ילאמרופ יתלבו יתרבח ךוניח
.7
ץיק תונחמו תונטייק
7.11
תונחמו תונטייק
7.11‎-1
1998 ינויב 1

הלוחת ךיראת
 
ןוכדע

םוסרפה תרטמ
 

תונחמבו תונטייקב ןוחטיב
.2
יללכ - אובמ
2.1
 
:תונחמהו תונטייקה יגוס לכ לע תולח ןוחטיבה תויחנה

 
תימוקמה תושרה ידי לע תונגרואמה תונטייק
תושרה וא בושייה םוחתב
(1
 
םוחתב םייטרפ םימזי ידי לע תונגרואמה תונטייק
הלילו םוי םיחותפה םיחטשב וא בושייה
(2
 
םוחתב רעונ תועונת ידי לע תונגרואמה תונטייק
הלילו םוי םיחותפ םיחטשב וא בושייה
(3
 
ידי לע םינגרואמה בושייה םוחתל ץוחמ ץיק תונחמ
ידי לעו תוימוקמ תויושר ידי לע ,רעונ תועונת
הלועפ םיבלשמה םיחותפה םיחטשב םייטרפ םימזי
.הלילו םוי
(4
 
םיאתמ ןוישר תלבק רחאל קר ומקוי תונחמ/תונטייק
.תונטייקה קוחל םאתהב

 
ןוחטיבה לע יארחאה אוה הנחמה וא הנטייקה להנמ
תחטבא לע יארחא אוה :רמולכ ;הנחמבו הנטייקב
םיפתתשמה רפסמש תונחמב/תונטייקב .הנחמה/הנטייקה
,דחוימ ןוחטיב הנוממ הז דיקפתל הנומי 100 לע הלוע ןהב
ץיק תונחמב .(ט"בע) ןוחטיבל רזוע שמשי אוה .להנמל ףסונ
.ט"בק הנומי

 
תונחמבו תונטייקב החטבאהו הרימשה תרטמ
2.2
 
לע ןגהל איה תונחמבו תונטייקב הרימשהו החטבאה לש תירקיעה הרטמה
םהמ עונמלו םיניוע םימרוג עיתרהל ,הנחמה/הנטייקה תייסולכוא לעו םיכינחה
:הלאה םיגוסהמ םיעוגיפ עצבל
 
הנחמהו הנטייקה ימוחתב םיכירדמו םיכינח תפיקתו עוגיפ
(תולא ,תונויגפ ,םיניכס) רק קשנב

 
תפות תוינוכמו דבאתמ ,הלבח ינעטמ תרדחה ידי לע עוגיפ
ךומס םוקמל וא הנחמה/הנטייקה ימוחתל

 
הנחמה/הנטייקה ימוחתב םיכירדמה לעו םיכינחה לע הנגה
םח קשנ תועצמאב םילבחמ תפקתה ינפמ

 
םוחתל (םיילילפ/םיניוע) םירז םימרוג לש הסינכ
הנחמה/הנטייקה

 
םיעצובמה שפונו טרופס תויוליעפבו םילויטב עוגיפ
.הנחמה/הנטייקה תרגסמב

 
הנטייקב ןוחטיבה יאשונל תועדומה
2.3
 
הנטייקה לכ ךשמב לעפי (ותועצמאב ןוחטיבל יארחאה וא) הנטייקה להנמ
:ןלהלדכ ןוחטיבה יאשונב םיכינחהו לגסה לש םתועדומ תרבגהל
 
הרבסה
 
ךירדתל םיכינחה תא סנכי (ןוחטיבל יארחאה וא) להנמה
.הנטייקה תחיתפ םע דימ ינוחטיב הרבסה

 
םעפ הרבסה תלועפ םייקתת עובשמ הלעמל לש תונטייקב
.עובשב

 
לולכת הרבסהה

 
,הלבח ןעטמ תרדחה) םיירשפא םיינוחטיב םינוכיס
,הפיטח ,התצה ,תפות תינוכמ תרדחה ,דבאתמ תרידח
;(דועו םח קשנב עוגיפ ,רק קשנב עוגיפ
(1
 
ץפח והמ) הבוגתו יוליג - דושח ץפחמ תוריהז
,תוינושאר תובוגת ,םידושח םיצפח יגוס ,דושח
תקעזא ,ידיימ חוויד ,םידליו םישנא תקחרה
;(יוניפ ,הרטשמה
(2
 
ץפח" רותיא תעב תוגהנתהה ןפואו תולועפה רדס
,ותחטבאו םוקמה ןומיס) יוניפ בייחמה "דושח
חטשל יוניפ ,הלש ךירדמה דיל הצובק לכ זוכיר
תוחוכל הנתמה ,קיודמ םידלי דקפמ ,רדוסמ סוניכ
;(ןוחטיבה
(3
 
.םוריח/ינוחטיב עוריא תעב תולועפה רדס
(4
 
(םיטקלפ) תוזרכ
2.4
 
ימוחתב םיטלוב תומוקמב הנילתית םידושח םיצפח ינפמ הרהזא תוזרכ
ידמ אדוול שי .(דועו םירדסמ שרגמב ,לכוא ירדחב ,זוכיר תודוקנב) הנטייקה
תא .אירקו ןיקת בצמבו תומלש ןהו םוקמב תואצמנ ולתנש תוזרכהש ,םוי
תושרב ךוניח תודסומל ןוחטיבה ןיצק לצא גישהל ןתינ תוזרכה
.םילשוריב הטמב/זוחמב/תימוקמה
 
ןוחטיבה יאשונ לוגרת
2.5
 
לככ םדקומ ,םיירשפא םוריח יבצמב הנחמ/הנטייק לכ לוגרתב ינויח ךרוצ שי
םיבצמב הנוכנ הבוגת תלוכיו תונריע ,תוריהז ריבגהל עייסי לוגרתה .רשפאה
:ןלהלדכ תנוכתמה יפ לע עצבתי לוגרתה .םיירשפא םייתוחיטבו םיינוחטיב
 
עובש דע םימייקתמה הנחמל/הנטייקל םוריח יבצמב יוניפ ליגרת

 
תא תונפל ךרוצה תא ןוחבל אב ליגרתה
םיינוחטיב םוריח יבצממ האצותכ הנחמה/הנטייקה
.דחאכ םייתוחיטבו
-  
םויב שארמ ןוגראו ןונכת רחאל םייקתי ליגרתה
.הנחמה/הנטייקה תחיתפ
-  
.םינטייק לש שדח רוזחמ לכב םייקתי יוניפה ליגרת
-  
םימי עובשמ הלעמל תמייקתמה הנטייקל םוריח יבצמב יוניפ ליגרת

 
תא עובשמ הלעמל תמייקתמה הנטייקב םייקל שי
.ליעל א ב ןיוצמה ליגרת ותוא
-  
.עובשב םעפ עתפ ליגרת הנטייקב םייקל שי
-  
תונריע יליגרת

 
תחא םעפ תוחפל םיחטבאמלו םירמושל תונריע יליגרת הנטייקב םייקל שי
עובשמ הלעמל תמייקתמה הנטייקב עובש לכו עובש דע תמייקתמה הנטייקב
.הנטייקה להנמ תוירחאב ועצובי םיליגרתה .םימי
 
תוקירס
2.6
 
תוקירסו רקוב תקירס םוי לכ הנמיוקת הנטייק לכב
םויה ךלהמבו הלילה ךלהמבש חיטבהל ןתרטמש תופטוש
.ןכוסמ ץפח וא ץפנ רמוח ןעטמ הנטייקה חטשב ןמטוה אל

 
יפל ,תוחפל םירגובמ ינש ידי לע עצובת רקובה תקירס
םייתסת איהו ,ןוחטיבל יארחאה/זכרמה לש ןונכתו העיבק
תעגהו הנטייקה תחיתפ ינפל העש יצח רחואמה לכל
חטשל הסינכ השרות אל הקירסה תמלשה ינפל .םינטייקה
עצובת לודג חטש לע תוערתשמה תונטייקב .הנטייקה
ןונכת יפל ,םירגובמ לש רתוי לודג רפסמ תועצמאב הקירסה
חטשה לכ תא ידוסי ןפואב "תוסכל" ידכ ,ןוחטיבל יארחאה
הלועפ" תטישב עצובת הקירסה .ןותנה ירעזמה ןמזב
,םינבמ הז ללכבו ,הנטייקה חטש לכ תא ףיקתו ,"ליבקמב
,תוגרדמ ירדח ,תונורדסמ ,הלועפו קחשמ ירדח ,תורצח
הפשא יחפ ,הדקפמ וא דרשמ ,לכוא רדחו חבטמ ,םיתוריש
תודמע ,למשח יזגרא ,(הנטייקה דילש העסהה תנחתב םג)
שמשל לוכיה רחא םוקמ לכו הייחמצ ,םינסחמ ,שא יוביכ
.ןעטמ תרתסהל

 
הקירס עצובת רקובה תקירסל ףסונ :תופטוש תוקירס
וק ךרואל וא רדגה לש ימינפה דצה ךרואל רקיעב ,תיפקיה
תוחפל עצובת הז גוסמ הקירס .הנטייקה רוזא לש םוחיתה
םימרוגה תועצמאב ,הנטייקה תוליעפ ןמזב העשב םעפ
:הלאה

 
הנטייקב ,(םירוה וא םיכירדמ ,םירמוש) םירגובמ 2
בושייל ץוחמ תאצמנה הנטייקבו החותפ
-  
רפס תיב ידימלת לש המרב םיכינח ינש וא דחא רגובמ
וא הרוגס הנטייקב ,(הלעמו 'ז התיכמ) ידוסי לע
.בושייה ךותב הנטייקב
-  
םייזיפ םיעצמא
2.7
 
ףא םימיוסמ םירקמבו ,הנטייקב תוחיטבה תאו החטבאה תא לעיילו רפשל ידכ
יעצמא הנטייק לכב ןיקתהל שי ,םיניוע םימרוג עיתרהלו םדא חוכב ךוסחל
:ןלהלדכ ןוחטיב
 
הניקת רדג

 
.בטיה רדוגמ םוקמב הנטייק תמקה ףידעהל שי
(1
 
םאו ,המלש רדגה יכ אדוול שי הנטייקה תחיתפ ינפל
.דימ הנקתל שי ,תוצרפ הב שי
(2
 
ךומסה חטשה יכ ,אדוול שי הנטייקה תחיתפ ינפל
,הייחמצמ יקנ) ןיעל יולגו יקנ הנטייקה רדגל דומצהו
לוכי וניאו ,(םירחא םירמוחמ יונפ ,ןיינב תלוספ אלל
.םידושח םיצפח תחנהל רותסמ שמשל
(3
 
הסינכ

 
הנטייק לכב דבלב דחא רעשמ הסינכ רשפאל שי
תועש לכ ךשמב םילוענ ויהי םירעשה רתי .הנחמו
.הנטייקה
(1
 
םירוגס ויהיש ,םיפסונ טולימ יחתפ 3 2 ל גואדל שי
.ךרוצה תעב תולקב החיתפל םינתינו םינפבמ
(2
 
בכרל היינח

 
רשואת .הנטייקה ימוחת ךותל בכר תסינכ רוסאל שי
תוליעפ תורטמל ,ינויח בכרל קרו ךא הסינכ
.הנטייקה
(1
 
אל לש קחרמב בכר ילכל היינח םוקמל גואדל שי
.הנטייקל הסינכהמ 'מ 100 מ תוחפ
(2
 
םידושח םיצפח רותיאב לקהל ידכ רדס לע הדפקה

 
רתאל תורשפאה לע לקהל ידכ לוכה תושעל שי
.םידושח םיצפח תוהזלו
(1
 
- גואדל שי ןכ לע
(2
 
הפשא זוכירל םירדגומ תומוקמ תעיבקל
;הנחמה ךותב
-  
תופיכתבו תרדוסמ הרוצב הפשא יוניפל
;ההובג
-  
.םיכינחה דויצ לש ןוגראלו רודיסל
-  
ינויח דויצ לש יוהיזו ןומיס

 
עונמל ידכ תאזו - הנטייקל םיכיישה םיעצמאהו דויצה יוהיז לע לקהל ידכ
הרטמל םיניוע םימרוג שמשל םילולעה םימוד םיצפחב םימייק םיצפח תפלחה
,םידיינ זג ילכמ ,יוביכ יפטמ ומכ ינויח דויצ טלוב ןמיסב ןמסל שי - תינלבח
.דועו םירבצמ
 
הטילש תורטמל הזירכ תוכרעמ

 
יבצמ ןמזב םינטייקל תורורב תויחנה ריבעהל הנטייקה ילהנמ לע לקהל ידכ
- הנטייקב ויהיש ץלמומ םוריח
 
;םיכינח 100 לכ לע - ינדי ןופגמ

 
.םיכינח 500 לכ לע - הזירכ תכרעמ

 
הנחמה/הנטייקה תחטבא
2.8
 
בושייה לש בשוימה חטשב

 
תוחפ הבש בושייה לש בשוימה חטשב םוי תנטייקב
.שומח רמוש/חטבאמ היהיש הבוח ןיא םיכינח 100 מ
(1
 
.השומח החטבא תבייחמ הלילב תלעופה הנטייק לכ
(2
 
םייקתת םיכינח 750 דעו 100 מ הבש הנטייק לכב
לעב חדקא אשונ ידי לע השומח החטבא וא הרימש
לע וקשנב הנורחאה הנשב הריש יאנתב ,ףקת ןוישר
דסומב רמושל/חטבאמל ועבקנש םינוירטירקה יפ
(ח"נשתה ,'ה דחוימ רזוח האר) יכוניח
(3
 
םייקתת הלעמו םיכינח 750 מ הבש הנטייק לכב
.חדקאב םישומח םיחטבאמ 2 ידי לע החטבא
(4
 
תרגסמב רומשל ולכוי ב"י א"י תותיכ ידימלת
ב"י א"י דימלת) קשנ םע יחרזאה רמשמל תובדנתהה
.(דחא חטבאמ/רגוב םע דחא
(5
 
הלבח ינעטמ יוהיזב םיאיקב ויהי םיחטבאמה
רושקה לכב םיוליג רחאל טוקנל שיש םיעצמאבו
.יוניפ ילהונל
(6
 
תוארוהב םיאיקב ויהי םירמושהו םיחטבאמה
ישיאה םקשנ תאישנב תוחיטבה יללכבו שאב החיתפ
.וב לופיטבו
(7
 
בושייה םוחתל ץוחמו חותפ חטשב הלילו םוי תונחמ/תונטייק

 
ידי לע החטבא/הרימש םייקתת הנחמו הנטייק לכב
לורטפ/הדמע לכב .9 חפסנב טרופמכ ,קשנ יאשונ
ינש שי םא .תוחפל דחא הנק ךורא קשנ אשונ אצמיי
.(חדקא) רצק קשנ תאשל ינשה רמושה לכוי ,םירמוש
(1
 
חוכ ןקת תלבט"ל תופיפכב עבקיי קשנה יאשונ רפסמ
הנטייקב םירמושלו םיאפורל ,םישבוחל םדא
.9 חפסנב טרופמכ ,"הנחמבו
(2
 
םיוולמ /םירוה ידי לע םייקתהל לכות הרימשה
,הרטשמה תונחתב "ןיברק" גוסמ קשנ לבקל םיאשרה
לע ורשואש םיבדנתמ ,קשנ יאשונ םישומח םירמוש
יחרזאה רמשמה יבדנתמ ,לארשי תרטשמ ידי
תודסומ תא תוחטבאמה הרימשה תורבח יחטבאמו
קשנ תאשל םישרומו תודועת ילעב םהש ךוניחה
.קוחכ
(3
 
"יזוע" ק"מת גוסמ קשנב שמתשהל טלחהב רוסא
.תונחמו תונטייק תחטבאב "ןוקלפ רזואמ" ק"מתו
(4
 
יוהיזב ולגרותיו וכרדותי םירמושהו םיחטבאמה
ןכו םיוליג רחאל טוקנל שיש םיעצמאבו הלבח ינעטמ
.יוניפ ילהונל רושקה לכב
(5
 
תוארוהב םיאיקב ויהי םירמושהו םיחטבאמה
.ישיאה םקשנ תאישנב תוחיטבה יללכבו שאב החיתפ
(6
 
רעשב הדומצ החטבא

 
םיסנכנה לע תרוקיב םייקל איה תחיינה הרימשה/החטבאה לש תירקיעה התרטמ
בכרו םישנא לש הסינכ עונמלו (םיקית תקידב הז ללכבו) הנטייקה םוחתל
הפוצ םרוג שמשמ רמושה ןכ ומכ .הנטייקה םוחתל סנכיהל םישרומ םניאש
םרוג ןכו ,תודישחמ תוביסנב הנטייקל ךומס םיבבותסמה םירז לע עירתמו
.םיניוע םימרוג עיתרמה
 
- אדוול שי הלא תומישמ עוציבל
 
החיתפל ןתינו רוגס היהי הנחמה/הנטייקה רעשש
רעש וב ןיאש ,רדוגמו חותפ חטשב .םינפבמ החונ
אלש (לבח וא טומ) םוסחמ תרוצב רעש ןקתוי ,עובק
רמושה ידי לע תנווכמ החיתפ ילב בכר רבעמ רשפאי
.(הרישי הסינכ תעינמל תודתי ביצהל ןתינ)
(1
 
דומצ היהי וקשנו ,טלוב םוקמב היהי חטבאמהש
םע רשק יעצמא ותושרב היהי דבלב תונחמב .וילא
הנחמה לש הדקפמה /דרשמה םע וא ןוחטיבל יארחאה
לעו םינוכיס לע ינויח חוויד וא ידיימ רוריב ךרוצל
חונ םוקמב אצמיי רמושהש חיטבהל שי .תודשח
.ודיקפת תא עצבל וילע לקי ךכו ,לצומו
(2
 
הנחמה/הנטייקה חטשל סנכיהל שקבמ רז םדא רשאכש
(ההזמ הדועת תועצמאב) ותוהז תא רמושה קודבי ,
יעצמאב םינותנה תא ריבעיו ,ותסינכ תרטמ תאו
הדקפמל וא ןוחטיבל יארחאל ותושרבש רשקה
אשונ סנכנה םא .רזה תסינכל רושיא תלבק ךרוצל
שי ,קשנ אשונ סנכנה םא .םקדבל שי ,הליבח וא קית
לע חוודלו קשנה תא תאשל השרומ אוה םא קודבל
.ןוחטיבל יארחאל ךכ
(3
 
הנחמב (לורטפ) תדיינ הרימש

 
רומשל איה תדיינה הרימשה לש תירקיעה התרטמ
וא םיפצנ תויהל םילוכי םניאש םיחטש לע חקפלו
תונטייקב רקיעב ,רעשב רמושה ידי לע םיחקופמ
םימצע םע וא ,חותפ ,לודג חטש לע תולעפומה
םינקתמ ,השרוח) הייארה הדש תא םיליבגמה
.(ב"ויכו תויפרגופוט תולבגמ ,םיהובג
(1
 
ביבסמ וא ,ול העבקנש הרזגב רייסי לורטפה
דקמתיש וא ,רדגה וא םוחיתה וק ךרואל ,הנטייקל
לוכה הנטייקב תכרענה תדחוימ תוליעפ לע חוקיפב
לע וא ןוחטיבל יארחאה ידי לע הנתניתש תויחנהה יפל
.הנטייקה זכרמ ידי
(2
 
תא ףטוש ןפואב לורטפה קורסי רויסה ךלהמב
םיעגפמ וא "םידושח םיצפח" רתאל ןויסינב חטשה
היהי וקשנ .םינטייקה תא ןכסל םילולעה םירחא
לע חוודל רשק יעצמא ודיב היהיו ,וילא דומצ
לש תוחתפתה לכ לע וא םידושח םיצפח לעו םישנא
חוויד ריבעהל שי הז גוסמ הרקמ לכב .הנטייקל הנכס
ידכ ךות ,ןוחטיבל יארחאל רשקה יעצמאב ידיימ
.דושחה םרוגה םע ןיע רשק לע הפוצר הרימש
(4
 
שאב החיתפ תוארוה
2.9
 
םייללכ תונורקע
.1
 
םיגייסו תוארוה ,םיחנמ םיללכ וטרופי הז ףיעסב
ידי לע שאב החיתפלו היירי ילכב שומישל עגונה לכב
ףקותב קשנ םיאשונה םיחטבאמו םירמוש ,םידבוע
.םדיקפת

 
ןכסל לולע וב שומישהו ,ינלטק יעצמא אוה היירי ילכ
וילא ןווכ יריהש ימ לש ופוג תומלש תא וא וייח תא
םאתהב השעיי קשנב שומישה ךכיפל .םירחא לשו
.ולא םיללכב רומאל

 
לש תימצע הנגה םשל רתומ םדא רבעל קשנב שומישה
םיססובמ הז להונב םיללכה .ותלוז לש וא הרויה
ןישנועה קוחבש ז"ט 34 ו 'י 34 םיפיעס תוארוה לע
קלח ,39 רפסמ ןוקית) ןקותש יפכ ,1977 ז"לשתה
1481 םיקוחה רפסב םסרופו (יללכ קלחו ימדקמ
קוחה טוריפ תא האר) 23.8.94 ,ד"נשתה לולאב ז"טב
.(ךשמהב

 
השעיי תימצע הנגה ךרוצל היירי ילכב שומישה
ןיא רשאכ ,היוארה תוריהזה תדימב ,ןורחא אצומכ
.ףקותה לע רבגתהל ןיינעה תוביסנב תרחא ךרד

 
יבלשמ בלש לכב ןחבית היירי ילכב שומישה תוציחנ
הפיקתה הקספשכ דימ יריה תא קיספהל שי .עוריאה
.םייחל הנכס דוע ןיאו

 
תולועפה רדס - תימצע הנגה ךרוצל קשנב שומישה

 
ןידכ אלש הפיקת
(1
 
םירחאל /ומצעל םייחל תישחומו תידיימ הנכס
(2
 
הפיקתה תפידהל ןורחא יעצמאכ ירי
(3
 
ףוגל ןווכמו "תדדוב"ב ירי
(4
 
.הנכסה הפלחשמ יריה תקספה
(5
 
םייח תנכס לש הרקמב שאב החיתפ
.2
 
תורדגה

 
וא םדא לש וייח ןדבאל הנכס :םייח תנכס
.ופוגב תנכוסמ הלבחל
.1
 
קובקב ,די ןומיר ,היירי ילכ תוברל :םח קשנ
.ץפנ ןעטמ ,הרעבת
.2
 
תולא ,ןזרג ,ןויגפ ,ןיכס תוברל :רק קשנ
.תכתמ תוטומו
.3
 
חותפל הנווכ לע העדוה :תמדקומ הרהזא
.הפיקתה קספית אל םא שאב
.4
 
ןפואב שרדנ אוה םא ,רתומ היירי ילכב שומישה
תועצמאב העצובש ןידכ אלש הפיקת ףודהל ידכ ידיימ
תישחומ
םייח תנכס הנממ תפקשנשו רק וא םח קשנ
.ותלוזל וא הרויל

 
חותפל רתומ םייח תנכסמה הפיקתה תפידה ךרוצל
ןפואב וב עוגפל המגמב ,ףקותה לש ופוג רבעל שאב
שי .הפיקתה השעמ עוציב תא םילשהל ונממ ענמייש
דוע ןיאו הפיקתה הקספשכ דימ יריה תא קיספהל
.םייח תנכס

 
ולקשנש רחאל ,ןורחא אצומכ קר השעית שאב החיתפ
תוברל ,הפיקתה תקספהל תורחא הלועפ יכרד וצומו
ידכ ךכב היהי אלש דבלבו ,תמדקומ הרהזא ןתמ
.ותלוז לש וא הרויה לש וייח תא ןכסל

 
,םייח ןכסמ ןיידע אוהו ,וקשנ ילכ םע ףקותה טלמנ
.הפיקתה ךשמה תא עונמל ידכ ופוגב תוריל ןתינ
.וב תוריל ןיא ,קשנ אלב ףקותה טלמנ

 
,דבלב ףקותה רבעל ,ליעל רומאכ ,עצובת שאב החיתפ
תוריהז יעצמא תטיקנ ךות ,ןווכמו דדוב יריב
.עשפמ םיפחב העיגפ תעינמל

 
.םידלי וא םישנ רבעל ירימ רשפאה לככ ענמיהל שי

 
ןיא רשאכ שוכרה לע הנגה םשל שאב חותפל ןיא
.םייח תנכס שוכרה תרבעל תיוולתמ

 
יריה םויס רחאל תולועפ
.3
 
רחאל עגפנל יאופר לופיט שיגהל שי :יאופר לופיט
.ודצמ הנכס דוע תפקשנ ןיא יכ קדבנש

 
לש הרקמ לכ לע ירשפאה םדקהב חוודל שי :חוויד
ט"בקל ,הבורקה הרטשמה תנחתל היירי ילכב שומיש
.ונדרשמ לש יזוחמה ט"בקלו תושרה

 
וא םיפסונ םיעגפנ רותיאל הקירס עצבל שי :הקירס
.שוכרל קזנ

 
רוזאל םישנא תסינכ עונמל שי :יריה רוזא דודיב
.תיתרטשמה הקידבה םויסל דע יריה

 
טרופמ ח"וד ךורעי יזוחמה ןוחטיבה ןיצק :ריקחת
ףגאל ותוא חלשיו שאב החיתפ לש הרקמ לכ רחאל
תחטבאל יצראה הנוממה .ונדרשמב ןוחטיבה
ףוריצב ריקחתה יאצממ תא ריבעי ךוניח תודסומ
.ויתוצלמה

 
תימצע הנגה - [1]1977 ז"לשתה ןישנועה קוח
.4
 
י34 - תימצע הנגה
 
ףודהל ידכ ידיימ ןפואב שורד היהש השעמל תילילפ תוירחאב םדא אשיי אל
,ותוריחב ,וייחב העיגפ לש תישחומ הנכס הנממ הפקשנש ןידכ אלש הפיקת
תימצע הנגה ךות לעופ םדא ןיא ,םלואו .ותלוז לש וא ולש ,ושוכרב וא ופוגב
תורשפא תא שארמ הפוצ אוהש ךות הפיקתל הלוספה ותוגהנתהב איבהש םוקמ
.םירבדה תוחתפתה
 
זט34 - ריבסה ןמ הגירח
ריבס היה אל השעמה רשאכ ולוחי אל בי34-ו אי34 ,י34 םיפיעס תוארוה
.העיגפה תעינמ םשל ןיינעה תוביסנב
םוריח יבצמב טולימלו הקעזאל ,הטילשל םיעצמא 2.10
שימשו ןיקת בצמב ךשמהב וטרופיש םיעצמאה ואצמיי הנטייק לכב
:םיבייחמה םיטרדנטסבו
רשק תריציל רשק רישכמ וא (ןופ-אלפ וא) ןופלט ןוגכ ,ינוציח רשק יעצמא
לש דרשמב וא הדקפמב) הממיב תועש 24 תופיצרב לעופה דקומ םע
וא הרטשמ :םיינויח ןופלט ירפסמ םע הלבט טלוב םוקמב הלתית הנטייקה
ימוקמ ט"בק ,בורק םילוח תיב ,א"דמ ,שא יבכמ ,תוירחאה ירוזא יפל ל"הצ
םע רשקל םינטק רשק ירישכמ ןוגכ ,ימינפ רשק יעצמא ,('וכו
םאתהב ,(ןופגמ) םידיינ לוק יריבגמ וא/ו הזירכ תכרעמ ,לורטפ/םירמוש
הנטייקה לדוגל
תחא האיצי תוחפל) בושייה םוחתב הנבמב םוי תונטייקב םוריח תואיצי
תוחפל) יוניפ יחטשו תוחוטבו תוחונ יוניפ יכרד ,(תישארה האיציל תפסונ
תונטייקה רוזאמ 'מ 500‎-300 לש קחרמב ,(םידגונ םינוויכבו םיינש
הנחמב וא הנטייקב םיפתתשמה לכ יוניפב ךרוצ היהיש הרקמל סוניכ יחטש
עוריא תעב ,בושייה םוחתל ץוחמ חותפ חטשב םימייקתמה הלילו םוי
םוריח
תוחיטבה לע קרפב ,ןלהל טרופמה יפל - הנושאר הרזעו שא יוביכ יעצמא
תונחמבו תונטייקב
תלהנימב אצמייו הנחמב ןוחטיבל יארחאה ידי לע ןכויש החטבא קית
.(ןלהל 2.15-ב טוריפ האר) הנחמה
הנטייקב ןוחטיבל יארחאה 2.11
ןהב םיפתתשמה רפסמש תונטייקב .ןוחטיבל יארחא הנומי הנטייק לכב
תונטייקב .הנטייקה זכרמ/להנמ םג הז דיקפתב שמשל לוכי 100 דע אוה
ףסונ דחוימ םדא הז דיקפתל הנומי 100 לע הלוע ןהב םיפתתשמה רפסמש
.(ט"בע - ןוחטיב רזוע שמשיש) הנטייקה זכרמל/להנמל
תגרד לעב וא (םיאולימב) הנוצק תגרד לעב ןוחטיבל יארחא הנומי הנחמב
,תיאבצ הגרד הז ללכבו) םיישיאה ויטרפ .לארשי תרטשמב (תוחפל) ל"סר
תודסומ ט"בק תעידיל ורבעוי (יוהיז תדועת 'סמ ,ישיא 'סמ ,הרטשמב הגרד
הנטייקה תחיתפ ינפל םוי 15 תוחפל תימוקמה תושרב/זוחמב ךוניחה
רושיאל ןוחטיבל םיארחאה יטרפ תא תזכורמ הרוצב ריבעי ט"בקה)
.(יושיר רודמ/לארשי תרטשמ
ט"בקהמ ודיקפת יולימ אשונב ישיא ךורדת לבקל בייח ןוחטיבל יארחאה
וא ןוחטיבל יארחאה תוירחאב אוה ט"בקה םע ךורדתה םואית .ימוקמה
ינפל םוי 15 תוחפל םיוקי ךורדתה עוציבל םואיתה .הנטייקה זכרמ/להנמ
.הנטייקה תחיתפ
הלילבו םויב םילויטלו םירויסל הנטייקהמ האיצי 2.12
,ז"נשתה ,'ו דחוימה רזוחב םיטרופמה םילהנל םאתהב עצובת לויטל האיצי
,5.1‎-6 ףיעס ,(א)8/חנ עבקה תוארוה רזוחל םאתהבו ,"ךוניחה תכרעמב םילויט"
."תוירפס-תיב ץוח שפונו טרופס תויוליעפב תוחיטב תוארוה"
לויטל האיצי .םישומח םיוולמו םואית בייחמ וניא בושייה םוחתב רויס/לויט
רזוחב האר) םישומח םיוולמו םואית תבייחמ עבט תרומשלו םיחותפה םיחטשל
.(ליעל רכזוהש םילויטה
ןתחטבא ילהונו תונטייקה יגוס 2.13
יפל תונטייקה תא ןחבאל שי התחטבא לשו הנטייקה ןוחטיב לש תוארה תדוקנמ
םיבייחמה החטבאה יעצמא תרדגה הז ללכבו ,ךשמהב וטרופיש םיגוסה תעברא
,תונטייקה יגוס לכ תא םיבייחמה םייללכה תויחנהלו םיללכל ףסונ תאזו ,םתוא
:םימדוק םיפיעסב ןיוצש יפכ
,רעונה תעונת ףינסב ,יכוניח דסומ ךותב תמייקתמה םוי תנטייק :'א גוויס
םירוגמ רוזאל ךומסו בושייה םוחת ךותב ,גוס לכמ יטרפ וא ירוביצ הנבמב
הלאל םימוד ויהי החטבאה ירודיס .םיליעפ םיירוביצ םינקתמל וא
ךוניח תודסומ יבגל ונדרשמ לש תוארוהה יפל םיבייחמה וא םילבוקמה
בצוי םינטייק 100-מ הלעמל הבש הנטייק לכב) םידומילה תנש ךלהמב
.(שומח רמוש
לכמ חותפ שרגמ וא השרוח ,הנחמ ךותב תמייקתמה םוי תנטייק :'ב גוויס
הנטייקכ וא יכוניח דסומכ תועיבקב שמשמ וניאש םוקמב רמולכ ,גוס
- ליעל רומאל ףסונ ,הז הרקמב .בושייה םוחת ךותב אצמנהו
,שארמ רדוגמ אוהש םוקמב הנחמה/הנטייקה םוקימל תופידע תתל שי
םינבא וא םיצע ,םילבח תועצמאב ררוב םוחית רוציל שי הרקמ לכבו
ןומיס תועצמאב וא (םיבייחמו םייסיסב תוחיטב יללכב עוגפל ילב)
לש החטבאה תולובגש ןפואב ,הנטייקל ביבסמ גוס לכמ רורב
.םירורב ויהי הנטייקה
(1
הרזע תקעזאל יעצמא הב היהי ,רתויו םיכינח 100 הנטייקב שי םא
.םירחאה רשקה יעצמאב לשכ לש הרקמב
(2
םא .הנטייקה חטשל הסינכב רמוש אצמיי ,תרדוגמ הנטייקה םא
יפל וא םוחיתה וק ךרואל רמושה רייסי ,תרדוגמ הניא הנטייקה
.תודחוימ תויחנה
(3
ט"בקה תועצמאב) ומאותי םוקמב ןוחטיבה יעצמאו הנטייקה םוקימ
.םרושיאב םינתומ ויהיו ,םיימוקמה ןוחטיבה ימרוג םע (ימוקמה
(4
תפש ,חותפ שרגמ ,השרוח ,הנחמ ךותב תמייקתמה םוי תנטייק :'ג גוויס
לכל ףסונ ,הז הרקמב .בושייה םוחתל ץוחמ םיאצמנה ,הלאב אצויכו םיה
- ליעל רומאה
ןוחטיבה ימרוג םע הנטייקל דעוימה חטשב םדקומ רויס םייקל שי
.םידעוימה החטבאה יעצמאו הנטייקה רושיאל םיימוקמה
(1
תחיתפ דעומ ינפל םימי 10 תוחפל םייקל שי חטשב רויסה תא
ט"בקה ידי לע השעיי רבדב םיעגונה ןוחטיבה ימרוג ןומיזו ,הנטייקה
.ימוקמה
(2
ןוחטיבל יארחא תונמל שי ,םינטייק 100-ל לעמ הנטייקב שי םא
.ימוקמה ט"בקה ידי לע ודיקפת יולימב ךרדותיש ,דרפנ
(3
יוניפ בכר אצמיהל בייח ,םינטייקה רפסמב תולת אלל ,הנטייק לכב
טולישו הנטייקה חטשל תוחונ השיג יכרד תויהל םיבייחו ,דומצ
.ןווכמ
(4
םיחטשבו היימינפ יאנתב םימייקתמה הלילו םוי תונחמו תונטייק :'ד גוויס
םויק תובייחמ הליל תניל תוללוכה תונטייק .בושייה םוחתל ץוחמ םיחותפ
םיפיעסב וטרופש םירודיסהו תוארוהה לכל ףסונ ,םידחוימ ןוחטיב ירודיס
:ןמקלדכ ,םימדוקה
זוחמה/תושרה ט"בק לש םיכורדתו םירושיא (1
רושיאו ךורדת תבייחמ 'ד גוויסמ הנחמ וא הנטייק תחיתפ לכ
םואית ספוט יולימל ףסונ ,ונדרשמ לש זוחמה/תושרה ט"בק
חפסנב האר) הנחמב ןוחטיבו תוחיטב תוארוה םויקל הרהצהו
.(6
הנטייקב ןוחטיבל יארחאה יונימ תא רשאי זוחמה/תושרה ט"בק
.ותוא ךרדתיו הנחמבו
רפסמ תא ,הנחמה תחטבא תינכת תא רשאי זוחמה ט"בק
.קשנה תנסחא ילהונ תאו הלילבו םויב םירמושה
הקעזאהו האירקה יעצמא תא קודבי זוחמה/תושרה ט"בק
.הנטייקבו הנחמב
םירשפאמה תרושקת יעצמא שיש אדווי זוחמה/תושרה ט"בק
.א"דמלו שא יבכמל ,הרטשמל תורשקתה
.יוניפ ליגרת עוציבל דעומ עבקי זוחמה/תושרה ט"בק
םיירוזאה/םיימוקמה ןוחטיבה ימרוג םע םדקומ םואית
ט"בקה תועצמאב) םינטייק לש רפסמ לכבו הרקמ לכב השעיי םואיתה
.הנטייקה תלהנה תוירחאב ,(ימוקמה
(2
הלילבו םויב הנחמבו הנטייקב הרימש (3
.קשנב הרימש םייקתת ללככ
םדא חוכ ןקת תלבטל םאתהב היהי םיחטבאמה/םירמושה רפסמ
טרופמכ) הנטייקבו הנחמב םירמושלו םיאפורל ,םישבוחל
.(9 חפסנב
גואדל שיו ,רעשב רמוש ביצהל שי :הרימשה ןונכת לע דיפקהל שי
לש המויקל ןכו ,(לורטפ) הנטייקה חטש ביבס תילגר הרימשל
.תוננוכ תתיכ
ןוחטיבה אשונל יארחא תוחכונ
100-ל לעמ הלילה ךשמב הב םיהוש וא הב םינלש הנטייק לכב
ךשמב הנטייקה ךותב אצמיהל ןוחטיבל יארחאה בייח םינטייק
.הלילה
(4
םירמושה הז ללכבו) הלילה ךשמב הנטייקב םיהושה םירמושה לכ
ךרוצל "תוננוכ תתיכ" לש תרגסמב םינגרואמ ויהי (תרמשמב םניאש
ןמזה קרפב תניוע הפיקת דגנ תוננוגתהל תנגרואמו תזכורמ הלעפה
עצובת ךרוצה תעב תוננוכה תתיכ תלעפה .ןוחטיבה תוחוכ תעגה ינפלש
.ונגס וא ןוחטיבל יארחאה לש רישיה ודוקיפבו תוארוהה יפל קרו ךא
.שורדל םאתהב תוננוכה תתיכ תא ןמאלו ןיכהל וילע ךכ םשל
(5
םשוי ,רשפאה תדימב .הכשחה תועש ךשמב תראומ היהת הנטייקה
יוצר .(םוחיתה תולובג/תורדגה ךרואל) "תיפקיה" הרואת לע שגד
.תישארה תשרב הלקת לש הרקמל םוריח תרואת חיטבהל
(6
םילויט םואיתל הכשלב ינוחטיב םואית (7
םניא בושייה לש בשוימה חטשה םוחתב םוי תונחמו תונטייק
.םילויט םואיתל הכשלהמ ינוחטיב רושיא לבקל םיבייח
-
םימייקתמ םהו הליל תוליעפ םהב תמייקתמש תונחמו תונטייק
ינוחטיב רושיא לבקל םיבייח בושייה לש בשוימה חטשל ץוחמ
.םילויט םואיתל הכשלהמ
-
תונחמל םידחוימ םישגד 2.14
הרבסה
ט"בקה ידי לע ,ותחיתפ םע ,הנחמה יכירדמ לכל הרבסה ןתנית
תושרה לש ט"בקה ידי לע ,ישיאה ותייחנהל םאתהב וא יזוחמה
.הנחמה לש ןוחטיבל יארחאה ידי לע וא תימוקמה
(1
םייקתתש תומלתשהב ףתתשהל בייח הנחמב ןוחטיבל יארחאה
5 דע) םייקתמ הנחמה הבש הנש התואב ,ונדרשמ לש ותוירחאב
.(הנחמה םויק ינפל םישדוח
(2
םייסיפ םיעצמא
רשק ,ןופאלפ/ןופלט) ל"הצ וא הרטשמה תקעזאל םיעצמא ונקתוי
.(יטוחלא
(1
םיחטבאמה תקעזאל הזירכ תכרעמ וא רשק יעצמא ונקתוי הנחמ לכב
.ךרוצה תעשב םיכירדמהו
(2
.(9 חפסנ האר) ןקתל םאתהב הנושאר הרזע דויצ היהי הנחמ לכב (3
.םוריח תרואת יעצמא ואצמיי הלילב וב םיהוש םיכינחהש הנחמ לכב
(4
םילויטל האיצי
תויחנהל םאתהב םילהנה לכב תביוחמ הנחמהמ םילויטל האיצי
."ךוניחה תכרעמב םילויט" ,ז"נשתה ,'ו דחוימה רזוחב
(1
רזוחב תויחנהל םאתהב ,שומח יווילב תביוחמ לויטל האיצי לכ
.ליעל רכזוהש
(2
קשנ תקזחא
תבוח וילע לוחת ,ןוחטיבל יארחאה ידי לע קשנה ילכ וזכורי םא
.לארשי-תרטשמ תוארוהלו קוחל םאתהב קשנ תקזחא
(1
תוארוה לע) קשנב שומישב תוריהזהו תוחיטבה יללכ לע דיפקהל שי
.(הז רזוחל 10 חפסנב האר "ןיברק" גוסמ קשנ תאישנל תוחיטב
(2
ץיק הנחמב החטבא קית תנכהל תרגסמ
2.15
(11 חפסנב המגוד האר) קיתה ןכות
יללכ .א
הנחמב החטבאה תטיש ירקיע .ב
הנחמב םידיקפת ילעב .ג
הנחמב םירמושל/םיחטבאמל תויחנהו םישגד .ד
הנחמב םיחטבאמ ל"קפ .ה
תובוגתו םירקמ - הנחמב םוריח יעוריא .ו
תרושקת יעצמאו םינופלט .ז
הנחמב האופר .ח
ץוח ימרוג םע םואית .ט
שאב החיתפ תוארוה .י
םיחפסנ .אי
קיתב םילולכה םיאשונה טוריפ
יללכ
תינכת ,ולדוג ,ומוקימ ,הנחמה לש יפרגואיגו יפרגופוט רואית לולכי הז קרפ
תונחמ ,(צ"נ) קיודמ םוקימ ,השיג יכרד ,הבורקה ותביבס רואיתו הנחמה
,םינקתמה םוקימו גוס ,םיכינחה תייהש ירוזא ,םימייקש הדימב - םיינשמ
,ס"גה תודמע ,הרימש תודמע ,יוניפ יחטש ,תוינוחטיב הפרות תודוקנ
.(רוטרנג) הרואתו למשח ירודיס
החטבאה תטיש ירקיע
:לולכי הז קרפ
,ג"שה ,הנחמה תדקפמ) תודיינהו תוחיינה הרימשה תודמע טוריפ
;(בוכרו ילגר - םילורטפ ,תוננוכ תתיכ להוא ,תיפצת תודמע
.1
תודמעה שויא טוריפ ,הליל תחטבאו םוי תחטבא - החטבאה תטיש
תומכו תורמשמה טוריפ ,הדותעה םוקימו הלילבו םויב םילורטפהו
לכב םיחטבאמה/םירמושה ידיקפת תרדגהו תרמשמ לכב םדאה חוכ
;הדמע
.2
;תורמשמו םידיקפת טוריפ ,הלילבו םויב שויאו םוקימ - תוננוכ תתיכ
.3
;תוארוהו תויחנה ,םיחטבאמל עבק תודוקפ .4
חוויד תטיש .5
.תרובגת תקעזהו ךרעמה יוביע .6
תונחמב םידיקפת ילעב
,םהידיקפת תרדגה ,הנחמב ןלהלש םידיקפתה ילעב ללכ תא לולכי הז קרפ
:םהילא תורשקתהה יכרדו םמוקימ
הנחמה יארחא/דקפמה .1
הנחמה ט"בק .2
הנחמה ט"בק ןגס .3
הנחמב הנושאר הרזע ישיגמו םישבוח + אפור .4
.הנחמה לכרמא ,ןלהנמה .5
הנחמב םירמושל/םיחטבאמל תויחנהו םישגד
:םירמושל/םיחטבאמל עבק תודוקפ לולכי הז קרפ
םיכירדתו רמשמ תיילע .1
ותחטבאו קשנה תקולח .2
הנחמב תוקירס .3
"דושח ץפח"ב לופיטה להונ .4
דושח תריצע להונ .5
חוויד יכרד .6
הרקמב םתקעזה יכרדו הרימשה תועשל רבעמ הנחמב םירמושה םוקימ .7
םוריח עוריא לש
.תוגהנתהו שובל .8
הנחמב םירמוש/םיחטבאמ ל"קפ
ללוכ) םיחטבאמה/םירמושה לש םיעצמאה תאו דויצה תא לולכי הז קרפ
.('וכו הרואת ,רשק
הנחמב םוריח יעוריא
םוריח יעוריא תעב םידיקפתה ילעב לש דוקפתה ןפוא תא טרפי הז קרפ
םימרוג תרידח ,םידושח תרידח ,ע"חפ עוריא ,הפרש ,דושח ץפח) הנחמב
תרדגהו יוביכ תווצ יונימ) םתושחרתה תעב תובוגת הז ללכבו ,(םיילילפ
יעגפמ רותיאל רויס ועצביש הנחמה ישנאמ תוחיטב תווצ יונימ ,וידיקפת
.(תוחיטב
תרושקת יעצמאו םינופלט
ימרוגל הצוחה ונממו הנחמה לא רשקהו תרושקתה יעצמא וטרופי הז קרפב
ךוניחה דרשמלו העונתה ימרוגל ,שא-יוביכל ,א"דמל ,הרטשמל ,ןוחטיבה
.('וכו הילימיסקפ ,רשק ירישכמ ,םינופאלפ ,םינופלט) טרופסהו תוברתה
הנחמב האופר
םוקימ ללוכ) הנחמב האופרה יעצמאו םדאה חוכ וטרופי הז קרפב
.(םתושרבש דויצהו םישבוח ,האפרמ יארחא ,אפור ,סנלובמאה ,האפרמה
ץוח ימרוג םע םואית
דרשמ) וילא םירושקהו הנחמה תא םירשאמה םימרוגה וטרופי הז קרפב
(תואירבה דרשמו טרופסהו תוברתה ךוניחה
שאב החיתפ תוארוה
טרופמכ) תולבגהו םיגייס - ףקותב שאב החיתפ תוארוה הנטרופת הז קרפב
.(ליעל 2.9-ב
םיחפסנ
רוזא לש 50,000:1 הפמ/םולצת ,הנחמה חטש םישרת ופרוצי הז קרפב
.'וכו םואית בתכמ ,הנחמה
.אי

קלחו ימדקמ קלח) 39 ןוקית 4.8.1977 ז"לשתה 864 'סמ םיקוחה רפסב םסרופ[1]
23.8.94 ,ד"נשתה ,1481 'סמ םיקוחה רפסב םסרופ ,1994 ד"נשתה ,(יללכ

המידק
הרוחא
עבק תוארוה


1998 ינויב 1 ,ח"נשתה ןוויסב 'ז ,(ב)10/חנ ל"כנמ רזוח