חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
קייטנות ומחנות
7.11‎-1
1 ביוני 1998

תאריך תחולה
 
עדכון

מטרת הפרסום
 

נספחים
5.
חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן 1990[1]
נספח 1
הגדרות
בחוק זה -
1.
"חוק רישוי עסקים": חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968;[2]
 
"ילד" - מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;
 
"קייטנה": מקום שבו מתנהלת פעילות יום יומית מאורגנת של נופש
וחברה לקבוצת ילדים, לתקופה קצובה ורצופה של מספר ימים לפחות,
בתקופת חופשת הלימודים מבית הספר;
 
"השר": שר החינוך והתרבות.
 
רישוי קייטנות
לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים.
2.
סייג לרישוי
לא יינתן רשיון לקייטנה אם תכנית הקייטנה נוגדת את מטרות החינוך
הממלכתי כמפורט בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג - 1953[3], או
שהתכנית מנוגדת לכל דין.
3.
פעילות אסורה
לא ינהל אדם קייטנה אם תכנית הקייטנה או הפעילות בה נוגדות את
העקרונות המפורטים בסעיף 3.
4.
עונשין
המנהל קייטנה בניגוד להוראות סעיפים 2 או 4, דינו - מאסר שישה
חודשים.
5.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות
לעניין קייטנות, לרבות בענייני בטיחות וביטחון, פעילות חינוכית
והדרכה ופיקוח פדגוגי.
(א)
6.
אדם שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון או לא קיים הוראות תקנה לפי
סעיף קטן (א), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רשיון
שניתן לפי חוק רישוי עסקים, והוראות חוק רישוי עסקים יחולו
לגביו.
(ב)
 
תיקון חוק רישוי עסקים
אחרי סעיף 2ב לחוק רישוי עסקים יבוא:
7.
"קייטנות
 
לא יינתן רשיון לפי חוק זה לקייטנה אלא אם כן ניתן
אישור לכך גם מאת מי ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך
ויראו אותו כאילו היה הוא נותן האישור לפי סעיף 6.
(א)
2ג.  
השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי
לפטור בצו מחובת רישוי לפי חוק זה סוגים של קייטנות
המנוהלות על ידי ארגונים או גופים שייקבעו, אם הם
מנהלים קייטנה שהיא המשך לפעילות החינוכית של הארגון
או הגוף במשך כל השנה, והקייטנה מנוהלת על ידם.
(ב)
 
כהמשך לפעילות החינוכית תיחשב פעילות המיועדת לאותו
קהל ילדים, גם אם אין זהות מוחלטת בין כל המשתתפים
בפעילות הארגון או הגוף במשך כל השנה לבין אלו
המשתתפים בקייטנה.
 
ארגון או גוף כאמור צריכים לעמוד בתנאים הבאים
(רשימת התנאים אינה סופית):
 
הגוף מפעיל קייטנות במשך כ 3 שנים, באופן משביע
רצון, על דעת הגורם הממשלתי המפקח על הגוף,
והרשות המקומית. יצורף מכתב מהגורם הממשלתי
המפקח על הגוף ומהרשות המקומית המאמתים את
האמור.
(1)
 
לגוף תשתית חינוכית וארגונית של כוח אדם מיומן
בעל השכלה ומיומנות מקצועית מבחינה חינוכית,
ובכלל זה חינוך בלתי פורמאלי, ביטחון, בריאות
וגיהות. הגוף יציין:
(2)
 
את פריסת האתרים והמוסדות שבניהולו
-  
את הוותק של פעילותו החינוכית
-  
את האפיון של הפעילות בקייטנות.
-  
הגוף אושר על ידי ועדה בינמשרדית של משרד הפנים
ומשרד החינוך (להלן הוועדה הבינמשרדית).
(3)
 
ארגון או גוף כאמור, המעוניין לפנות לוועדה
הבינמשרדית לצורך אישור כאמור, מתבקש לשלוח
את פרטיו למר אשר גרנר, מרכז רישוי עסקים, משרד
הפנים, אחד העם 9, "מגדל שלום", ת"ד 29851, תל
אביב 61298. הארגון או הגוף יפרט בפנייתו כיצד
הוא עומד בתנאים דלעיל. הוועדה הבינמשרדית אינה
מתחייבת לזמן כל גורם או להשיב על כל פנייה.
 
לעניין חוק זה, 'קייטנה' - כמשמעותה בחוק הקייטנות
(רישוי ופיקוח), התש"ן 1990."
(ג)
 
חוק זה לא יחול על מי שהיה בידו רשיון לקייטנה לפי חוק רישוי עסקים
שהיה בר תוקף ערב תחילתו של חוק זה.
8.
הודעה על הסמכה לתת אישור לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968
נספח 2
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ג(א) לחוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968,[4] אני
מסמיך את מנהל אגף הנוער במשרד החינוך והתרבות, את סגנו ואת מנהלי אגף
הנוער במחוזות משרד החינוך והתרבות לתת את האישור לעניין הסעיף
האמור.
י"ח בתמוז התש"ן (11 ביולי 1990)
זבולון המר

שר החינוך והתרבות

 
רשימת מנהלי מינהל החברה והנוער במחוזות שהוסמכו
לתת אישור לפי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן - 1990

נספח 3
מס' הפקס'
מס' הטלפון
הכתובת
שם המנהל
המחוז
06‎-6500188
06‎-6500110
06‎-6500364
בית הממשלה, נצרת
עילית 17105
אליעזר ארט
צפון
04‎-8353718
04‎-8353717/9
04‎-8353717
חורי 2, מגדל הנביאים,
חיפה
גדעון בן
מיכאל
חיפה
03‎-5124882
03‎-5124879/0
שוקן 18, תל אביב
66556
יצחק
דוידוביץ
מרכז
03‎-5124812
03‎-5124890/1
שוקן 18, תל אביב
66556
משה
רובוביץ
תל אביב
07‎-6464174
07‎-6464252
07‎-6464014
דרך הנשיאים, ת"ד 610,
באר שבע
אלי שיטרית
דרום
02‎-5601510
02‎-5601515/6
כנפי נשרים 22,
ירושלים
זאב אלון
ירושלים
06‎-6570971
06‎-6477426
פאולוס השישי 39,
נצרת 16000
תאופיק
זחאלקה
המגזר
הערבי

טופס בקשה לרשיון לקייטנה לפי חוק רישוי עסקים
(התשכ"ח-1968)
נספח 4
תכנית הקייטנה
שם הקייטנה:
מען הקייטנה:
שם מבקש הרשיון (הבעלות): מספר תעודת
הזהות של מבקש הרשיון:
כתובת מבקש הרשיון:
מס' הטל':
שם מרכז הקייטנה: מספר תעודת
הזהות של מרכז הקייטנה:
כתובת פרטית:
טלפון בבית:
השכלה (סמן ב-): מורה/מדריך מוסמך, ב"א/מ"א/אחר
(פרט):
שם המדריך שעבר קורס עזרה ראשונה:
שם המדריך הראשי (אם הקייטנה מיועדת ליותר מ-150 חניכים):
מספר תעודת הזהות של המדריך הראשי:
להלן פרטים לגבי התכנית החינוכית של הקייטנה:
(א)
מספר החניכים המשוער: 1.
גיל החניכים: 2.
משך פעילות הקייטנה: מיום עד יום 3.
שעות הפעילות בקייטנה: 4.
השטח שבו הקייטנה אמורה לפעול: 5.
הנושא או הנושאים העיקריים של הקייטנה:

6.
תכנית הקייטנה (פירוט כולל של השעות והנושאים; יש לצרף תכנית מודפסת
לפי ימי הפעילות והנושאים בכל יום)
7.
שמותיהם של עובדי הקייטנה ותפקידיהם:8.
יש לצרף את סמל הקייטנה, את דגל הקייטנה, את תלבושת החובה בקייטנה
ואת המנון הקייטנה, אם יש כאלה, בכתב, בציור, בדגם או בדוגמה, לפי
המתאים.
9.
אני מצהיר כי הפרטים הכלולים בתכנית הקייטנה הם מלאים ומדויקים.
10.
הצהרת מרכז הקייטנה
(ימולא על ידי מרכז הקייטנה)
אני מצהיר שקראתי את חוזר המנכ"ל נט/8(ב), סעיף 7.11‎-2, ומתחייב לפעול על
פיו.
                   
                        תאריך                                         חתימה
(ב)
אישור לקיום קייטנה*
(ימולא בידי נותן האישור)
תכנית הקייטנה התקבלה במשרדנו ביום
התכנית ופרטיה נבדקו ונמצאו:
* 1. מתאימים לחוק הפיקוח על הקייטנות, התש"ן-1990.
* 2. סותרים את חוק הפיקוח על הקייטנות, התש"ן-1990
    או שאינם מתאימים לו.
* 3. טעונים שיפור או תיקון בנושאים המפורטים להלן:


לפיכך (מחק את המיותר):
1. החלטתי לאשר/לא לאשר את קיום הקייטנה.**
2. החלטתי להתנות את אישור הקייטנה בקיום התנאים
האלה:


שם המפקח על הקייטנה
   
              תאריך                           שם המורשה                           חתימה
(ג)
* אישור זה לקיום הקייטנה בא כתוספת לחוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968.
שימת לבך לחישוב כוח הדרכה בקייטנה כמפורט בחוזר מנכ"ל מיוחד ט"ו, התשנ"ו, "קייטנות
ומחנות". כמו כן יש לקבל אישור ביטחון כמפורט בנספחים 6 ו-7 להלן.
**


דרגות עובדי הוראה, גמולים וטבלת שכר
נספח 5
פירוט דרגות עובדי הוראה
א.
 
מורה/מדריך מ"א
1.
 
מורה/מדריך ב"א
2.
 
מורה מוסמך, מדריך מוסמך או גננת מוסמכת
3.
 
מורה/מדריך לא מוסמך א"א (מסיים בימ"ד למו"ג, סטודנט
מסיים שנה ג' או שנה שנייה בחינוך)
4.
 
מורה/מדריך לא מוסמך, שלב א' + (סטודנט המסיים שנה
שנייה או בעל תעודת בגרות עם 3 שנות ניסיון בהדרכה או
תלמיד שנה ב' בבית מדרש למורים ולגננות)
5.
 
מורה/מדריך לא מוסמך, שלב ב' (סטודנט המסיים שנה א',
תלמיד שנה א' בבית מדרש למורים ולגננות או מדריך עם
תעודת בגרות + 2 שנות ניסיון)
6.
 
מדריך צעיר (מסיים כיתות י', י"א ו י"ב של בית הספר העל
יסודי, לפני שירות צבאי, עם הכשרה וניסיון בעבודה עם
נוער, בוגר קורס מדריכים של אגף הנוער במשרדנו או
קורסי הדרכה של תנועות נוער).
7.
 
גמול תפקיד ותשלומים שונים
ב.
 
שכר המורים המופיע בטבלאות השכר המתפרסמות על ידי משרד
החינוך התרבות והספורט מתאים לעבודה בקייטנה של 24 ימי
פעולה, המתקיימת בין השעות 8 - 14. בכל קייטנה בהיקף אחר יש
להתאים את הטבלה באופן יחסי.
 
שכר מדריך צעיר יהיה בשיעור 75% משכר מדריך/מורה מוסמך
בשנת הוותק החמישית ו/או לא פחות משכר המינימום כפי שנקבע
על ידי שירות התעסוקה לנוער.
 
להלן פירוט תגמולי תפקיד ותשלומים לבעלי תפקידים בקייטנות:
 
מרכז בקייטנות עם פנימייה או במחנה עם פנימייה: 12% מן
השכר.
1.
 
מרכז בקייטנה או במחנון ללא לינה: 10% מן השכר.
2.
 
מדריך ראשי, מדריך מקצועי, אם בית: 5% מן השכר.
3.
 
מדריך עירוני: 20% מן השכר.
4.
 
מדריך מחוזי: 35% מן השכר.
5.
 
מדריך בקייטנה לילדי חינוך מיוחד או לילדים מוגבלים
יקבל תוספת שכר של 6.5% מן השכר.
6.
 
מדריך בקייטנה עם פנימייה, החייב ללון עם הילדים, יקבל
תוספת שכר בשיעור 25% מן השכר.
7.
 
מדריך בקייטנה עם פנימייה או במחנה, החייב ללון עם נוער
בגילאים 14 - 17, יקבל תוספת שכר בשיעור 34% מן השכר.
8.
 
מדריך המתבקש לעסוק בהתקנת הפנימייה ובפירוקה יקבל
תשלום של יום עבודה להתקנה ושל יום עבודה לפירוק,
ובלבד שעבודה זו תתבצע בימים שאינם כלולים בימי
הפעולה של הקייטנה. התשלום עבור יום עבודה יהיה לפי
נוסחה זו: המשכורת הכוללת, מחולקת ב 24.
9.
 
מדריך המתבקש להשתתף בימי עיון ובהשתלמות לקראת
קיום מחנות עם פנימייה יקבל תשלום עבור ימי
ההשתלמות, החל ביום השני, בתנאי שסך כל התשלום עבור
ימי ההשתלמות לא יעלה על יומיים. התשלום עבור יום
השתלמות יחושב לפי הנאמר ב- 9 לעיל.
10.
 
ראה להלן טבלת שכר מעודכנת ליום כ"ז בתמוז התשנ"ז (1.8.97).
 
ראה להלן טבלת שכר מעודכנת ליום י"ג בטבת התשנ"ט (1.1.99).
 

נספח 6 טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה (יוגש בשלושה העתקים)
חלק א' (ימולא על ידי מבקש הרשיון)

שם הקייטנה:
מען הקייטנה:
שם מבקש הרשיון: מס' תעודת הזהות של
מבקש הרשיון:
שם מרכז הקייטנה:
הקייטנה תתקיים בין התאריכים
1.
שם האחראי על הביטחון בקייטנה:
2.
להלן התכנית לאבטחת המקום:
3.
מספר השומרים החמושים בקייטנה:
4.
מפגש בין האחראי לביטחון בקייטנה ובין משטרת ישראל התקיים ביום,
ומולאו כל דרישות המשטרה.
5.
אני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל מלאים ומדויקים, ואני מבקש כי יינתן אישור
להקמתה של הקייטנה.
   
            תאריך                         שם החותם ותפקידו                     חתימה
חלק ב' (ימולא על ידי קצין הביטחון ברשות המקומית או על ידי קצין הביטחון
המחוזי במשרדנו, לפי המתאים):
פרטי הקייטנה נבדקו ונמצאו מתאימים להוראות. כן/לא
1.
דרישות האבטחה נבדקו ונמצאו מתאימות להוראות. כן/לא
2.
דרישות מיוחדות לביטחון הקייטנה:


3.
חוות הדעת: אני ממליץ לתת רשיון/לא לתת רשיון.
הנימוקים לסירוב:
4.
   
            תאריך                         שם החותם ותפקידו                     חתימה
חלק ג' (ימולא על ידי נותן האישור)
לאור חוות הדעת של קצין הביטחון אני מאשר כי סידורי הביטחון בקייטנה
עומדים בתקנים הדרושים ולפיכך אין מניעה להנפיק לה רשיון מבחינה זו.
*
לאור חוות הדעת של קצין הביטחון יש לתת תשובה שלילית לבקשה למתן רשיון.
*


חתימת נותן האישור      

לרשות הרישוי
לקצין הביטחון המחוזי, משרד החינוך התרבות והספורט
למבקש הרשיון
תפוצה:

נספח 7 טופס מערך ביקורת בטיחות לקייטנה
חלק א' (ימולא על ידי מבקש הרשיון)
שם הקייטנה: כתובתה:


שם מוסד החינוך שבו הקייטנה מתקיימת:
מספר הילדים בקייטנה:
תאריך פתיחת הקייטנה:
תאריך סיום פעילות הקייטנה:
שם מרכז הקייטנה: מס' ת"ז:
שם האחראי לבטיחות בקייטנה: מס' ת"ז:
תאריך הגשת הבקשה לרשיון:
אני מבקש, כי תיערך בדיקה של נושאי הבטיחות בקייטנה, וכי יינתן אישור שהקייטנה
עומדת בדרישות לפתיחתה ולקיומה במוסד החינוך המפורט לעיל בתקופה המפורטת
לעיל.
   
            תאריך                         שם החותם ותפקידו                     חתימה
נספח 8 טופס מערך ביקורת בטיחות ושע"ח למחנה-קיץ
חלק א' (ימולא על-ידי מבקש הרשיון)
שם מחנה הקיץ: כתובתו:


שם הילדים במחנה הקיץ:
תאריך פתיחתו: תאריך סיומו:
שם מנהל מחנה הקיץ: מס' ת"ז:
תאריך הגשת הבקשה לרשיון:
אני מבקש, כי תיערך בדיקה של הבטיחות והתברואה במחנה הקיץ, וכי יינתן אישור
שמחנה-הקיץ עומד בדרישות לפתיחתו ולקיומו במקום ובתקופה כמפורט לעיל.
   
          תאריך                     שם מנהל מחנה-הקיץ           חתימת מנהל מחנה-הקיץ


נספח 9 תקן כוח אדם לחובשים, לרופאים ולשומרים במחנה קיץנספח 10 הוראות בטיחות לנשיאת רובה קרבין
כאשר מקבלים כלי נשק או מוסרים אותו, יש לבדקו ולוודא שהוא ריק מתחמושת.
המוסר
יבדוק את הנשק לפני המסירה, והמקבל יבדוק אותו עם הקבלה, אף שראה
את המוסר בודק את הנשק.
1.
אין להישען על הרובה בכלל ועל הקנה ועל קצה הקנה בפרט.
2.
אין לטעון את הנשק ללא פקודה.
3.
הרובה יהיה נצור תמיד, אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת.
4.
בבדיקת הנשק יהיה הקנה מופנה - 5.
במטווח - לכיוון חומת הירי; א.
מחוץ למטווח, בשגרה ובמבצעים - 60 מעלות כלפי מעלה.
ב.
אין לכוון את הנשק לאדם, בין אם הוא טעון ובין אם הוא ריק.
6.
אין להשתמש בתרמיל/בכדור כדי לנקות את הקנה משמן.
7.
יש לשמור על ניקיון הרובה ולוודא שיהיה תמיד תקין לירייה.
8.
על כל תקלה, ואפילו הקטנה ביותר, יש לדווח מיד. כל תיקון ייעשה על ידי נשק
מוסמך.
9.
יש לבצע פירוק נשק רק בהתאם לנלמד בשיעור פירוק והרכבה, וגם את זה יעשה
רק מי שקיבל רשות מיוחדת לכך.
10.
המחזיק בביתו נשק ותחמושת ינעל אותם או יניח אותם בצורה שבשום אופן לא
תהיה לילדים גישה אליהם.
11.

הערה
ההוראות שהבאנו בנספח זה הן על פי "מערכי שיעור הירייה ברובה קרבין M-1",
מהדורה ראשונה, משטרת ישראל, בית הספר הארצי, מאת רב ניצב אהרון סלע, אפריל
75.

נספח 11 דוגמה לתיק אבטחת מחנה (מחנה כפר החורש)
תוכן התיק

1. עיקרי שיטת האבטחה
2. שיטת האבטחה
3. פקודות קבע למאבטחים
4. מקרים ותגובות
5. בעלי תפקידים
6. תיאומים ונספחים.
עיקרי שיטת האבטחה 1.
שטח המחנה: המחנה בנוי ממפקדה ראשית, מבנייני עזר, ממבני מגורים
ומשלושה מחנות משנה.
א.
דרכי גישה: למחנה 6 דרכי גישה אפשריות לרכב:
* דרך ראשית, מכיוון דרום-מזרח
* דרך אחת מכיוון צפון, דרך כפר עילוט
* דרך אחת מכיוון מערב, דרך תמרת
* דרך אחת מכיוון צפון מזרח
* דרך אחת מכיוון דרום - מתחברת למחנה אלון
* דרך אחת מכיוון דרום החסומה בגדר בקר ועבירה אך ורק לרכב 44.
ב.
סימון המחנות: כל המחנות מסומנים ומוקפים, וכל היקף המחנה ממוספר
בנקודות ביקורת מ-1 עד 32.
ג.
שיטת האבטחה
כעיקרון כוח האבטחה מורכב מאחד-עשר מאבטחים, ונוסף קב"ט המחנה וצוות
מהתנועה - תצפיתנים ללא נשק.
אבטחת יום
ביום יש 5 עמדות נייחות, פטרול נייד ופטרול סגן קב"ט.
עמדות נייחות
ש"ג תחתון - מאבטח
ש"ג עליון - שומר ללא נשק
2.
ש"ג תמרת - מאבטח
עמדת עילוט - מאבטח
עמדת מגורי סגל - תצפיתן ללא נשק
פטרולים ניידים
פטרול פנימי - סגן קב"ט
אבטחת לילה
בלילה יש שתי עמדות נייחות ושני פטרולים ניידים וכן סיור ממונע של הקב"ט.
עמדות נייחות
עמדת עילוט - מאבטח
ש"ג אמצעי - 2 מאבטחים עם נשק וללא נשק
פטרולים ניידים
פטרול עילוט - 2 מאבטחים
פטרול תמרת - 2 מאבטחים
השמירה תתנהל בשתי משמרות - משמרת יום ומשמרת לילה:
- לילה: 00:00‎-06:20
- יום: 00:00‎-20:06
*
משמרת לילה תבצע בדיקת קשר לפי: פטרול אחת ל-15 דקות, עמדה נייחת כל
30 דקות.
*
נוסף לכך קיימת הקמב"ציה המאוישת 24 שעות ביממה ומרכזת את כל נושא
הקשר.
*
כל פטרול ועמדה ידווחו בקשר מוטורולה ויצוידו בזרקור, נוסף לנשק
אוטומטי.
*
כיתת כוננות
כל צוות השמירה ישמש כיתת כוננות בשעות שאינן בפעילות, כלומר בכל עת יהיו
לפחות 5 מאבטחים בכיתת כוננות ונוסף להם צוות הרפואה וצוות כוננות סגל,
הכולל את כל נושאי הנשק במחנה שיוזעקו במערכת הכריזה במקרה חירום.
פקודות קבע למאבטחים 3.
ככלל לכל עמדה קיים פק"ל הוראות קבע לעמדה שתבוצענה במשך כל השעות
שבהן העמדה מאוישת, ולכל פטרול יש הוראות קבועות לשעות הפטרול.
1.
משמרת הלילה תבצע סריקה בכל רחבי המחנה, כולל פתיחת ציר לש"ג בצורה
הזו:
2.
עמדת ש"ג אמצעי תבצע סריקה עד לש"ג תחתון. א.
פטרול עילוט יבצע סריקה בדרך ללא מוצא ובדרך החסומה לעילוט עד
200 מ' משטח המחנה. כמו כן הוא יבצע סריקה בדרך הפנימית עד ש"ג
עילוט ופתיחת ציר לכיוון עילוט למרחק של 200 מ' משטח המחנה.
ב.
פטרול תמרת יבצע סריקה בדרך הפנימית מש"ג תמרת עד הש"ג הראשי
ובין המבנים.
ג.
הסריקה תסתיים עד שעה 30:06, וכל מאבטח יחתום אצל הקב"ט על כך
שהשטח נקי.
ד.
כל יום יתבצע תדריך לכל צוות האבטחה לפני ארוחת הערב. בתדריך ייבדקו
כלי נשק, יתבצע מעבר על פקודות הקבע למאבטחים, כללי לכל המחנה ופרטני
לכל אחת מהעמדות, ותתבצע חזרה על הוראות פתיחה באש.
3.
כלי הנשק הארוכים (קרבין, M-61, גליל) יהיו לעולם פרוקים, והמחסניות
מחוץ לכלים, גם במשמרת וגם במנוחה. האקדחים יהיו פרוקים,
והמחסניות בכלים.
א.
4.
אורחים המגיעים עם נשק ארוך למחנה - יש לוודא שהנשק פרוק וללא
מחסנית.
ב.
בזמן משמרת ינועו המאבטחים לבושים בצורה הגונה ולעולם עם נעליים. תג
שמי עם שם המאבטח יוצמד בכל עת לחולצה.
5.

שעות פעילות הקב"ט וסגנו
00:00‎-00:06 - קב"ט
00:00‎-06:12 - סגן
00:00‎-12:18 - קב"ט
00:00‎-18:00 - סגן.
שעות פעילות המאבטחים
לילה: משמרת אחת -
יום: ש"ג 1 - 7 שעות קבוע, עם השלמת אבטחה במחליף ל-3 שעות בש"ג
עילוט
ש"ג 2 - 7 שעות קבוע, עם השלמת אבטחה במחליף ל-3 שעות בש"ג תמרת.
-

פק"ל מאבטחים
פטרולים
עליך לוודא שאין חדירה רגלית של זרים למחנה, כולל מתחזים לחניכים. 1.
עליך לוודא עירנות והימצאות עמדות נייחות במקומן. 2.
עליך לוודא שאין יציאת חניכים משטח המחנה. 3.
עליך לדווח לקב"ט על כל אירוע חריג כגון שרפות וכו'. 4.

עמדת עילוט
תפקידך להגן על הגזרה הצפונית של המחנה ולסכל כל ניסיון להרע לבאי
המחנה.
1.
תפקידך לוודא שאף רכב לא ייכנס לכיוון המחנה בדרך העפר. 2.
תפקידך לוודא שאף אדם, בין אם רכוב או לא, לא ייכנס לתחום שטח
המחנה מכיוון צפון.
3.
תפקידך להתריע בכל מקרה של אירוע שאינו רגיל, בין אם שרפה או תנועה
שאינה שגרתית.
4.
תפקידך לתצפת לעבר רכס עילוט. 5.

עמדת ש"ג תחתון
תפקידך להגן על האגף המזרחי של המחנה. 1.
תפקידך לוודא שאף כלי רכב שאינו מורשה ומאושר לא ייכנס למחנה. 2.
תפקידך לוודא שכל אדם הרוצה להיכנס למחנה אכן רשאי להגיע. 3.
תפקידך לסרוק כל אוטובוס ריק המגיע לאזור המחנה, כולל תאים.
4.
תפקידך להתריע על כל אירוע שאינו שגרתי או הנראה חריג. 5.
תפקידך לתאם כל עלייה של כלי רכב עם ש"ג עליון. 6.

עמדת ש"ג עליון
עליך לתאם כל ירידה של רכב עם ש"ג תחתון. 1.
עליך לקבל כל כלי רכב שעולה מש"ג תחתון ולכוון את כניסת הרכב לחנייה.
2.

ש"ג תמרת (עמדת יום בלבד)
עליך להגן על המחנה מכיוון מערב. 1.
עליך לוודא שאין תנועה של רכבים מכיוון תמרת. 2.
יש למנוע את כניסתם של חניכים שאינם חניכי המחנה. 3.
עליך לתצפת לכיוון צפון ומערב ודרום מערב ולהתריע על שרפות. 4.

עמדת מגורי סגל (תצפיתן ללא נשק)
עליך לתצפת לכיוון דרום ולהתריע על שרפות ועל חדירות רגליות. 1.
עליך להגן ולשמור על אזור מגורי הסגל.
2.
מקרים ותגובות 4.
נוהל חפץ חשוד
בכל מקרה של חפץ שאינו מזוהה יינקטו הפעולות האלה:
1.
יבודד אזור החפץ, ויורחקו כל האנשים מהאזור. א.
תועבר הודעה לקמב"ציה, וייודע הקב"ט. ב.
יוזעק חבלן משטרת ישראל. ג.
אם יש צורך יפונה המחנה לפי הנוהל הזה: ד.
תועבר הודעה במערכת הכריזה להתפנות לאמפי' (חוץ מבמקרה שבו
החפץ נמצא באמפי' עצמו).
1.
לאחר הריכוז באמפי' יועברו החניכים לאגף המרוחק מאזור החפץ. 2.
נוהל שרפה
במחנה יש כיתת כוננות לכיבוי שרפות 24 שעות ביממה.
2.
קיימות 4 חוליות כיבוי, ולכל חוליה גזרת אחריות וציוד כיבוי לפי הפירוט
הזה:
1. חוליית גנרטור
2. חוליית מפקדה 2
3. חוליית מטבח.
האחראי על כל חוליה הוא מפקד החוליה, ויש גם אחראי כיבוי לכל המחנה.
יבוצע תרגיל כיבוי אש פעם בשלושה ימים, וכן יבוצע תרגיל פינוי מחנה
במקרה של שרפה, כאשר הדגש הוא שאם פורצת שרפה בשטח המחנה יתבצע
הפינוי לשטחי הכינוס כמפורט להלן: כל תת-מחנה יתכנס ברחבת המסדרים,
ולאחר ספירת החניכים יתבצע פינוי לשטחי הכינוס הראשיים: מגרש טקס
סיום דרומית למחנה ורכס עילוט צפונית למחנה.
מרפאה: אל מקום השרפה יזנקו 2 חובשים, ומרפאת המחנה תיכנס לכוננות
(טיפול בנפגעי עשן וכוויות).
אירוע פח"ע בשטח המחנה
ברגע שתועבר הודעה על אירוע פח"ע בשטח המחנה יינקטו הצעדים האלה:
3.
תוקפצנה כיתות הכוננות, כולל צוות כוננות סגל. 1.
תועבר הודעה במערכת הכריזה למחנות השונים. 2.
תועבר הודעה לכל גורמי הביטחון בשטח. 3.
יבודד אזור הפיגוע על ידי כוח האבטחה וכיתת הכוננות. 4.
לא תתבצע כל תנועה של אנשים בשטח המחנה, למעט כוח הכוננות בפיקוד
הקב"ט ותיאום כל הכוחות שבשטח.
5.
במידת האפשר יפונו שאר האנשים מהיער. 6.
בשעת חירום יש ליידע ולהפעיל את כוחות הביטחון לפי התרשים המצורף
בנספח. האחריות על קיום הקשר עם גורמי הביטחון היא על הקמב"צייה.
4.
נוהל יציאה משטח המחנה 5.
כל יציאה משטח המחנה תתואם ותאושר על ידי הקב"ט. הקבוצות תצאנה
כאשר הן מלוות על ידי מלווים נושאי נשק ארוך ולאחר שהמאבטחים
בגזרות הרלוונטיות יעודכנו הן לגבי יום והן לגבי לילה.
1.
בעלי תפקידים
1. יוני בן דור - מפקד הסמינר: ביפר 03‎-6106666, מנוי 36399
6.
2. איתן בלומברג: ביפר 03‎-6106666, מנוי 53625.
קב"טים
1. קב"ט מחנה: אורן אושרוביץ
2. סגן קב"ט: תומר הירש.
טלפונים במחנה כפר החורש
* טלפון קווי: 06‎-554863
* פלאפון: 050‎-311633
* ביפר: 03‎-6106666, מנוי 51043
* מחלקת מפעלים, ת"א: 03‎-6813408
* מרכז הנוע"ל, ת"א: 03‎-6814488
* ביפר רכזי מפעלים: 03‎-6106666; מנוי יוני: 36399; מנוי איתן:
53625
7.
מיקום המחנה ברשת U.T.M
מחנה כפר החורש: 62125/71105
מנחת מסוקים: 62085/71130.
8.
רפואה
במחנה מרפאה מלאה הכוללת:
1. רופא;
2. אמבולנס פינוי;
3. אחראי מרפאה;
4. 7 חובשים.
9.
קשר אלחוטי
במחנה כפר החורש מערכת קשר שמתחלקת ל-3 חלקים:
10.
מערכת רב-גל בכל המכוניות, עם האזנה במפקדה ראשית כפר החורש
ובמרכז התנועה בתל אביב 24 שעות ביממה
1.
רשת קשר פנימית, שכורה למערך האבטחה: לשומרים בכל עמדה
ופטרול, לקב"ט ולהאזנה במפקדה הראשית, 24 שעות ביממה
2.
קשר אלחוטי למועצה אזורית עמק יזרעאל (רשת ביטחון) המאפשר קשר
עם קב"ט המועצה, עם מג"ב עפולה ועם קב"טי היישובים הסמוכים.
המכשיר נמצא במפקדה הראשית בהאזנה 24 שעות ביממה.
3.
תיאום
המחנה מתואם עם הגורמים האלה:
1. מרחב עמקים
2. משטרת נצרת
3. מג"ב עפולה
4. קב"ט מועצה אזורית יזרעאל
5. קב"ט משרד החינוך התרבות והספורט
6. מד"א מגדל העמק
7. מכבי אש עפולה
8. בית חולים עפולה.
11.
נספחים
1. תרשים שטח המחנה
2. תצלום מפה 50,000:1 של האזור ושל המחנה
3. מכתבי תיאום
4. הוראות פתיחה באש
5. רפואה - מקרים ותגובות
6. תרשים הפעלת כוחות ביטחון.
12.

נספח 12 תקן ציוד למרפאה במחנה, לרופא, לחובש ולמגיש עזרה ראשונה
ציוד מרפאה ניידת - במחנה שיש בו רופא

הערות הכמות שם הפריט מס' סידורי
  2 מד לחץ דם 1
  1 סטטוסקופ 2
  2 מד חום 3
  2 כלי מתכת אל חלד 4
  1 פינצטה לגוף זר 5
  1 פינטצה אנטומית, 1510 6
  1 מספריים מלכי"ם 20/16 7
  10 מחט 21 8
  10 מחט 23 9
  10 מחט 25 10
  1 אוטוסקופ 11
  10 חב' פד גזה סטרילי, 33 12
  10 חב' פד גזה סטרילי, 22 13
  10 חב' פד גזה 33 ל"ס 14
  510 אגד מידבק 15
  10 איספלנית בד חד פעמית 16
  50 שפדל עץ 17
  1 אפליקטור רגל 18
  10 אגד חבישה, 5 ס"מ 19
  10 אגד חבישה, 7 ס"מ 20
  10 אגד חבישה, 10 ס"מ 21
  5 צמד גפן, 100 גר' 22
  5 תחבושת בינונית 23
  5 תחבושת מטלין 24
  5 משולש בד 25
  10 תחבושת אישית 26
  2 חוסם עורקים 27
  2 חוסם ורידים 28
  5 תחבושת אלסטית, 8 ס"מ 29
  5 תחבושת אלסטית, 10 ס"מ 30
  ליטר אחד פולידין, ליטר אחד 31
  ליטר אחד סביעור, ליטר אחד 32
  ליטר אחד אלכוהול, ליטר אחד 33
  ליטר אחד מי חמצן %3, ליטר אחד 34
  20 בק' טיפות אף 35
  10 בק' טיפות אזולין 36
  10 בק' טיפות סולפציד 37
  10 בק' טיפות דקס אוטיק 38
  10 משחת פולידין, 15 גר' 39
  3 משחת וזלין, 40 גר' 40
  15 משחת דקטרין 41
  2 משחת פולידין, 250 גר' 42
  5 משחת סינטו %3 43
  2 סירופ מלוקס 44
  10 לוציוקלמין 45
  5 טיפות פניסטיל 46
  10 טלק רפואי 47
קופסאות 10 תחבושת הגיינית 48
קופסאות 10 טמפקס 49
קופסאות 10 היסטואקריל 50
  1 חב' כפפות סטריליות 51
  2 ספרי פלסטר 52
  2 שקית קירור 53
  5 מזרק ח"פ, 10 סמ"ק 54
  5 מזרק ח"פ, 5 סמ"ק 55
  5 מזרק, 50 סמ"ק 56
  ליטר אחד הרטמן, ליטר אחד 57
  2 הרטמן, 500 סמ"ק 58
  5 סט עירוי 59
  5 ונפלון ירוק 60
  5 ונפלון כחול 61
  5 ונפלון ורוד 62
  1 חב' צינור לשטיפת קיבה 63
למקרה של הרעלה בלבד 1 חב' אבקת פחמן פעיל רפואי 64
למקרה של הרעלה בלבד 1 בק' סירופ היפקאק (IPECAC) 65
  203 טבליות אקמול 66
  100 יח' סדיסטל 67
  203 אקמול פורטה 68
  203 מוסקול 69
  203 מוקסיפן 250 מ"ג 70
  203 סירופ מוקסיפן פורטה 500 מ"ג 71
  202 רוקל 72
  203 פרמין 73
  203 פרוגרון 74
  202 פפברין 75
  203 אהיסטון 76
  202 אימודיום 77
  5 רפפן, 250 מ"ג 78
  5 אורבנין, 250 מ"ג 79
  202 סיליאן גל 80
  202 אריתרומיצין 81
  204 טבעציקלין 82
  203 אופטלגין 83
  204 רספרים 84
  202 גליפלין 85
  201 לקסטיב 86
  2 בק' טיפות אופטלגין 87
  2 בק' רפפן 500 מ"ג 88
  4 משאף ונטולין 89
  2 בקבוק ונטולין 90
  2 בקבוק בריקלין 91
  5 אמפ' פפברין 92
  20 סטריסטריפ 93
  2 חב' סכין גילוח חד פעמי 94
  51 אמפ' לידוקאין %2 95
  51 אמפ' פרמין 96
  51 אמפ' אדרנלין 97
  5 קרן סלברול 98
  5 יח' סקלפל + להבי ניתוח 115 99
  5 בק' יוד סגול 100
  5 חוקן מיקרולט 101
  2 בק' שמן פרפין 102
  520 אורבנין, 500 מ"ג 103
חבילה סטרילית 5 חוט משי ומחט תפירה, 16 מ"מ 0/3 104
חבילה סטרילית 5 חוט משי ומחט תפירה, 19 מ"מ 0/5 105
חבילה סטרילית 5 חוט משי ומחט תפירה, 26 מ"מ 0/6 106
  1 ערכת מכשורים כלליים לרופא 107
  1 מספריים כירורגיים 108
  1 מלקחיים לניתוחים זעירים 109
  50 יח' שקיות נייר לתרופות 110
  2 יח' אלונקה 111
  1 יח' קרש גב 112
  1 יח' שולחן טיפולים 113
  1 יח' מיטת טיפולים 114


נספח 13 מפת קשר ארצית של יחידות החילוץ וההצלה האיזוריות בישראל[1] נתקבל בכנסת ביום י"ט בסיוון התש"ן (12 ביוני 1990); הצעת החוק ודברי
הסבר פורסמו בהצעות חוק 1958, מיום ב' בניסן התש"ן (28 במארס 1990),
עמ' 171.
[2] ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התש"ן, עמ' 91.
[3] ס"ח התשי"ג, עמ' 173; התש"ם, עמ' 105.
[4] ס"ח התשכ"ח, עמ' 1204, התש"ן, עמ' 156.
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/10(ב), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998