חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
קייטנות ומחנות
7.11‎-1
1 ביוני 1998

תאריך תחולה
 
עדכון

מטרת הפרסום
 

טיולים בקייטנות ובמחנות
4.
אישור מוקדם לביצוע הטיול
4.1
 
מנהל הקייטנה יקיים טיולים בהתאם להוראות בחוזר המיוחד ו',
התשנ"ז, בנושא "טיולים במערכת החינוך".
 
תנאי שרב
4.2
 
אין לקיים טיול אם הודיע חזאי השירות המטאורולוגי במשרד
התחבורה כי במסלול הטיול יתקיימו תנאי שרב.
 
התקיימו תנאי שרב במהלך טיול או גבר החום במהלכו בלי
שהייתה הודעה מוקדמת על כך מטעם החזאי, יש לבטל את
הסיורים ברגל.
 
שתייה בטיול
4.3
 
אספקה של מים קרים, בכמות שלא תוגבל מראש, תובטח במשך
הטיול. נערך הטיול ברגל, תיקבע הפסקה פעם בשעה לפחות. נערך
הטיול ברכב, תיקבע מדי שעתיים הפסקה בת 15 דקות לפחות
לצורך שתייה. יש לדאוג שמסלול הטיול יעבור במקומות שבהם
ניתן להשיג מים ראויים לשתייה או להצטייד מראש בכמות מספקת
של מי שתייה.
 
כמות מי השתייה שתילקח במכלים לטיול תחושב לפי 750 סמ"ק
לילד לשעת הליכה ושליש ליטר לילד לשעת נסיעה. המדריכים
והמלווים יהיו מצוידים גם במימיות.
 
טיול ברגל
4.4
 
מנהל הקייטנה ידאג שלטיול ברגל יצטיידו הילדים בכיסוי ראש,
בנעליים גבוהות ובלבוש מתאים.
 
בסיור ברגל אין לנוע בכבישים. אם אין אפשרות אחרת, יש ללכת
בשולי הכביש (באזור בין עירוני בלבד), במרחק סביר מהתנועה
שבו. יש להקפיד על הליכה בצד השמאלי של הכביש, נגד כיוון
התנועה. אין לנוע על מסילת ברזל, לרבות הסוללה.
 
אין לקיים טיולים בשעות החשכה, אלא באישור מפקח מינהל
החברה והנוער בלשכת המחוז של משרדנו.
 
מלווים
4.5
 
אם הטיול מתקיים באזור שאיננו עירוני, יצרף המנהל מלווים
בהתאם לאמור בחוזר המיוחד ו', התשנ"ז, בנושא "טיולים
במערכת החינוך".
 
מסלולי טיולים
4.6
 
מנהל קייטנה יקיים טיולים במסלולים המומלצים בידי הוועדה
המייעצת לטיולים במשרדנו או במסלולים אחרים שיאשר היועץ
לטיולים בלשכת המחוז של משרדנו. בידי המדריכים תהיה מפת
האזור, ועליה יסומן מסלול הטיול.
 
קייטנות למוגבלים
4.7
 
בקייטנה לילדים מוגבלים מבחינה פיזית יפעל מנהל הקייטנה
בהתאם להוראותיו של יועץ בטיחות מוסמך מטעם המוסד
לבטיחות ולגיהות.
 

פרטים נוספים אפשר לקבל ממר מיכאל ביטון, סגן מנהל מינהל החברה והנוער,
טל' 02‎-5603166/7.


קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/10(ב), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998