חוזר זה בוטל
על מנת להגיע לחוזר המעודכן לחצו כאן
אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
סייעות במסגרות החינוך המיוחד
1.2‎-8
1 בספטמבר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון החוזר המיוחד
י"ג, התשנ"ו


מטרת הפרסום
 

כללי
1.
שיטות ההוראה, החינוך והטיפול בתלמידים במסגרות החינוך
המיוחד מבוססות על עבודה פרטנית וקבוצתית ועל תכנית
חינוכית טיפולית המותאמת ליכולתו של כל תלמיד ולמגבלותיו.
בחלק מהמסגרות הללו יש צורך לתגבר את הצוות החינוכי
המקצועי של המוסד בסייעות, כדי לבצע מכלול המשימות
הנדרשות בהן. הסייעת היא חלק בלתי נפרד מצוות המוסד
החינוכי שהיא מועסקת בו.
1.1
 
על פי הסכם בין משרד החינוך התרבות והספורט לבין מרכז
השלטון המקומי הרשות המקומית היא האחראית על העסקתן של
הסייעות, על פי הדרישות המוגדרות בחוזר זה.
1.2
 
השתתפותו של המשרד במימון העסקתן של הסייעות, כפי שסוכמה
עם מרכז השלטון המקומי, מבוססת על מילוי דרישות אלה,
ובכלל זה העסקה של סייעות במסגרות החינוך המיוחד הפועלות
בחופשת הקיץ ובחופשות החגים בגין חוק החינוך המיוחד.
1.3
 
קיימת הבחנה בין מתכונות ההקצאה של שעות הסייעות, כדלקמן:
1.4
 
"סייעות כיתתיות": שעות סייעת המוקצות אוטומטית
למסגרות החינוך המיוחד על פי קריטריונים לזכאות
שיפורטו בהמשך. האחריות להעסקת סייעות אלה היא על
הבעלות של המוסד החינוכי.
-  
"סייעות כיתתיות חריגות": שעות סייעת המוקצות לכיתות
חינוך מיוחד שאינן זכאיות לסייעת כיתתית בהקצאה
האוטומטית. שעות אלה מוקצות מתוך מכסת שעות סייעת
מחוזית, בתיאום עם הבעלות של המוסד החינוכי
ובכפיפות לנהלים ולסדרי העדיפויות שיפורטו בהמשך.
האחריות להעסקת סייעות אלה היא על הבעלות של המוסד
החינוכי.
-  
"סייעות לתלמידים בודדים": שעות סייעת המוקצות כסיוע
לתלמידים בודדים לאחר פנייה של הרשות המקומית שבה
מתגורר התלמיד ועל פי שיקול הדעת של מפקח החינוך
המיוחד על המוסד שבו התלמיד לומד. שעות אלה מוקצות
מתוך המכסה המחוזית על פי קריטריונים וסדרי עדיפויות
שיפורטו בהמשך. האחריות להעסקת סייעות אלה היא על
הרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר.
-  
הערות
 
בכל מקום בחוזר זה שמוזכרת בו המילה "סייעת" הכוונה
היא גם ללשון נקבה וגם ללשון זכר.
א.
 
כל ההוראות בחוזר זה המתייחסות לרשות המקומית
חלות גם לגבי בעלויות של מוסדות חינוך מוכרים שאינם
רשמיים.
ב.
 
הקצאת שעות חריגות לסייעות כיתתיות והקצאת שעות
סייעת לתלמידים בודדים היא בכפיפות למכסת השעות
המחוזית הנתונה לכל מחוז מדי שנה.
ג.
 
ההוראות לגבי העסקת סייעות במסגרות החינוך המיוחד
הנמצאות ביישובים או בשכונות שבהם יונהג שבוע
לימודים בן 41 שעות תפורסמנה בחוזר המנהל הכללי
שיעסוק בעניין זה.
ד.
 
תפקידי הסייעת
2.
התפקידים המוטלים על הסייעת בכל מסגרת חינוכית הם בשלושה
רבדים: סיוע ברמת התלמיד הבודד, סיוע ברמת הכיתה וסיוע
ברמת בית הספר בכללותו. הדגשים הספציפיים בתפקידיה נגזרים
מהמדיניות החינוכית הטיפולית של המסגרת שהיא מועסקת בה,
בהתחשב בצרכים המיוחדים של התלמידים הלומדים בה. דגשים
אלה עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לצרכים המשתנים בתוך
המסגרת או כתוצאה מהעברת הסייעת לעבודה במסגרת אחרת,
שצרכיה שונים. כמו כן, אפשר שסייעת תעבוד במהלך שנה בשתי
מסגרות חינוכיות, ובכל אחת מהן ייקבעו תפקידיה באופן שונה.
2.1
 
להלן פירוט התפקידים של הסייעת:
2.2
 
עזרה למורה/לגננת בכיתה בהכנת החומר הדידקטי
(פלקטים, כרטיסי עבודה וכיו"ב) ובהכנת ציוד עזר לתלמיד
ולכיתה, בתיאום מוקדם עם המורה/הגננת ובאחריותה
2.2.1
 
סיוע לימודי חינוכי פרטני לתלמיד/ים, על פי הנחיית
המורה/הגננת והנהלת בית הספר
2.2.2
 
סיוע בהקניית מיומנויות לתלמיד/ים בודד/ים ובתרגולן,
על פי הנחיית הצוות החינוכי, הצוות הפארא - רפואי
והנהלת בית הספר
2.2.3
 
הגשת עזרה פיזית לתלמידים מוגבלים מבחינה מוטורית
ומבחינה תפקודית
2.2.4
 
ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר
ומחוץ לכותלי בית הספר, במסגרת שעות הלימודים
2.2.5
 
סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול
בתלמידים, על פי הנחיותיהם
2.2.6
 
מעורבות בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה
ובארגון חיי הכיתה ובית הספר, על פי הנחיית הצוות
החינוכי, הייעוצי והטיפולי והנהלת בית הספר
2.2.7
 
דאגה לניקיונו האישי של התלמיד, לניקיון סביבתו
ולשלומו של התלמיד
2.2.8
 
סיוע לתלמידים המתקשים בניידות (ובכלל זה העברת
תלמידים בכיסאות גלגלים) והגשת עזרה לתלמידים בשימוש
בשירותים, ברחצה, באכילה ובהלבשה
2.2.9
 
טיפול בתלמידים והשגחה עליהם בעת פעילות בחצר ובכיתה
ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר, על פי
הנחיות הנהלת בית הספר
2.2.10
 
קבלת התלמידים בעת בואם לבית הספר/לגן הילדים
והבאתם לכיתות, הובלת התלמידים להסעות בתום
הלימודים ודאגה לעלייתם הבטוחה לרכב ההסעות
2.2.11
 
מעורבות בחיי בית הספר או הגן, ובכלל זה הצטרפות
לישיבות צוות בית הספר/הגן והשתתפות בפעילויות
אחרות המתקיימות במסגרת החינוכית, על פי הצרכים.
2.2.12
 
מובהר בזאת, שתפקידי הסייעת בבית הספר או בגן ילדים אינה
באים להחליף או להחסיר מהתפקידים ומתחומי האחריות של
המורה או הגננת במסגרת החינוכית.
2.3
 
הרשות המקומית תוכל להטיל על הסייעת גם תפקיד של ליווי
בהסעות של תלמידים שחלה החובה ללוותם, ובלבד שהדבר
ייעשה בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי שבו הסייעת עובדת ובלי
לפגוע במילוי התפקידים המוטלים על הסייעת שפורטו לעילולא
על חשבון השעות המוקצות לעבודתה כסייעת על פי חוזר זה.
2.4
 
כללי ההעסקה של סייעות במסגרות החינוך המיוחד
3.
כללי ההעסקה של הסייעות המפורטים להלן סוכמו עם מרכז
השלטון המקומי והם משמשים בסיס לתחשיב השתתפותו של
משרד החינוך התרבות והספורט במימון העסקת סייעות, כפי
שיפורט בהמשך.
3.1
 
הרשות המקומית/הבעלות תעסיק סייעות במסגרות החינוך
המיוחד על פי הקריטריונים והשעות שיפורטו בחוזר זה,
כדלקמן:
3.2
 
בכל ימי הלימודים של המוסד החינוכי במהלך שנת
הלימודים הרגילה
-  
בכל ימי ההפעלה של המוסד החינוכי בחופשת הקיץ
ובחופשות החגים בגין יישום חוק החינוך המיוחד.
-  
היעדרות סייעת מהעבודה במהלך שנת הלימודים הרגילה או
בתקופה שבה מתקיימת תכנית הפעלה בחופשות מחייבת את
הבעלות למצוא ממלא מקום לסייעת (בתחשיב של משרדנו לגבי
עלות סייעת קיים מרכיב של מילוי מקום).
3.3
 
בכל מקרה שבו הרשות המקומית נדרשת לשבץ ממלא מקום
לסייעת הקבועה המועסקת במוסד החינוכי - בגין היעדרות,
חופשה או מסגרת עבודה של חמישה ימים בשבוע - ייעשה הדבר
בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי. עדיפות ראשונה תינתן לממלא
מקום שיש לו ניסיון בעבודה כממלא מקום באותה מסגרת
חינוכית והמכיר את התלמידים ושהתלמידים מכירים אותו.
עדיפות שנייה תינתן לממלא מקום בעל ניסיון בעבודה במסגרות
דומות.
3.4
 
שיבוץ סייעת או ממלא מקום לסייעת במוסד חינוכי ייעשה
בתיאום בין הרשות המקומית/הבעלות לבין מנהל המוסד
ובאישורו.
3.5
 
עבודת הסייעת תחל בשעה 7.30 בבוקר, כדי להכין את הכיתה
ולקבל את התלמידים עם הגעתם לבית הספר. מחצית שעה נוספת
בעבודת הסייעת תיועד לביצוע מטלות בגמר יום הלימודים,
ובכלל זה ליווי התלמידים אל ההסעה, על פי הצרכים ושיקול
הדעת של מנהל בית הספר. במקרה שבו עבודת הסייעת הכיתתית
מפוצלת לשתי משמרות ביום תתחיל הסייעת העובדת במשמרת
הראשונה את עבודתה בשעה 7.30, והסייעת העובדת במשמרת
השנייה תסיים את עבודתה מחצית השעה לאחר מועד סיום
הלימודים.הקצאת השעות להעסקת סייעות אינה כוללת חפיפה בין
סייעות העובדות בשתי משמרות.
3.6
 
ככלל לא תועסק סייעת כממלאת מקום של מורה בהעדרה. במקרים
חריגים מאוד ניתן להעסיק סייעת כממלאת מקום מורה עד 3 ימים
בשנה, בתיאום עם הרשות המקומית.
3.7
 
הפיצוי לסייעת בגין מילוי המקום ישולם על ידי הרשות
המקומית/הבעלות המעסיקה אותה, על פי הכללים של הרשות
המקומית/הבעלות.
 
אין לדווח על הסייעת כממלאת מקום לגזברות המשרד.
 
העסקת סייעות במסגרות החינוך המיוחד הפועלות בחופשות
בגין חוק החינוך המיוחד

4.
כללי ההעסקה של הסייעות הכיתתיות במסגרות החינוך המיוחד
הפועלות בחופשות יהיו על פי ההוראות המפורטות בסעיף 1.2‎-9
להלן.
4.1
 
מספר שעות העבודה בשבוע של הסייעת הכיתתית בתכנית החופשה
יהיה על פי דגם ההפעלה שייבחר בכל מסגרת (ראה שם).
4.2
 
תפקידיה של הסייעת בתכניות החופשה יותאמו למטרות ולתכנים
של תכניות אלה בכל מסגרת.
4.3
 
שיבוץ הסייעות במסגרות המפעילות את תכניות החופשה יהיה על
פי סדר העדיפויות כדלקמן:
4.4
 
עדיפות ראשונה: סייעת העובדת באותה מסגרת במהלך שנת
הלימודים הרגילה
-  
עדיפות שנייה: ממלאת המקום של הסייעת במהלך שנת
הלימודים הרגילה
-  
עדיפות שלישית: סייעת שיש לה ניסיון קודם בעבודה עם
תלמידים בעלי לקויות דומות ועם גילאים דומים שאינה
עובדת בקביעות באותה מסגרת.
-  
מספר הסייעות (או ממלאות המקום) שתשובצנה לעבודה
במסגרות הפועלות בחופשות יהיה כמספר הכיתות שאושרו על
ידי המשרד כזכאיות לתכניות חופשה, על בסיס הקריטריונים
שפורסמו בחוזר המנהל הכללי שהוזכר לעיל.
4.5
 
דרישות תפקיד הסייעת
5.
קבלת כל עובדת חדשה לתפקיד סייעת תהיה מותנית בכך שהיא סיימה י"ב
כיתות לפחות.
 
השתתפות המשרד במימון העסקת סייעות
6.
משרד החינוך התרבות והספורט יקצה סייעות באמצעות
הבעלויות לבתי ספר לחינוך מיוחד, לכיתות חינוך מיוחד שבבתי
ספר של החינוך הרגיל ולגני ילדים משולבים, על פי מספר הכיתות,
סוג הכיתהומספר שעות העבודה הנדרשות מהסייעת בכל סוג
כיתה כמפורט להלן.
6.1
 
הקצאת הסייעות תיעשה על בסיס נתוני קובץ מוסדות החינוך.
 
המשרד ישתתף במימון העסקת הסייעות כדלקמן:
6.2
 
סייעות כיתתיות: המשרד ישתתף במימון העסקת הסייעות
במשך 12 חודשים בשנה.
6.2.1
 
שיעור ההשתתפות יהיה כדלקמן:
 
בכיתות שבהן יוארך יום הלימודים בגין חוק
החינוך המיוחד תהיה השתתפות המשרד בשיעור של
100% מתחשיב העלות של שכר העבודה שנקבעה
בתקציב המשרד.
א.
 
בכיתות שבהן לא יוארך יום הלימודים תהיה
השתתפות המשרד בשיעור של 70% מהעלות,
והבעלות תשתתף במימון 30% מהעלות.
ב.
 
סייעות כיתתיות חריגות: המשרד ישתתף במימון העסקת
הסייעות החל מהמועד שבו אושרה התחלת העסקתן ועד
סוף חודש אוגוסט. השתתפות המשרד בהעסקת סייעות
כיתתיות חריגות תהיה בשיעור 70% מהעלות, והבעלות
תשתתף במימון 30% מהעלות.
6.2.2
 
הקצאת שעות לסייעת כיתתית חריגה היא לכל היותרלשנת
לימודים אחת בלבד. בכל שנה ייבחנו מחדש הצרכים
והאפשרויות להקצאת שעות סייעת כיתתית חריגה, במסגרת
מכסת השעות שתוקצה למחוז באותה שנה.
 
סייעות לתלמידים בודדים: במסגרות שבהן יאשר משרדנו
העסקת סייעות לתלמידים בודדים תהיה השתתפות המשרד
בשיעור 70% מעלות שכר העבודה לתקופה המאושרת,
והרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר תשתתף במימון
30% מהעלות.
6.2.3
 
הקצאת שעות לסייעת לתלמידים בודדים היא לכל היותר
לשנת לימודים אחת בלבד. בכל שנה ייבחנו מחדש הצרכים
והאפשרויות להקצאת שעות סייעת כיתתית חריגה, במסגרת
מכסת השעות שתוקצה למחוז באותה שנה.
 
תחשיב עלות שכר העבודה של הסייעת מבוסס על כך שמשרה
מלאה של סייעת היא בהיקף של 42.5 שעות בשבוע.
6.3
 
משרדנו יעביר את השתתפותו במימון העסקת הסייעות באמצעות
מערכת התשלומים המאוחדת.
6.4
 
חישוב מספר שעות העבודה בשבוע של הסייעת הכיתתית
7.
ככלל, מספר שעות העבודה בשבוע של סייעת כיתתית בכיתות הזכאיות
להקצאה אוטומטית של שעות לסייעת כיתתית מבוסס על חישוב מספר
שעות הלימוד המינימאלי של הכיתה, על פי ההוראות בחוזר הוראות
הקבע נח/9(א), סעיף 5 1.2, בתוספת 6 שעות בשבוע לעבודה מחוץ
לשעות הלימודים (שעה ביום: מחצית השעה לפני פתיחת יום הלימודים
ומחצית השעה בתום הלימודים). זאת למעט כיתות מקדמות א' ו'
שמוקצות להן אוטומטית 24 שעות בשבוע בלבד.
 
לדוגמה: כיתה של תלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות. על פי הוראות
חוזר המנהל הכללי הכיתה נדרשת ללמוד בימים א' עד ה', מהשעה 8 ועד
השעה 14.30, וביום ו' מהשעה 8 ועד השעה 11.50. מספר השעות
המוקצות לסייעת הכיתתית מחושב כדלקמן:
 
מספר שעות העבודה
בשבוע


32.50
בימים א'-ה': (6 שעות + 30 דקות) * 5 ימים
4
ביום ו': (3 שעות + 50 דקות) * יום אחד
6
תוספת שעות לעבודה מחוץ לשעות הלימוד
42.50
סה"כ
ועדת סייעות מחוזית
8.
מנהל המחוז ימנה ועדת סייעות מחוזית בת שלושה חברים
לפחות, ביניהם לפחות מפקח אחד על החינוך המיוחד והממונה על
הסייעות במחוז. מנהל המחוז ימנה את יו"ר הוועדה.אחד מחברי
הוועדה יהיה מהחמ"ד.
8.1
 
אלה תפקידי הוועדה:
8.2
 
לרכז את תהליך הקצאת הסייעות הכיתתיות במחוז
8.2.1
 
לאשר הקצאת שעות חריגות להעסקת סייעות כיתתיות
בכיתות חינוך מיוחד שאינן זכאיות לסייעות כיתתיות או
להשלמת שעות של סייעות כיתתיות שהוקצו אוטומטית,
על פי הקריטריונים המפורטים להלן.
8.2.2
 
לאשר הקצאת שעות להעסקת סייעות לתלמידים בודדים.
8.2.3
 
הוועדה תפעל על פי הנהלים המפורטים בחוזר זה.
8.3
 
אגף החינוך המיוחד יעמיד בכל שנה לרשות הוועדהמכסה
מחוזית של שעות חריגות להקצאת סייעות כיתתיות וסייעות
לתלמידים בודדים.
8.4
 
מכסות מחוזיות תוקצינה גם למינהל החינוך ההתיישבותי ולאגף
החינוך המוכר עבור המוסדות שבפיקוחם.
8.5
 
הוועדה תנהל פרוטוקול של ישיבותיה, ובו יירשמו האישורים
להקצאת הסייעות מהמכסה המחוזית והנימוקים להם. העתק
הפרוטוקול יישמר בידי האחראי על הסייעות במחוז לצורך
מעקב.
8.6
 
הקצאה אוטומטית של שעות להעסקת סייעות כיתתיות
בכיתות שבהן הוארך יום הלימודים בגין חוק החינוך המיוחד
(שיעור השתתפות של 100%)

9.
לקראת שנת הלימודים, לאחר שתיפתחנה הכיתות לשנת הלימודים
החדשה במערכת התקן של משרדנו, יקצה המשרד באופן אוטומטי
שעות להעסקת סייעות כיתתיות למסגרות החינוך המיוחד בבתי
ספר שבהם הוארך יום הלימודים בגין חוק החינוך המיוחד, על פי
סוג הכיתה במערכת התקן, כדלקמן:
9.1
 
בבתי-ספר לחינוך מיוחד
9.1.1
 
מספר שעות העבודה
בשבוע של הסייעת

שעת סיום
הלימודים

סוג
הכיתה

הקוד
ביום ו'
בימים
א' ה'

42.5
11.50
14.30
פיגור בינוני רב בעייתי
15
42.5
11.50
14.30
פיגור בינוני מורכב
26
42.5
11.50
14.30
פיגור קשה/עמוק/סיעודיים
24
56.0
12.45
16.45
אוטיסטים
21
50.0
11.50
16
הפרעות נפשיות קשות (חולי
נפש)
28
42.5
11.50
14.30
משותקי מוחין ובעלי נכויות
פיזיות קשות רב בעייתיים
19
42.5
11.50
14.30
חירשים/כבדי שמיעה רב
בעייתיים
11
42.5
11.50
14.30
עיוורים/לקויי ראייה רב
בעייתיים
12
בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר של החינוך הרגיל
9.1.2
 
מספר שעות העבודה
בשבוע של הסייעת

שעת סיום
הלימודים

סוג
הכיתה

הקוד
ביום ו'
בימים
א'-ה'

42.5
11.50
14.30
פיגור בינוני רב בעייתי
15
42.5
11.50
14.30
פיגור בינוני מורכב
26
42.5
11.50
14.30
פיגור קשה/עמוק/סיעודיים
24
56
12.45
16.45
אוטיסטים
21
42.5
11.50
14.30
משותקי מוחין ובעלי נכויות
פיזיות קשות רב בעייתיים
19
הערה
 
שעות העבודה של הסייעת הכיתתית בכל בתי הספר המוזכרים
לעיל כוללות את שעת העבודה הנוספת הנדרשת מהסייעת מחוץ
לשעות הלימודים בכל יום. במסגרות חינוך מיוחד שמתקיימת
בהן פעילות משלימה מטעם משרד העבודה והרווחה עם גמר
הלימודים תיועד מחצית השעה של הסייעת בגמר הלימודים
לחפיפה עם המטפלת העובדת במסגרת המשלימה.
 
תכנית ההקצאה של הסייעות הכיתתיות תישלח לממונה על
הסייעות במחוז, למפקח על החינוך המיוחד, לבעלות ולמנהל בית
הספר. רשימה מרוכזת של בתי הספר שבהם הוקצו סייעות
במימון של 100% תועבר ליו"ר ועדת הסייעות המחוזית.
9.2
 
לכיתות אלה אין להקצות שעות חריגות לסייעות כיתתיות
מהמכסה המחוזית.
9.3
 
אין לנייד שעות סייעת כיתתית במימון של 100% בין מסגרות
חינוך ללא קבלת אישור מוקדם של אגף החינוך המיוחד ותיאום
עם גף אמח"י.
9.4
 
להלן תרשים רעיוני המתאר את השלבים העיקריים בהקצאה
אוטומטית של סייעות כיתתיות במימון 100%:

 
הקצאה אוטומטית של שעות להעסקת סייעות כיתתיות בכיתות
שבהן לא הוארך יום הלימודים בגין חוק החינוך המיוחד
(שיעור השתתפות של 70%)

10.
לקראת שנת הלימודים, לאחר שתיפתחנה הכיתות לשנת הלימודים
החדשה במערכת התקן של משרד החינוך, יקצה משרדנו באופן
אוטומטי שעות להעסקת סייעות כיתתיות למסגרות החינוך
המיוחד על פי סוג הכיתה במערכת התקן, כדלקמן:
10.1
 
בתי ספר יסודיים לחינוך מיוחד (כיתות א' ט')
10.1.1
 
מספר שעות העבודה בשבוע של
סייעת כיתתית
סוג הכיתה
הקוד
33.5*
בעלי פיגור קל רב בעייתי
16
33.5*
בעלי הפרעות התנהגותיות/רגשיו
ת קשות
17
33.5*
לקויי למידה רב בעייתיים
20
33.5*
מעוכבי התפתחות
29
33.5*
מעוכבי שפה
30
ב"יישובי העדפה" - 37.5 שעות.
*  
הערה: לא תוקצינה סייעות כיתתיות בהקצאה אוטומטית לכיתות
המסווגות כנ"ל בבתי ספר לחינוך מיוחד שיש בהן כיתות ז' - ט'
בלבד. במידת הצורך ניתן להקצות לכיתות אלה שעות חריגות
לסייעת כיתתית מהמכסה המחוזית.
 
כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר של החינוך הרגיל
10.1.2
 
מספר שעות העבודה בשבוע
של סייעת כיתתית

סוג הכיתה
הקוד
חטיבות ביניים רגילות
בתי"ס יסודיים
רגילים

37.5
33.5*
חירשים/כבדי שמיעה רב
בעייתיים
11
37.5
33.5*
עיוורים/לקויי ראייה רב
בעייתיים
12
---
24
בעלי משכל גבולי רב
בעייתי
23
---
24
בעלי פיגור קל רב בעייתי
16
---
24
בעלי הפרעות
התנהגותיות/רגשיות
קשות
17
---
24
לקויי למידה רב בעייתיים
20
---
24
מעוכבי התפתחות
29
---
24
מעוכבי שפה
30
ב"ישובי העדפה" - 37.5 שעות.
*  
הערות
 
יישובי "העדפה" הם יישובים שניתנו בהם שעות העדפה
(יישובים בקו עימות, באזורי עדיפות א', בתכנית שיקום
השכונות ובתכנית "טיפול נקודתי").
(א)
 
שעות העבודה של הסייעת הכיתתית בכל בתי הספר
הרשומים לעיל כוללות את שעת העבודה הנוספת הנדרשת
מהסייעת מחוץ לשעות הלימודים בכל יום.
(ב)
 
תכנית ההקצאה של הסייעות הכיתתיות תישלח לממונה על
הסייעות במחוז, למפקח על החינוך המיוחד, לבעלות ולמנהל בית
הספר. רשימה מרוכזת של בתי הספר שבהם הוקצו סייעות
במימון של 70% בכל רשות מקומית תועבר ליו"ר ועדת הסייעות
המחוזית.
10.2
 
המפקח על החינוך המיוחד, באמצעות מתי"א, בשיתוף עם הרשות
המקומית ובתיאום עם מנהלי בתי הספר, יבדוק את הצרכים
לשינוי החלוקה של שעות הסייעת הכיתתית במימון של 70%.
10.3
 
המפקח על החינוך המיוחד רשאי לאשר הפחתת שעות של סייעת
כיתתית במימון של 70% שהוקצו אוטומטית לבית ספר מסוים
אם נמצא שאינן נדרשות. במכסת השעות שהופחתהבאותה רשות
מקומית הוא רשאי לאשר -
10.4
 
הוספה של שעות לסייעת כיתתית בכיתה מקדמת בבית ספר
רגיל מעבר ל 24 שעות הזכאות - עד 33.5 שעות לכיתה
(וביישובי העדפה עד 37.5 שעות לכיתה);
10.4.1
 
הקצאה של סייעת כיתתית חריגה לכיתת חינוך מיוחד שאינה
זכאית לסייעת על פי הקריטריונים (כיתות מקדמות ז' ט'
בבתי ספר רגילים וכיתות בחטיבות עמלניות) מספר השעות
שתוקצינה לא יעלה על 33.5שעות לכיתה בבית ספר יסודי ו
37.5 שעות בחטיבות ביניים וביישובי העדפה.
10.4.2
 
החלוקה מחדש של שעות הסייעת הכיתתית תהיה לשנה אחת בלבד.
10.5
 
המפקח על החינוך המיוחד ידווח על החלוקה מחדש של שעות
הסייעת הכיתתית באותה רשות מקומית לממונה על הסייעות
במחוז, והממונה ידווח על כך לגף אמח"י. 10.7 אם, לאחר האמור
לעיל, תיוותרנה שעות סייעת כיתתית בלתי מנוצלות באותה רשות
מקומית, ידווח המפקח על הפחתת השעות לממונה על הסייעות
במחוז, והממונה על הסייעות במחוז ידווח על הפחתת השעות
לגף אמח"י. השעות הבלתי מנוצלות תוספנה למכסה המחוזית.
10.6
 
בקשה לתוספת של שעות סייעת כיתתית במימון של 70% מעבר
למכסת השעות שהוקצתה אוטומטית באותה רשות מקומית
תיעשה על פי הנהלים להקצאת שעות חריגות לסייעת כיתתית,
כמפורט בסעיף 11 להלן.
10.8
 
להלן תרשים רעיוני המתאר את שלבי הטיפול העיקריים בהקצאה
אוטומטית של סייעות כיתתיות במימון של 70%:

 
הקצאת שעות חריגות להעסקת סייעות כיתתיות
(שיעור השתתפות של 70%)

11.
הקצאת שעות חריגות לסייעת כיתתית מיועדת לכיתה לחינוך
מיוחד שאינה זכאית לסייעת כיתתית על פי הקריטריונים של
ההקצאה האוטומטית אולם המפקח על החינוך המיוחד מצא
שהיא נזקקת לסייעת כיתתית לאחר קבלת פנייה של הבעלות.
במסגרת זו ניתן גם להשלים שעות של סייעת כיתתית בכיתות
מקדמות א' ו' שהוקצו להן אוטומטית 24 שעות בלבד לסייעת
כיתתית, בכפיפות לנהלים שלהלן.
11.1
 
הבקשה להקצאת שעות לסייעת כיתתית חריגה תוגש על ידי המפקח
על החינוך המיוחד לוועדת הסייעות המחוזית לאחר שתמוצינה
כל האפשרויות לארגון מחדש של הסייעות הכיתתיות במימון של
70% שהוקצו אוטומטית באותה רשות מקומית.
11.2
 
המפקח על החינוך המיוחד ימלא טופס בקשה להקצאת סייעת
כיתתית חריגה (ראה נספח א) ויעביר את הבקשה לדיון בוועדת
הסייעות המחוזית.
11.3
 
ועדת הסייעות המחוזית תוכל לאשר את הבקשה בהתחשב ביתרת
השעות במכסה המחוזית ובצרכים להקצאת סייעות לתלמידים
בודדים במחוז.
11.4
 
משאישרה הוועדה את הבקשה, היא תעביר את הטופס, באמצעות
הממונה על הסייעות במחוז לרשות המקומית/ לבעלות לקבלת
הסכמתה להעסיק את הסייעת ולהשתתף במימון העסקתה בשיעור
של 30%.
11.5
 
משקיבל הממונה על הסייעות את הטופס החתום על ידי הבעלות
הוא יעביר אותו לגף אמח"י.
11.6
 
גף אמח"י יבדוק אם אין חריגה מהמכסה המחוזית וינפיק אישור
סופי של ההקצאה לרשות המקומית, לבית הספר ולמחוז. האישור
יינתן להעסקת הסייעת לכל היותר לשנת לימודים אחת בלבד.
11.7
 
בהליך זה ניתן להקצות שעות חריגות לסייעות כיתתיות לכיתה
בחטיבה עמלנית, לכיתת חינוך מיוחד בחטיבת ביניים רגילה ולגן
ילדים לחינוך מיוחד של תלמידים עם לקויות קשות מאוד שמספר
התלמידים בו גדול ומצריך סיוע נוסף לזה הניתן על ידי העוזרת
לגננת. כל זאת במסגרת מכסת השעות העומדת לרשות המחוז.
11.8
 
מספר השעות החריגות שניתן להקצות לכיתה עבור סייעת כיתתית
לא יעלה על מספר שעות הלימוד המינימאלי באותה כיתה, כמפורט
בחוזר הוראות הקבע נח/9(א), סעיף 1.2‎-5 בתוספת 6 שעות
בשבוע לעבודת הסייעת מחוץ לשעות הלימודים.
11.9
 
להלן תרשים רעיוני המתאר את תהליך הפנייה והאישור להקצאת
שעות חריגות לסייעת כיתתית במימון של 70%:

 
הקצאת שעות להעסקת סייעות לתמיכה בתלמידים בודדים בעלי
נכויות פיזיות קשות (שיעור השתתפות של 70%)

12.
אין להתנות קליטת תלמיד במסגרת חינוכית כלשהי
בקבלת סייעת עבורו.
12.1
 
הקצאת הסייעת מהמכסה המחוזית תיעשה על פי סדר העדיפויות
כדלקמן:
12.2
 
עדיפות ראשונה: תמיכה בתלמידים בעלי נכויות פיזיות
קשות הלומדים בכיתות רגילות או בגני ילדים רגילים,
ובכלל זה ילדים בגיל 3 ומעלה בגני טרום חובה שבפיקוח
משרד החינוך התרבות והספורט, אשר מוגבלותם אינה
מאפשרת להם תפקוד עצמאי במסגרת החינוכית ולפיכך הם
נזקקים לליווי אישי או לסיוע מוטורי צמוד.
-  
עדיפות שנייה: תמיכה בתלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות
הלומדים בכיתות חינוך מיוחדשאין מוקצות בהן סייעות
כיתתיות, אשר מוגבלותם אינה מאפשרת להם תפקוד
עצמאי ולפיכך הם נזקקים לליווי אישי או לסיוע מוטורי
צמוד.
-  
מובהר בזאת שסדר העדיפויות לעיל אין בו משום מחויבות
להקצאת סייעת לכל תלמיד בעל נכות פיזית. ההחלטה אם יש צורך
להקצות סייעת לתלמיד ובאיזה היקף שעות נתונה לשיקול דעתו
של המפקח על החינוך המיוחד, לאחר שיבדוק את הצרכים של
התלמיד ואת אפשרויות הסיוע הזמינות במסגרת החינוכית שבה
הוא לומד.
 
המפקח על החינוך המיוחד הוא המוסמך לקבוע מה הן דרכי
הסיוע ההולמות לתלמיד ולהמליץ במידת הצורך לוועדה
המחוזית על הקצאת סייעת לתלמיד.
 
במקרים חריגים - שבהם תלמיד בעל לקות קשה מאוד שולב בכיתה
רגילה על פי החלטת ועדת השמה רק בשל העדר מוסד לחינוך
מיוחד כלשהו במרחק נסיעה סביר ממקום מגוריו - במקרים כאלה
תובא הבקשה להקצאת סייעת לתמיכה בתלמיד לאישור הוועדה
המחוזית.
12.3
 
עבודתה של הסייעת בליווי אישי של התלמיד ובסיוע מוטורי לו
תהיה במסגרת המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובמסגרת
פעולותיו של המוסד החינוכי.לא תאושר העסקת סייעת לתמיכה
בתלמיד מחוץ למסגרת זו.
12.4
 
מספר השעות שתוקצינה להעסקת סייעת לתמיכה בתלמיד ייקבע על
ידי הוועדה המחוזית בהתחשב בהמלצת המפקח על החינוך
המיוחד ובמסגרת המכסה התקציבית שנקבעה למחוז.
12.5
 
הקצאת הסייעת לתמיכה בתלמיד תיעשה לתקופה קצובה (עד שנה),
ובתום התקופה ייבחנו מחדש צורכי התלמיד והאפשרויות לסייע
לו במסגרת בית הספר או הגן. בכל מקרה אין חובה להקצות
לתלמיד מספר שעות זהה לזה שהוקצה לו בתקופה הקודמת.
12.6
 
אם יימצא שהתלמיד אינו נזקק עוד לסייעת בתוך התקופה, או
בתום התקופה, ינחה המפקח על החינוך המיוחד את הרשות
המקומית להפנותה למסגרת חינוך אחרת הנזקקת לסיוע, ולא -
תוחזרנה השעות למכסה המחוזית.
 
בכל מקרה ניתן לאשר סייעת רק לתקופה של חודש שלם/חודשיים
שלמים.
 
הפנייה למפקח על החינוך המיוחד לאישור העסקת סייעת לתמיכה
בתלמיד בודד תיעשה באמצעות הרשות המקומית שבה התלמיד
מתגורר ובאישורה. ראה את תפקידי מתי"א בבדיקת הצרכים
בסעיף 15 להלן.
12.7
 
מפקח החינוך המיוחד המבקש להקצות שעות לסייעת לתלמיד
בודד ימלא טופס בקשה להקצאת סייעת לתלמידים בודדים (ראה
נספח ב). הפנייה תכלול את פרטי התלמיד (כולל מספר תעודת
זהות), את תיאור הקשיים שלו המחייבים ליווי חינוכי וסיוע
מוטורי ואת אופי הסיוע הנדרש לו.
12.8
 
משחתם המפקח על טופס הבקשה, הוא יעביר אותו לוועדה
המחוזית של הסייעות במחוז שבו התלמיד מתגורר.
12.9
 
ועדת הסייעות המחוזית תוכל לאשר את הבקשה בהתחשב ביתרת
השעות במכסה המחוזית ובצרכים להקצאת סייעות לתלמידים
בודדים במחוז.
12.10
 
משאישרה הוועדה את הבקשה, היא תעביר את הטופס, באמצעות
הממונה על הסייעות במחוז, לרשות המקומית שבה התלמיד
מתגורר, לאישור הסכמתה להעסקת הסייעת והשתתפותה במימון
העסקתה.
12.11
 
הממונה על הסייעות במחוז יעביר את הטופס שאושר על ידי
הרשות המקומית לגף אמח"י.
12.12
 
גף אמח"י יבדוק אם אין חריגה מהמכסה המחוזית, וינפיק אישור
סופי של ההקצאה. האישור הסופי יישלח לרשות המקומית,
למתי"א, לבית הספר שבו התלמיד לומד ולמחוז.
12.13
 
האישור יינתן להעסקת הסייעת לכל היותר לשנת לימודים אחת
בלבד.
 
מנהל מסגרת חינוכית שאושרה לה סייעת לתמיכה בתלמיד חייב
להודיע להורי התלמיד על האישור ועל התקופה הקצובה
להעסקתה. אם, מסיבה כלשהי, הוחלט להפסיק את עבודת הסייעת
לפני תום התקופה הקצובה, יודיע המנהל על כך להורים מבעוד
מועד.
12.14
 
תלמיד שאושרה עבורו סייעת ומקום מגוריו השתנה תופסק
העסקת הסייעת ברשות המקומית שבה התגורר בעבר, ותאושר
לרשות המקומית שעבר אליה העסקת סייעת עבורו.
12.15
 
בבתי ספר או בגני ילדים רגילים שיש בהם כמה תלמידים בעלי
נכויות פיזיות הנזקקים לסיוע לא תוקצה סייעת נפרדת לכל אחד
מהם. בית הספר או הגן יתארגנו באופן שסייעת אחת תסייע לכולם.
12.16
 
במקרה של תמיכה בתלמידים בגיל ההתבגרות שיש להם נכויות
פיזיות קשות יינתן הטיפול בצרכים הפיזיים על ידי בן מינו של
התלמיד, תוך שמירת צנעת הפרט. יש לנסות ולמצוא סיוע מבין
הצוות הקיים בהתאם למינו של התלמיד ולצרכיו.
12.17
 
סייעת לתלמיד בודד הלומד במסגרת חינוך מיוחד הפועלת גם
בחופשות תמשיך לעסוק בתפקידה זה גם במהלך החופשה.
12.18
 
סייעת לתלמיד בודד המועסקת במסגרת חינוכית שאינה פועלת
בחופשות תשובץ על ידי הבעלות לעבודה במסגרת חינוכית
הפועלת בחופשות, על פי הצרכים ובתיאום עם המפקח על החינוך
המיוחד.
12.19
 
אם תלמיד שאושרה עבורו סייעת נעדר מהמסגרת החינוכית
לתקופה ממושכת (מעל 21 יום), ידווח על כך מנהל המסגרת
החינוכית למפקח על החינוך המיוחד. המפקח על החינוך המיוחד,
בתיאום עם הבעלות, יחליט על התפקידים שיוטלו על הסייעת
באותה מסגרת חינוכית או במסגרת חינוכית אחרת בהתאם
לצרכים, על פי הכללים להעסקת סייעות המובאים בחוזר זה.
12.20
 
האישור להעסקת סייעת לתמיכה בתלמיד בודד יינתן
לרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר
, והיא תהיה
אחראית להעסקתה. השעות תיגרענה מהמכסה של המחוז שבו
התלמיד מתגורר.
12.21
 
כללי ההעסקה של סייעות לתלמידים בודדים יפורסמו בחוזר
המנהל הכללי של מרכז השלטון המקומי.
12.22
 
הקצאת סייעות לתלמידים הלומדים בחטיבות הביניים שבפיקוח
המינהל לחינוך התיישבותי תטופל על ידי המינהל במסגרת מכסת
השעות שתועמד לרשותו לעניין זה.
12.23
 
המפקחים על החינוך המיוחד במחוזות יעבירו את הבקשות
להקצאת סייעות לאישור ועדת הסייעות במינהל החינוך
ההתיישבותי.
 
הקצאת סייעות לתלמידים בודדים הלומדים במוסדות חינוך
מוכרים שאינם רשמיים תטופל על ידי האגף לחינוך מוכר במסגרת
מכסת השעות העומדת לרשותו לעניין זה. המפקחים על החינוך
המיוחד יעבירו את הבקשות להקצאת סייעות לאישור ועדת
הסייעות באגף לחינוך מוכר.
12.24
 
משהחליטה ועדת הסייעות באגף לחינוך מוכר לאשר הקצאת
סייעת לתמיכה בתלמיד/ים בודד/ים במוסד חינוך מוכר שאינו
רשמי - תותנה ההקצאה בהתחייבות הרשות המקומית שבה
התלמיד מתגורר להשתתף בהעסקת הסייעת בשיעור של 30%,
והשתתפות משרדנו במימון העסקתה בשיעור של 70% תועבר
לאותה רשות מקומית.
 
להלן תרשים רעיוני המתאר את תהליך האישור של הקצאת
שעות לסייעת לתלמיד/ים בודד/ים (במימון של 70%):

 
דיווח על ביצוע העסקת סייעות
13.
מדי שנה, בחודש דצמבר, ימלא מנהל המסגרת החינוכית דו"ח
ביצוע על העסקת סייעות על גבי טופס שיישלח אליו מהמחוז.
הדו"ח יישלח למתי"א לצורך בדיקה בתיאום עם מנהל המחלקה
לחינוך ברשות המקומית. משאישרה הרשות המקומית את הדו"ח,
הוא יועבר לאישור המפקח על החינוך המיוחד ויועבר לגף אמח"י
באמצעות הממונה על הסייעות במחוז.
13.1
 
ברשות מקומית שבה יימצא ביצוע נמוך מההקצאה, יקזז אמח"י
את תשלומי המשרד שהועברו לרשות המקומית על בסיס
ההקצאה.
13.2
 
נוהלי הדיווח על ביצוע העסקת סייעות התומכות בתלמיד/ים
בודד/ים יצורפו לטפסים של דוחות הביצוע.
13.3
 
הכשרה והשתלמות של סייעות
14.
משרד החינוך התרבות והספורט, בשיתוף עם משרד הפנים ועם מרכז
השלטון המקומי, יכין תכנית השתלמות לסייעות בתחומים הרלבנטיים
לעבודתן. תכניות אלה תאפשרנה לסייעות לקבל תעודה המאשרת את
סיום ההשתלמות בנושא ולקבל גמול השתלמות בגין השתתפות בקורס,
בהתאם לקריטריונים ולנהלים המקובלים במרכז השלטון המקומי.
 
תפקידי מתי"א בנושא הסייעות
15.
מנהל מתי"א, או רכז מטעמו, יבצע את התפקידים בנושא הקצאת
סייעות על פי הנחיית המפקח על החינוך המיוחד והנהלים
המפורטים בחוזר זה.
15.1
 
התפקידים הם כדלקמן:
15.2
 
בדיקת הצרכים לחלוקה מחדש של סייעות כיתתיות
שהוקצו אוטומטית במימון של 70%, כמפורט להלן:

15.2.1
 
הבדיקה תיעשה לגבי כל רשות מקומית בנפרד, על פי
הנחיות המפקח על החינוך המיוחד, והיא תיערך
בתיאום עם מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית
ובשיתוף בתי הספר הנוגעים בדבר.
א.
 
בתום הבדיקה יגיש מנהל מתי"א למפקח על החינוך
המיוחד הצעת תכנית לארגון מחדש של השעות
המיועדות להעסקת הסייעות הכיתתיות בכל רשות
מקומית.
ב.
 
סך כל השעות בתכנית לא יעלה על סך כל השעות
המיועדות להקצאת סייעות כיתתיות במימון של
70% באותה רשות מקומית.
ג.
 
משאישר המפקח על החינוך המיוחד את השינויים,
הוא יעבירם לממונה על הסייעות במחוז לצורך
עדכון מערכת ההקצאה האוטומטית.
ד.
 
מנהל מתי"א יביא לידיעת המפקח על החינוך המיוחד
צרכים להקצאת שעות לסייעות כיתתיות במימון של
70% שעלו במהלך הבדיקה ולא נמצא להם מענה
במסגרת הארגון מחדש של השעות. מצא המפקח על
החינוך המיוחד שהצרכים מוצדקים ויש מקום
להביאם לדיון בוועדת הסייעות המחוזית - הוא
יפעל בעניין זה על פי הנהלים להקצאת שעות חריגות
לסייעות כיתתיות.
ה.
 
בדיקת צרכים להקצאת סייעות לתלמיד/ים בודד/ים
בעל/י נכויות פיזיות קשות, כמפורט להלן:

15.2.2
 
על פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד יבדוק
מתי"א פניות להקצאת סייעות לתלמיד/ים בודד/ים,
על פי סדרי העדיפויות והנהלים המובאים בחוזר
זה.
א.
 
הבדיקה תיעשה בתיאום עם מנהל המחלקה לחינוך
ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר ובשיתוף
מנהל המסגרת החינוכית הנוגע בדבר.
ב.
 
מצא המפקח על החינוך המיוחד, לאחר הבדיקה, שיש
מקום להביא את הפנייה לדיון בוועדת הסייעות
המחוזית - הוא יפעל בעניין זה על פי הנהלים
להקצאת שעות להעסקת סייעות לתלמיד/ים בודד/ים.
ג.
 
ריכוז דו"חות הביצוע על העסקת הסייעות,
כמפורט להלן:

15.2.3
 
על פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד יעבירו
מנהלי המוסדות שהוקצו להם סייעות את דוחות
הביצוע על העסקת הסייעות בפועל למתי"א.
א.
 
מתי"א ירכז את כל דוחות הביצוע ברמה של כל
רשות מקומית בנפרד, ויבדוק אותם בתיאום עם
הרשות המקומית המעסיקה את הסייעות. זאת כדי
להבטיח שהדיווח ברמת הרשות המקומית הוא מלא
ובר השוואה לתכנית ההקצאה.
ב.
 
משאישר מנהל המחלקה לחינוך את דוחות הביצוע,
יעביר מנהל מתי"א את הדוחות לאישור המפקח על
החינוך המיוחד, וידווח לו על תוצאות הבדיקה.
משאישר המפקח על החינוך המיוחד את הדוחות,
הוא יעבירם לממונה על הסייעות במחוז.
ג.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' ניצה ננר,
סגנית מנהלת האגף לחינוך מיוחד, טל' 02‎-5603267/9.


16. נספחיםהוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/10(ג), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998