אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
שנת לימודים גמישה בבתי ספר לחינוך מיוחד
10 1.2
1 בספטמבר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון בחוזר נח/10(ג)
סעיף 1.2‎-9


מטרת הפרסום
 

כללי
1.
במסגרת התכנית של שנת לימודים גמישה יתאפשר למורה בבית ספר
לחינוך מיוחד לצאת לחופשה במהלך שנת הלימודים הרגילה בתמורה
לעבודה בתכנית החופשה בבית ספרו, על פי הכללים המפורטים להלן.
 
מטרות התכנית
2.
לתת בידי מנהל בית הספר לחינוך מיוחד את האפשרות לתכנן
ולארגן את שנת הלימודים המורחבת בראייה כוללת ומשולבת.
-  
לעודד מורים מצוות בית הספר לעבוד בתכניות החופשה בבית
ספרם ולראותן כחלק מתכנית הלימודים בבית-הספר.
-  
לאפשר למורים לשמור על רעננות מקצועית במהלך עבודתם
במסגרת שנת הלימודים המורחבת.
-  
ההצטרפות לתכנית
3.
מנהל בית ספר לחינוך מיוחד המעוניין להצטרף לתכנית בשנת לימודים
מסוימת יפנה בבקשה למפקח על בית ספרו לא יאוחר מסוף חודש מאי
בשנה הקודמת לה. משאישר המפקח את הבקשה, הוא יודיע על כך למנהל
מחלקת התקן במחוז. מנהלי בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, ששעות
התקן שלהם מוקצות במישרין על ידי האגף לחינוך מוכר, יפנו בבקשה
להצטרף לתכנית למנהל האגף לחינוך מוכר.
 
פירוט התכנית
4.
התכנית מתבססת על הוראות ההפעלה של מסגרות החינוך המיוחד
בחופשות (ראה סעיף 1.2‎-9 בחוזר נח/10(ג), "תכניות הפעלה של מסגרות
החינוך המיוחד בחופשות"):
 
בתחילת כל שנת לימודים תשלח מחלקת התקן במחוז לבית הספר
את ההקצאה של כל השעות הבודדות המיועדות להפעלת תכניות
החופשה באותה שנה (למעט הקצאת השעות לימי בחירה), על פי
הקריטריונים לזכאות ולפי סוג החופשה.
4.1
 
לקראת כל חופשה שכיתות בבית הספר זכאיות לה על פי סיווגן,
ולא יאוחר משבועיים לפני מועד תחילת החופשה, יודיע מנהל בית
הספר למחלקת התקן על מספר התלמידים והכיתות הצפויים
להשתתף בפועל באותה חופשה, על בסיס מספר התלמידים
שנרשמו לתכנית. לאחר אישור המפקח על בית הספר תעדכן
מחלקת התקן את ההקצאה של השעות בהתאם.
4.2
 
למורים בבית הספר תינתן האפשרות להיעדר במהלך שנת
הלימודים הרגילה עד 10 ימי עבודה ברציפות (ימי עבודה של בית
הספר) תמורת עבודה בתכניות החופשה בבית ספרם בהיקף שעות
השווה לשעות ההיעדרות. המורים יוכלו כמובן לא לנצל
אפשרות זאת ולעבוד בחופשות תמורת שכר נוסף.
4.3