ממטרות החינוך הממלכתי, כמשמעותה בסעיף 2 לחוק חינוך
ממלכתי, התשי"ג-1953 (להלן "חוק חינוך ממלכתי"), ויגיש חוות
דעת בכתב לעניין זה לרשות הרישוי בהקדם האפשרי ולא יאוחר
מתום 21 ימים מיום שמסרה לו הרשות את תכנית הקייטנה ואת
מצורפיה לבדיקה.
1)
נותן האישור רשאי לתת לבעל הרשיון לפתיחת קייטנה את ההוראות
הדרושות, לדעתו, כדי להבטיח כי הפעילות בקייטנה תושתת על
העקרונות המפורטים בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי או כי לא תסתור
כל דין.
2)
נותן האישור רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל הרשיון לתקן תוך
מועד סביר כל ליקוי בעניין הנוגע לקייטנה, אם נראה לו כי התיקון
דרוש כדי לקיים את הוראות החוק. בעל הרשיון חייב לדאוג
שהתיקונים יבוצעו תוך המועד הנקוב בהודעה.
3)
בקשות לביקורת בטיחות
בקשות לביקורת יש להגיש לאחראים על הבטיחות במחוזות משרדנו או
לקב"ט הרשות המקומית.
ד.


[1] בכל מקום שמוזכרת קייטנה בחוזר זה הכוונה גם למחנה
קדימה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/10(ב), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998