אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות
1.2‎-9

החלפת חוזר
מיוחד ב', תשנ"ו


חוזר זה בוטל

מטרת הפרסום
 

כללי
1.
חוזר זה מבטל את חוזר המנהל הכללי המיוחד ב', התשנ"ו, "יישום חוק
החינוך המיוחד - תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות החגים
ובחופשת הקיץ".
 
המסגרות שבהן תתקיימנה תכניות הפעלה בחופשות
2.
בגני ילדים ובבתי ספר מיוחדים (ובכלל זה חטיבות עמלניות)
2.1
 
תוספת ימים
עפ"י צרכים**
(עד 6 ימים)

חופשות
חורף ואביב
במגזר בלא
יהודי

חופשות
התגים
במגזר
היהודי

חופשות
קיץ בכל
המגזרים
סוג הכיתה
חנוכה ופסח
סוכות
מחצית
אוגוסט

יולי
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
15 - בעלי פיגור
בינוני
רב-בעייתיים
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
24 - בעלי פיגור קשה/
עמוק / סיעודיים
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
26 - בעלי פיגור
בינוני מורכב
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
19 - משותקי מוחין
ובעלי נכויות פיזיות
קשות רב בעייתיים
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
21 - אוטיסטים
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
28 - בעלי הפרעות
נפשיות קשות
לא
כן
כן
כן*
לא
כן
11 - חירשים ולקויי
שמיעה רב בעייתיים
לא
כן
כן
כן*
לא
כן
12 - עיוורים ולקויי
ראיה רב בעייתיים
 

*ראה 2.3.5 להלן.
 
**במגזר היהודי עבור ימי חופשה אחרים.
 

תוספת ימים
עפ"י צרכים**
(עד 6 ימים)

חופשות חורף
ואביב במגזר
בלא יהודי

חופשות
התגים
במגזר
היהודי

חופשות
קיץ בכל
המגזרים

סוג הכיתה
חנוכה ופסח
סוכות
מחצית
אוגוסט

יולי
לא
לא
לא
לא
לא
כן
13 - חולים
בבתי חולים
רגילים
לא
לא
לא
לא
לא
כן
16 - בעלי
פיגור קל רב
בעייתיים
לא
לא
לא
לא
לא
כן
17 - בעלי
הפרעות
התנהגותיות
קשות
לא
לא
לא
לא
לא
כן
20 - לקויי
למידה רב
בעייתיים
לא
לא
לא
לא
לא
כן
23 - בעלי
משכל גבולי
רב בעייתיים
לא
לא
לא
לא
לא
כן
29 - מעוכבי
התפתחות
(בגנ"י)
לא
לא
לא
לא
לא
כן
30 - מעוכבי
שפה (בגנ"י)
 
*ראה 2.3.5 להלן.
 
**במגזר היהודי עבור ימי חופשה אחרים.
 
בכיתות מיוחדות בבתי ספר של החינוך המיוחד
2.2
 
תוספת ימים
עפ"י צרכים**
(עד 6 ימים)

חופשות
חורף ואביב
במגזר בלא
יהודי

חופשות
התגים
במגזר
היהודי

חופשות
קיץ בכל
המגזרים
סוג הכיתה
חנוכה ופסח
סוכות
מחצית
אוגוסט

יולי
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
15 - בעלי פיגור
בינוני
רב-בעייתיים
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
24 - בעלי פיגור קשה/
עמוק / סיעודיים
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
19 - משותקי מוחין
ובעלי נכויות פיזיות
קשות רב בעייתיים
כן
כן
כן
כן*
כן*
כן
21 - אוטיסטים
לא
כן
כן
כן*
לא
כן
11 - חירשים ולקויי
שמיעה רב בעייתיים
לא
כן
כן
כן*
לא
כן
12 - עיוורים ולקויי
ראיה רב בעייתיים
 
*ראה 2.3.5 להלן.
 
**במגזר היהודי עבור ימי חופשה אחרים.
 
הבהרות
2.3
 
בתי ספר על יסודיים עמלניים וחטיבות עמלניות המסיימים את שנת הלימודים
הרגילה ב 20 ביוני יוכלו להתחיל בתכנית הקיץ עם תום הלימודים או בתחילת
חודש יולי. מועד התחלת התכנית יתואם עם ההורים ועם הרשות המקומית,
ויובא לאישור המפקח על החינוך המיוחד.
2.3.1
 
בתי ספר שתלמידיהם מתגוררים במוסד פנימייתי יתאמו את מועדי ההפעלה של
תכניות החופשה עם מועדי יציאת התלמידים לחופשות מטעם המוסד
הפנימייתי.
2.3.2
 
תכנית החופשות חלה גם על ילדים לקויי שמיעה או לקויי ראייה הלומדים בגני
ילדים משולבים. קבוצת הילדים המשולבת תפעל בחופשה במתכונת של גן
מיוחד.
2.3.3
 
תכנית החופשות אינה חלה על תלמידים הלומדים בכיתות משולבות בבתי
הספר של החינוך הרגיל.
2.3.4
 
בתי ספר וגני ילדים החייבים לקיים תכניות הפעלה בחופשת סוכות ובמחצית
חודש אוגוסט והמבקשים פטור מביצוע התכנית בחופשות אלה, יוכלו לפנות
בבקשה בעניין זה למפקח על החינוך המיוחד. הבקשה לפטור תאושר אם היא
הוגשה בהסכמת ועד ההורים של בית הספר או הגן.
2.3.5
 
מועדי החופשות ומספר הימים שתכנית החופשות תופעל בהם
3
כללי
3.1
 
האגף לחינוך מיוחד יפרסם בכל שנה, לקראת פתיחת שנת הלימודים, את תאריכי
ההפעלה ואת מספר הימים של תכניות החופשה בכל אחת מהחופשות, על פי
הפירוט שלהלן:
 
חודש יולי: החל ב 1 ביולי ועד 31 בו. סך כל הימים כמספר ימי החול בחודש
זה. חטיבות עמלניות המסיימות את שנת הלימודים הרגילה ב 20 ביוני תוכלנה
להתחיל את תכנית החופשה ב 21 ביוני ולסיים אותה ב 20 ביולי.
-  
חודש אוגוסט: החל ב 1 באוגוסט ועד 15 בו.
-  
חופשות נוספות במגזר היהודי
3.2
 
חופשות החגים
-
 
חופשת סוכות: בימי חול המועד
-  
חופשת חנוכה: בכל ימי החופשה המקובלים במערכת החינוך הרגילה
-  
חופשת הפסח: בימי החופשה לפני חג הפסח, למעט ערב חג הפסח.
-  
ימי בחירה על פי צרכים מיוחדים
-
 
מסגרות של תלמידים בעלי לקויות קשות (כמפורט בטבלה לעיל) תוכלנה
להוסיף ימי לימוד בתקופות של חופשות חגים שאינן נכללות באמור לעיל,
בהתחשב בצרכים המיוחדים של התלמידים (למשל, בפורים, בחול המועד פסח,
בל"ג בעומר, בערב שבועות ובאסרו חג שלו). סך כל ימי הלימוד הנוספים לא
יעלה על 6 ימים בשנה.
 
חופשות נוספות במגזר הלא יהודי
3.3
 
חופשת החורף: כמספר ימי החופשה במועדים הנקבעים מדי שנה.
-  
חופשת האביב: כמספר ימי החופשה הנקבעים מדי שנה.
-  
שעות הלימוד בחופשות ודגמי הפעלה
4.
בשבוע לימודים מלא בית ספר או גן ילדים רשאי להחליט, בהתחשב בצורכי
התלמידים ובתיאום עם הרשות המקומית, על אחד מהדגמים האלה:
 
בכיתות של תלמידים
אוטיסטים

כללי

6 ימים פעילות בשבוע:
בימים א'-ה' מ- 8 עד
13.35
וביום ו' עד 12.45
6 ימי פעילות בשבוע:
בימים א'-ה' מ- 8 עד 12.45
וביום ו' עד 11.50
דגם א'
5 ימי פעילות בשבוע:
בימים א'-ה', מ- 8 עד
14.30
5 ימי פעילות בשבוע:
בימים א'-ה', 4 ימים מ- 8 עד 13.35 ויום אחד מ-
8 עד 12.45
דגם ב'

-----------
5 ימי פעילות בשבוע:
בימים א'-ה', מ- 8 עד 12.45
(בדגם זה ניתן לנצל את 4 השעות המתפנות מיום
ו' לתגבור פעולות העשרה ("שעות רוחב")
דגם ג'
 
דגם ההפעלה הנבחר בכל בית ספר או גן ילדים יובא לאישור המפקח על
החינוך המיוחד.
 
בימי לימוד בודדים יהיה יום הלימודים מ 8 עד 12.45, ובכיתות של תלמידים
אוטיסטים עד 13.35.
 
הקצאת שעות להעסקת עובדי הוראה בתכנית החופשה
5.
עבור כל כיתה הזכאית לפעול בחופשה מסוימת תוקצינה שעות בודדות
כדלקמן:
 
לכיתות בבתי ספר
5.1
 
שעות הוראה: 29 שעות בודדות בשבוע לכיתה, ולכיתות של תלמידים
אוטיסטים 35 שעות בודדות לכיתה
-  
שעות הכנה: 3 שעות בודדות בשבוע לכיתה
-  
שעות ריכוז: 2 שעות בודדות בשבוע לכיתה
-  
סה"כ - 34 שעות בודדות בשבוע לכיתה.
 
לימי לימוד בודדים תוקצינה 6 שעות בודדות לכיתה ליום 5 שעות להוראה
ושעה אחת להכנה ולריכוז. לכיתה של תלמידים אוטיסטים תוקצינה 7 שעות
בודדות ליום.
 
לגני ילדים
5.2
 
שעות הוראה: 29 שעות בודדות בשבוע לכיתה, ולכיתות של תלמידים
אוטיסטים 35 שעות בודדות לכיתה
-  
שעות הכנה: 3 שעות בודדות בשבוע לכיתה
-  
שעות ריכוז לאשכולות גני ילדים: 2 שעות בודדות בשבוע לכיתה.
-  
5 שעות להוראה ושעה אחת להכנה. לכיתה של
תלמידים אוטיסטים תוקצינה 7 שעות בודדות
ליום.
לימי לימוד בודדים תוקצינה
6 שעות בודדות לכיתה ליום
 
תוספת שעות לטיפולים פארא רפואיים
5.3
 
להלן סוגי הכיתות הזכאיות להקצאת שעות לטיפולים פארא רפואיים בתכניות
החופשה:
 
26 - בעלי פיגור בינוני מורכב
 
24 - בעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודיים
 
21 - אוטיסטים
 
28 - בעלי הפרעות נפשיות קשות (חולי נפש)
 
19 - משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות.
 
לכל כיתה כזו תוקצה תוספת של 10 שעות בודדות בשבוע לטיפולים פארא
רפואיים (לימים בודדים 2 שעות בודדות ליום).
 
התוספת מותנית בכך שטיפולים אלה יינתנו לתלמידים במהלך שנת הלימודים
הרגילה ובאישור המפקח שהובטחה עבודתם של המטפלים הפארא רפואיים
בחופשה.

 
נוהלי אישור, תיאום ודיווח על הפעלת תכניות החופשה
6.
מנהל מסגרת חינוכית שיש בה כיתות הזכאיות לתכניות חופשה על פי
הקריטריונים לעיל יודיע בתחילת שנת הלימודים להורי התלמידים על
התאריכים שבהם תתקיימנה תכניות החופשה במהלך שנת הלימודים. הורים
שאינם מעוניינים בהשתתפות ילדם בתכניות של חופשה מסוימת יודיעו על כך
למנהל בית הספר או לגננת לא יאוחר משלושה שבועות לפני מועד החופשה.
6.1
 
לקראת כל חופשה, ולא יאוחר משבועיים לפני מועד החופשה, ישלח מנהל
המסגרת החינוכית למחלקת התקן במחוז דו"ח המפרט את מספר התלמידים
והכיתות הצפויים להשתתף בפועל באותה חופשה, על בסיס מספר התלמידים
שנרשמו לתכנית. הדיווח ייעשה על גבי טופס שיישלח ממחלקת התקן במחוז.
המפקח על החינוך המיוחד יאשר את הנתונים.
6.2
 
לגבי בתי ספר המשתתפים בתכנית שנת לימודים גמישה תעדכן מחלקת התקן את
ההקצאה של השעות לחופשה על פי נתוני הדיווח.
 
לגבי גני ילדים ובתי ספר שאינם משתתפים בתכנית שנת לימודים גמישה תקצה
מחלקת התקן את השעות לחופשה על פי נתוני הדיווח.
 
מחלקת התקן תשלח העתקים של הטופס המאושר על ידה למוסד החינוכי
ולגזברות המחוז.
6.3
 
בתום כל חופשה, ולא יאוחר משבוע לאחר סיום תכנית החופשה, ישלח מנהל
המסגרת החינוכית או הרכז שמונה מטעמו דו"חות אלו:
6.4
 
דו"ח לגזברות המחוז על העסקת מורים וממלאי מקום בתכנית החופשה, על פי
הנהלים שיפורטו בהמשך
א.
 
דו"ח של ביצוע של תכנית החופשה לרכז החופשות במתי"א, על גבי הטופס
המובא בנספח א להלן.
ב.
 
תוכני הפעילות בחופשה
7
תכנית החופשה ופעולות ההעשרה שתשולבנה בה תתואמנה לצורכי התלמידים,
ליכולתם ולגילם. התכנית תהלום את המטרות החינוכיות, הטיפוליות
והשיקומיות של התלמידים במוסד החינוכי.
7.1
 
בתכנית יושם דגש על פעילויות חווייתיות בתחומי החינוך הבלתי פורמאלי.
ניתן לשלב גם תכניות העשרה ותגבור מיומנויות יסוד. המוסד החינוכי יגדיר
יעדים ספציפיים לתכניות החופשה שניתן להשיגם באמצעות פעילויות אלה.
7.2
 
מומלץ להפעיל את התכנית סביב נושא מרכזי (או נושאים מרכזיים) אשר יבוא
לידי ביטוי בפעילויות שונות מהיבטים שונים.
7.3
 
רצוי לאפשר לתלמידים בחירה בין חוגים שונים או בין פעילויות שונות,
בהתאם לתחומי התעניינותם ומשאלותיהם, וליצור בכך קבוצות פעילות
שונות מהמסגרת הכיתתית המקובלת במהלך שנת הלימודים.
7.4
 
אם מצב התלמידים מאפשר זאת, רצוי לשלב את תכנית החופשה של המוסד
החינוכי בתכניות חופשה היזומות על ידי הרשות המקומית או על ידי המתנ"ס
עבור כלל התלמידים; לדוגמה: ימוש בסל תרבות לשם השתתפות בקונצרטים
ובהצגות, ביקור במוזיאונים וכדומה. כמו כן ניתן ליצור קשר עם מוסדות,
עם מפעלים ועם ארגונים ציבוריים, כמו, למשל, החברה להגנת הטבע ועוד,
לצורך העשרת הפעילות.
7.5
 
במסגרת תכניות החופשה ניתן לקיים פעילויות באתרים שונים מחוץ לכותלי
המוסד החינוכי וליזום פעולות משותפות לכמה מוסדות חינוך.
7.6
 
בכיתות של תלמידים בעלי לקויות קשות מאוד, שבהן ניתנים טיפולים פארא
רפואיים לתלמידים במהלך שנת הלימודים הרגילה, יינתנו טיפולים אלה גם
בחופשות (על פי הקריטריונים שפורטו לעיל).
7.7
 
תכניות הפעילות בחופשות תובאנה לאישור מוקדם של המפקח על החינוך
המיוחד.
7.8
 
ארגון הכיתות ללימודים בחופשות
8.
בבתי ספר לחינוך מיוחד: אם מספר התלמידים שישתתפו בתכנית יהיה פחות
מסך כל התלמידים הלומדים בבית הספר במהלך שנת הלימודים הרגילה, ניתן
יהיה לצרף תלמידים מכיתות שונות ללימודים בחופשה ולצמצם בכך את מספר
הכיתות שתפעלנה בחופשה.
8.1
 
בגני ילדים מיוחדים/משולבים: אם מספר התלמידים שישתתפו בתכנית בכל
כיתת גן הוא קטן, ניתן לצרף ילדים מכמה כיתות גן המטפלות בסוג לקוח דומה
לכיתת גן אחת, ובכלל זה צירוף ילדי גן משולב (לתלמידים חירשים וכבדי
שמיעה או לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה) לגן מיוחד. תינתן עדיפות לצירוף
כיתות הסמוכות זו לזו גיאוגרפית.
8.2
 
בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים: ניתן לרכז בבית ספר אחד כיתות של
תלמידים בעלי סוג לקות דומה המפוזרות בכמה בתי ספר באותו יישוב.
8.3
 
הסעת תלמידים אל מוסדות החינוך
9.
הסדרי ההסעה של תלמידים המשתתפים בתכניות החופשה, ובכלל זה הסדרי
המימון של ההסעות ונוהלי הדיווח עליהן, יהיו על פי ההסדרים והנהלים
הקיימים במהלך שנת הלימודים הרגילה.
9.1
 
במוסדות שקיימות בהם הסעות מאורגנות של תלמידים יתאמו מנהלי
המוסדות עם הרשות המקומית את מועדי ההסעה.
9.2
 
ביטחון ובטיחות
10.
הרשות המקומית או הבעלות האחרת של המוסד החינוכי תדווח ליחידת
המשטרה האחראית לביטחונם של מוסדות החינוך על המוסדות שיפעלו בכל
חופשה, ותתאם עמה את הסדרי הביטחון הנדרשים לפעילות בתוך המוסד
וליציאה לאתרים שונים מחוץ למוסד המתוכננים במסגרת התכנית.
10.1
 
כללי הביטחון והבטיחות החלים במערכת החינוך במהלך שנת הלימודים יחולו
גם על תכניות הפעילות בחופשות יש לשים דגש על פעילויות המותאמות לתנאי
מזג האוויר ועל ליווי של מבוגרים לפעילויות חוץ מוסדיות על פי הנהלים.
10.2
 
רכזי תכניות החופשה יוודאו הימצאות רשימת טלפונים למקרי חירום,
ויבצעו בדיקת קשר עם גורמי הסיוע השונים.
10.3
 
כוח האדם שיועסק בחופשות
11.
עובדי הוראה
11.1
 
עדיפות ראשונה: המחנכת/הגננת של הכיתה
-  
עדיפות שנייה: מורה לחינוך מיוחד מצוות בית הספר; בגן משולב - הגננת של
הכיתה המשלבת; בגן מיוחד - ממלאת המקום הקבועה של הגננת או הגננת
המשלימה
-  
עדיפות שלישית: מורה/גננת לחינוך מיוחד (או גננת שי"ח), שתגויס במיוחד
להוראה בחופשות, ובכלל זה מורים וגננות לחינוך מיוחד שפרשו לגמלאות
-  
עדיפות רביעית: סטודנטים לחינוך מיוחד באוניברסיטאות או במכללות
(שיועסקו על תקן של ממלאי מקום).
-  
מטפלים פארא רפואיים
11.2
 
מטפלים פארא רפואיים יועסקו לצורך מתן טיפולים חיוניים לתלמידים (ריפוי
בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת) בכיתות שפורטו לעיל.
 
סייעות ועוזרות לגננות
11.3
 
סייעות העובדות בבית הספר ועוזרות לגננות העובדות בגני הילדים במהלך
שנת הלימודים הרגילה תמשכנה בעבודתן בתקופת החופשות, בהתאם למפורט
לעיל. החופשות שהן זכאיות להן תתואמנה באופן שהיציאה לחופשה תיעשה
ברוטציה, ובמועד החופשה של הסייעת תמלא את מקומה סייעת אחרת,
המועסקת במוסדות חינוך אחרים ביישוב שהתכנית אינה מופעלת בהם.
11.3.1
 
בבחירת ממלאת המקום יש להעדיף סייעת שיש לה ניסיון בעבודה עם ילדים
בעלי ליקויים דומים.
11.3.2
 
על פי סיכום עם מרכז השלטון המקומי, הרשות המקומית היא האחראית
להמשיך בהעסקתן של הסייעות הקבועות בתכניות החופשה, ובמידת הצורך -
להעסיק ממלאות מקום להן בתיאום עם מנהלי מסגרות החינוך.
11.3.3
 
בחירת הצוות שיעבוד בחופשות
11.4
 
בכל בית ספר או גן ילדים שתידרש העסקה של עובד שאינו נמנה עם הצוות
הקבוע של המוסד טעונה העסקתו אישור של המפקח על החינוך המיוחד. בגני
ילדים יינתן האישור בתיאום עם הפיקוח על גני הילדים.
11.4.1
 
בכיתות של תלמידים בעלי פיגור קשה/עמוק וסיעודיים, בעלי פיגור בינוני,
משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות, אוטיסטים ובעלי הפרעות נפשיות
קשות (חולי נפש) - בכל אלה לא יועסקו עובדים שאין להם הכשרה או ניסיון
בעבודה עם ילדים בעלי סוג ליקוי דומה. בכל מקום שמתגלה בו קושי בקיום
דרישה זאת יביא המפקח על החינוך המיוחד את הדבר לידיעת מנהל האגף
לחינוך מיוחד בעוד מועד.מנהל האגף לחינוך מיוחד יאשר פתרונות מקומיים
שיומלצו על ידי הפיקוח על החינוך המיוחד במחוז.
11.4.2
 
הכנת ממלאי מקום חדשים לעבודה בכיתות של תלמידים בעלי לקויות קשות
11.5
 
בכיתות של תלמידים בעלי פיגור קשה/עמוק וסיעודיים, בעלי פיגור בינוני,
משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות, אוטיסטים ובעלי הפרעות נפשיות
קשות (חולי נפש) במקרים שבהם נדרשת בהן העסקת מורים או סטודנטים
שאינם מכירים את הילדים ואינם מוכרים לילדים, תחל העסקת המדריך החדש
שבוע לפני החופשה הראשונה שהוא יעבוד בה. במהלך שבוע זה יכין בית הספר
או הגן את המדריך החדש לעבודתו בחופשה תוך מתן דגש לנושאים האלה:
 
היכרות אישית עם הילדים בקבוצתו המיועדת
-  
טיפולים מיוחדים הנדרשים לילדים
-  
מתן תרופות לנזקקים, באישור הרופא ובהסכמת המשפחה
-  
התנהגות במצבי חירום ומצוקה
-  
הוראות בטיחות.
-  
ריכוז התכנית בחופשות
12
מנהל בית הספר, או מורה מבית הספר שימונה על ידו, באישור המפקח על
החינוך המיוחד, ירכז את התכניות בחופשות ואת הפעלתן. חובה על בית הספר
להטיל את ריכוז התכנית על מורה מצוות בית הספר המכיר את התלמידים ואת
דרכי העבודה אתם ואת הטיפול בהם.
12.1
 
בבתי ספר שהתכנית תתקיים בהם בכל החופשות ניתן לחלק את ריכוז התכנית
בחופשות השונות בין כמה מורים.
12.2
 
דינם של אשכולות גני ילדים כדין בית ספר בנושא זה.
12.3
 
בגני ילדים בודדים הגננת הקבועה של הגן או ממלאת מקומה בחופשה תרכז את
התכנית.
12.4
 
עובד הוראה בבית ספר שקיבל על עצמו את ריכוז התכנית בחופשות למשך
ארבעה שבועות לפחות יוכל לפנות אל המפקח על החינוך המיוחד, באישור
המנהל או הפיקוח על גני הילדים, בבקשה לצאת לחופשה במהלך שנת הלימודים
הרגילה, על חשבון ימי עבודתו בתכנית החופשות. הבקשה תאושר בתנאים
האלה:
12.5
 
מספר ימי החופשה המבוקשים לא יעלה על עשרה ימי עבודה ברציפות (ימי
עבודה של בית הספר).
א.
 
הבקשה הופנתה אל המפקח די זמן מראש (לפחות שבועיים).
ב.
 
יובטח ממלא מקום (מורה/גננת) מתאים למורה או לגננת.
ג.
 
המפקח יוודא שנעשו כל הסידורים הנדרשים כדי שיציאתו לחופשה לא תפגע
בתכנית הלימודים ובתפקוד התקין של הגן או בית הספר.
ד.
 
בכל מקרה, עובד חייב להימצא בחופשה שנתית מצטברת של חודש בשנה, לפי
חוק העבודה והמנוחה.
12.6
 
רכז הנעדר במהלך שנת הלימודים הרגילה כאמור לעיל ינוכו משכרו הנוסף
בתקופת החופשה ימי היעדרות אלה.
12.7
 
הזכות של הרכז לקחת חופשה המוזכרת ב 12.5 לעיל ניתנת לכל רכז בבית ספר
העומד בתנאים לעיל, גם אם בית הספר בכללותו אינו משתתף בתכנית של שנת
לימודים גמישה.
12.8
 
בבית ספר שמתקיימת בו תכנית של שנת לימודים גמישה יחולו נוהלי תכנית זו
גם על הרכז.
12.9
 
ימי ההיעדרות במהלך שנת הלימודים וההחזר שלהם בעבודה בחופשות ייעשו
במהלך אותה שנת לימודים.
12.10
 
ריכוז אזורי של הפעלת תכניות החופשה במתי"א
13.
כללי
13.1
 
מנהל מתי"א, או רכז מטעמו, ירכז את הפעלת תכניות החופשה במסגרות
החינוך המיוחד ברמה היישובית/האזורית, על פי הנחיות המפקח על החינוך
המיוחד ומטעמו.
 
תחומי הפעילות של מתי"א
13.2
 
מעורבותו של מתי"א בסיוע למסגרות החינוך המיוחד בהפעלת תכניות
החופשה תותאם לצרכים המיוחדים בכל מקום ומקום, על פי הנחיות המפקח
על החינוך המיוחד. בכל מקרה, פעולות הסיוע של מתי"א בנושא זה אינן
פוטרות את מנהלי מסגרות החינוך המיוחד מאחריותן להפעלת תכניות
החופשה על פי ההוראות בחוזר זה.
 
תחומי הפעילות האפשריים של מתי"א בנושא החופשות הם כדלקמן:
 
ייזום תכניות מיוחדות לחופשות
13.2.1
 
סיוע למנהלי מסגרות החינוך המיוחד בייזום תכניות חופשה ייחודיות
-  
ייזום, תיאום וארגון פעולות הדרכה והשתלמות בנושא תכניות החופשה
לצוותים החינוכיים
-  
הכנת מאגר מידע על תכניות העשרה המותאמות למסגרות חינוך שונות
וחילופי מידע בעניין זה עם עמיתים והבאת התכניות לידיעת מנהלי מסגרות
החינוך.
-  
סיוע בגיוס ממלאי מקום למורים ולגננות
13.2.2
 
הכנת מאגר של ממלאי מקום למורים ולגננות מתוך עובדי ההוראה המועסקים
במערכת החינוך; זאת לצורך הפנייתם לעבודה בתכניות החופשה במסגרות
שבהן יידרשו. עדיפות ראשונה תינתן -
 
למורים/לגננות לחינוך מיוחד העובדים במסגרות שאינן מפעילות תכניות
חופשה בכלל או מפעילות תכניות חופשה באופן חלקי;
-  
לגננות שי"ח
-  
למורי שילוב המועסקים במסגרת תכנית השילוב, בהתחשב בתחומי התמחותם.
-  
ריכוז אזורי של תכניות החופשה בגני ילדים
13.2.3
 
בגני ילדים שמשובצת בהם ממלאת מקום לגננת הקבועה
א.
 
מעקב על העברת המידע הנדרש להפעלת תכניות החופשה בין הגננת הקבועה לבין
ממלאת מקומה, על פי ההוראות שתפורסמנה בעניין זה
 
הכנה ותיאום של תכניות הפעלה והעשרה
ב.
 
ריכוז נתונים על מספר התלמידים שישתתפו בתכנית החופשה ובדיקת
האפשרות לאיחוד הפעלה של כמה גנים, בהתחשב באפיון התלמידים ובאישור
מפקח החינוך המיוחד על מתי"א
-  
תיאום וייזום פעולות הדרכה לגננות בהכנת תכניות הפעלה ותכניות העשרה
בחופשה
-  
סיוע בתיאום ההפעלה של גני הילדים בחופשות עם הרשות המקומית בכל
הקשור לסדרי הפעלת הגן בחופשה: המשך עבודה של העוזרות לגננות (או
ממלאות מקום), הסעות, שירותים נלווים והסדרי ביטחון, כל זאת בהתחשב
בתכניות ההפעלה וההעשרה של הגנים
-  
סיוע לגננות בהתקשרות ובתיאום עם גורמי חוץ אחרים הקשורים בביצוע
תכניות ההפעלה וההעשרה, ובכלל זה רשויות מקומיות המסיעות ילדים אל גני
הילדים כתלמידי חוץ
-  
מעקב אחר הפעלת תכניות החופשה בגני הילדים ודיווח שוטף למפקח החינוך
המיוחד על מתי"א על הביצוע, ובתום ההפעלה - דיווח מפורט בכתב, הכולל
מסקנות והמלצות.
-  
תיאום עם הרשות המקומית ועם המתנ"ס
13.2.4
 
דאגה לכך שברשות המקומית (ובמקומות שבהם המתנ"ס שותף גם במתנ"ס)
מצוי המידע אודות שמות מוסדות החינוך שיפעלו בחופשה ומספרי התלמידים
וכן פרטי הרכזים של תכניות החופשה שיפעילו את התכניות בגני הילדים ובבתי
הספר
א.
 
תיאום עם הרשות המקומית, הקצאה של תקציבי ההעשרה שהועברו אליה
ממשרד החינוך התרבות והספורט לצורך זה וסיוע למוסדות החינוך בתיאום
תכניות העשרה עם הרשות המקומית, על פי הצרכים וההנחיות של המפקח על
החינוך המיוחד, ובכלל זה ניצול עודפים של תקציבי העשרה ותקציבי הוצאות
ארגוניות נלוות לצורך תגבור פעולות העשרה במסגרות הפועלות בחופשות,
כאמור ב- 17.5.2 - 17.5.3 להלן (ביישובים שבהם תקציב ההעשרה מועבר אל
המתנ"ס לצורך ביצוע פעולות ההעשרה יתבצע התיאום עם המתנ"ס)
ב.
 
ריכוז מידע אודות תכניות חופשה המופעלות על ידי הרשות המקומית
והמתנ"ס לתלמידי מוסדות החינוך הרגיל ובדיקת האפשרות לשלב בהן את
תלמידי מסגרות החינוך המיוחד, על פי הנחיות מפקח החינוך המיוחד על מתי"א
ובאישורו
ג.
 
ריכוז דוחות ביצוע אודות הפעלת תכניות החופשה שהוכנו על ידי מנהלי
מסגרות החינוך המיוחד (מנהל מתי"א יבדוק את הדוחות בתיאום עם הרשות
המקומית, ולאחר קבלת אישור מהמפקח על החינוך המיוחד יעביר דו"ח מרוכז
לאגף חינוך מיוחד, על גבי הטופס המובא בנספח ב להלן).
ד.
 
קשר עם מוסדות החינוך במהלך הפעלת תכניות החופשה
13.2.5
 
קיום קשר שוטף עם מוסדות החינוך במהלך הפעלת תכניות החופשה, ובכלל
זה ביקור במקום והתקשרות טלפונית על פי הצרכים וסיוע בטיפול בבעיות
שוטפות המתעוררות במהלך ההפעלה, על פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד
(תשומת לב מיוחדת תינתן לקשר עם גני הילדים).
 
מטלות נוספות בתחום הריכוז האזורי
13.2.6
 
על פי הצרכים והנחיות המפקח על החינוך המיוחד.
 
שעות התקן המיועדות לריכוז תכניות החופשה במתי"א
13.3
 
שעות התקן המיועדות לריכוז כל הפעולות הנדרשות במתי"א במהלך שנת
הלימודים הרגילה נכללות בשעות הריכוז המוקצות למתי"א עבור כלל
פעילותו.
13.3.1
 
הקצאת שעות בודדות עבור רכז העובד במהלך חופשה מסוימת תיעשה לפי
מפתח שייקבע על ידי האגף לחינוך מיוחד.
13.3.2
 
תנאי ההעסקה של עובדי הוראה וממלאי מקום בתכניות החופשה
14.
עובדי הוראה המועסקים בקביעות על ידי המשרד
14.1
 
מורים וגננות שיעבדו בחופשות יקבלו את שכרם לפי מספר השעות שיועסקו
בהן. השכר ברוטו לשעת עבודה בחופשה יחושב על בסיס השכר האישי ברוטו
של כל עובד בהיקף המשרה שבה הוא מועסק במהלך שנת הלימודים הרגילה
ובתוספת 37.3%. לעובדי הוראה העובדים בכיתות ז'-ט' בבתי ספר מיוחדים,
בחטיבות עמלניות ובבתי ספר על יסודיים עמלניים תהיה התוספת בשיעור
41.3%.
14.1.1
 
שכר העבודה בחופשה הוא נוסף לשכר המגיע לעובד באותה תקופה על פי תנאי
העסקתו הקבועים.
14.1.2
 
עובדי הוראה העובדים בתקופת החופשות זכאים לקבלת החזר הוצאות נסיעה
כפי שהם מקבלים אותם במהלך שנת הלימודים הרגילה ועל פי אותם הנהלים.
14.1.3
 
הוראות אלה חלות גם על עובדי הוראה קבועים במוסדות מוכרים שאינם
רשמיים.
14.1.4
 
ממלאי מקום שאינם מועסקים בקביעות על ידי המשרד
14.2
 
סטודנטים ומדריכים שיגויסו לעבודה בחופשה מחוץ למערכת החינוך יקבלו
את שכרם על בסיס שכר של מורה בכיר בעל ותק של 3 שנים ובתוספת של 20%
בגין עבודה בחופשה. לממלאי מקום העובדים בכיתות ז'-ט' בבתי ספר
מיוחדים, בחטיבות עמלניות ובבתי ספר על יסודיים עמלניים תהיה התוספת
בשיעור 24%.
14.2.1
 
הוראות אלה חלות גם על ממלאי מקום במוסדות מוכרים שאינם רשמיים אשר
אינם נמנים עם הצוות הקבוע של בית הספר או גן הילדים.
14.2.2
 
היעדרות מהעבודה במהלך תכנית החופשה
14.3
 
מאחר שהעבודה של המורים בתקופת החופשות היא על בסיס שעות, לא ישולם
שכר עבודה בחופשות למורה הנעדר מהעבודה בתקופה זו בגין מחלה.
 
מספר שעות העבודה המרבי של מורה בתכנית חופשה
14.4
 
מספר שעות העבודה המרבי למורה בתכנית חופשה מסוימת לא יעלה על מספר
שעות ההוראה ושעות ההכנה שהוקצו לכיתה אחת באותה חופשה, דהיינו 32
שעותבשבוע (ובכיתה של תלמידים אוטיסטים 38 שעות בשבוע).
14.4.1
 
מספר שעות העבודה למורה או למנהל בית ספר המשמש בתפקיד רכז של תכנית
חופשה מסוימת יהיה כמספר שעות הריכוז שהוקצו לבית הספר, לפי 2 שעות
בשבוע לכיתה.
14.4.2
 
הרכז יוכל לעבוד חלקית גם בהוראה בכיתה מסוימת הפועלת בחופשה, ובלבד
שסך כל שעות העבודה שלו בריכוז ובהוראה בשבוע בתכנית החופשה לא יעלה
על תוספת של 40% על בסיס משרתו במהלך שנת הלימודים הרגילה. למשל:
 
מורה/מנהל שבסיס משרתו 30 ש"ש יוכל לעבוד בתכנית החופשה עד 42 שעות
בשבוע, אם הוא משמש רכז התכנית.
-  
מורה/מנהל שבסיס משרתו 24 ש"ש יוכל לעבוד בתכנית החופשה עד 33 שעות
בשבוע, אם הוא משמש רכז התכנית.
-  
החזר הוצאות נסיעה לעובדי הוראה העובדים בתכניות החופשה
14.5
 
עובדי הוראה העובדים בתקופת החופשות זכאים לקבל החזר הוצאות נסיעה
כפי שהם מקבלים במהלך שנת הלימודים הרגילה ועל פי אותם הנהלים.
 
נוהל הדיווח על העסקת עובדי הוראה וממלאי מקום
15.
מנהל המוסד החינוכי או רכז תכנית החופשה אשר ימלא את מקומו, על פי
אישור המפקח על החינוך המיוחד, ידווח על עבודתם של העובדים הקבועים
ושל ממלאי המקום על גבי דוחות נוכחות מורים. הדיווח יתייחס לימי
העבודה של כל עובד בכל אחד מימי הפעלת התכנית, תוך ציון מספר שעות
העבודה בכל יום, וייעשה כדלקמן:
15.1
 
הדיווח על עובדי הוראה קבועים בגני ילדים ובבתי ספר יסודיים (כיתות א'-ו')
ייעשה בפיצול משרה81.
-  
הדיווח על עובדי הוראה קבועים בכיתות ז'-ט' בבתי ספר יסודיים, בחטיבות
עמלניות ובבתי ספר על יסודיים עמלניים ייעשה בפיצול משרה83.
-  
הדיווח על ממלאי מקום בגני ילדים ובבתי ספר יסודיים (כיתות א'-ו') שאינם
עובדי המערכת ייעשה בפיצול משרה91.
-  
הדיווח על ממלאי מקום בכיתות ז'-ט' בבתי ספר יסודיים, בחטיבות עמלניות
ובבתי ספר על יסודיים עמלניים ייעשה בפיצול משרה93.
-  
הדוחות יועברו לגזברות המחוז בסוף תכנית החופשה, ולכן המשכורת בגין
העבודה בחופשה תשולם במועד התשלום של משכורת החודש הבא.
15.2
 
ממלאי מקום הזכאים לשבוע הכשרה - הדיווח על עבודתם ייכלל אף הוא
בדו"ח שהוזכר לעיל.
15.3
 
בתי ספר המשתתפים בתכנית "שנת לימודים גמישה" ינהגו על פי הנחיות הדיווח
המפורטות בנושא זה.
15.4
 
נוהל הדיווח על רכז שאושרו לו ימי היעדרות במהלך שנת הלימודים הרגילה
בגין עבודתו בחופשות

16.
רכז שאושרו לו ימי היעדרות במהלך שנת הלימודים הרגילה יקבל את שכרו
עבור ימי היעדרות אלה כאילו עבד בהם, ובלבד שסך כל ימי ההיעדרות לא יעלה
על 10 ימים ברציפות. לצורך זה ידווח מנהל בית הספר על ימי ההיעדרות של
הרכז בקוד היעדרות14 ("היעדרות בגין עבודה בחופשה"). הדיווח על ימי
ההיעדרות של הרכז במהלך שנת הלימודים הרגילה ייעשה בדוחות הנוכחות
הממולאים על ידי מנהל בית הספר ונשלחים לגזברות המחוז מדי חודש במהלך
שנת הלימודים הרגילה.
16.1
 
גזברות המחוז תמציא למנהל בית הספר דוח תקופתי על אותם ימים שהרכז
נעדר בהם ומחויב להחזירם בתקופת החופשה.
16.2
 
הדיווח על עבודת הרכז בתקופת החופשה יתייחס לכל ימי עבודתו בחופשה.
הגזברות תנכה משכרו את ימי היעדרותו במהלך שנת הלימודים הרגילה.
16.3
 
השתתפות במימון פעולות העשרה בחופשות
17.
משרדנו ישתתף במימון פעולות העשרה בגני הילדים ובבתי הספר אשר אושרו
להפעלה בחופשות. תעריף ההשתתפות יעודכן מדי שנה לקראת חופשת הקיץ.
17.1
 
השתתפות המשרד מיועדת למימון הוצאות הקשורות בפעילויות עצמן, כמו
הזמנת אמנים למסגרת החינוכית, יציאה לפעילות מחוץ לבית הספר או גן
הילדים לפעילויות תרבות ופנאי שונות, מתן כיבוד קל וכיוצא בזה.
17.2
 
השתתפות המשרד תועבר למסגרות החינוך כדלקמן:
17.3
 
באמצעות החברה למתנ"סים: ביישובים שבהם יתבצעו פעולות ההעשרה
בשיתוף עם המתנ"סים, על פי הרשימה בסעיף 19 להלן. השתתפות המשרד
ביישובים אלה תועבר באמצעות החברה למתנ"סים עבור כל מסגרות החינוך
המיוחד (רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים).
17.3.1
 
בתי ספר בפנימיות טיפוליות שבפיקוח השירות לילד ולנוער במשרד העבודה
והרווחה זכאים לתכנית החופשה בחודש יולי בלבד. על פי סיכום עם משרד
העבודה והרווחה יועמד לרשותם תקציב הקייטנות, המועבר על ידי משרד
העבודה והרווחה לבעלויות. לפיכך לא ישתתף משרדנו במימון פעולות
ההעשרה במסגרות אלה.
17.3.2
 
לשאר מסגרות החינוך המיוחד תועבר השתתפות המשרד באמצעות הרשויות
המקומיות. למוסדות מוכרים שאינם רשמיים תועבר ההשתתפות באמצעות
הבעלויות.
17.3.3
 
בתי הספר וגני הילדים שאושרה להם תכנית הפעלה בחופשה יכינו תכנית
לביצוע פעולות ההעשרה אשר תשתלב בתכנית הפעילות הכללית. התכנית תביא
בחשבון את התקציב שיועמד לרשותם לביצוע פעולות העשרה אלה על פי
התעריף שיפורסם. התכנית תתואם עם הרשות המקומית, עם המתנ"ס, או עם
הבעלות על המוסד, ותאושר על ידי המפקח על החינוך המיוחד.
17.4
 
העברת תקציבי פעולות העשרה לרשויות המקומיות/לבעלויות וההתחשבנות
הסופית עמם תתבצע כדלקמן:
17.5
 
לקראת כל חופשה יעביר משרדנו את תקציבי פעולות ההעשרה במלואם לרשות
המקומית או לבעלות עבור אותה חופשה על בסיס מספר התלמידיםהזכאים
לתכניות החופשה.
17.5.1
 
הרשות המקומית או הבעלותתעביר את תקציבי ההעשרה למסגרות החינוך
המיוחד הפועלות בכל חופשה.
17.5.2
 
בתום כל חופשה יבדוק אגף החינוך המיוחד את דוחות הביצוע שיימסרו על
ידי רכזי החופשות במתי"א ויאושרו על ידי מפקחי החינוך המיוחד. האגף
לחינוך מיוחד ידווח לגזברות על הסכומים שלא הועברו למוסדות החינוך על
פי הנהלים לעיל לצורך קיזוז התשלומים.
17.5.3
 
העברת התקציבים לפעולות ההעשרה לחברה למתנ"סים תתבצע על פי ההסדרים
שנקבעו בין המשרד לבין החברה למתנ"סים, ובכלל זה הגשת דוחות ביצוע.
העודפים של תקציבי ההעשרה על פי האמור ב- 17.5.3 ינוצלו על ידי החברה
למתנ"סים לתגבור פעולות העשרה במסגרות הפועלות בחופשות.
17.4
 
השתתפות במימון הוצאות ארגוניות נלוות
18.
משרדנו ישתתף במימון הוצאות ארגוניות נלוות הכרוכות בהפעלתם של גני
הילדים ובתי הספר בחופשות על ידי הרשויות המקומיות והבעלויות
האחרות. על פי סיכום עם מרכז השלטון המקומי תשלומים אלה מיועדים גם
למימון ציוד וחומרים מתכלים להפעלת תכניות החופשה. תעריף ההשתתפות
יעודכן מדי שנה ויפורסם לקראת חופשת הקיץ.
18.1
 
העברת ההשתתפות של המשרד לרשויות המקומיות ולבעלויות האחרות
וההתחשבנות הסופית עמן תתבצענה כדלקמן:
18.2
 
לקראת כל חופשה יעביר משרדנו את תקציבי ההוצאות הארגוניות הנלוות
במלואם לרשות המקומית או לבעלות עבור אותה חופשה על בסיס מספר
הכיתותהזכאיות לפעול בתכניות החופשה.
18.2.1
 
בתום כל חופשה יבדוק האגף לחינוך מיוחד את דוחות הביצוע שיימסרו על
ידי רכזי החופשות במתי"א ויאושרו על ידי מפקחי החינוך המיוחד. האגף
לחינוך מיוחד ידווח לגזברות על הסכומים שלא הועברו למתי"א על פי הנהלים
שהוזכרו לעיל לצורך קיזוז התשלומים.
18.2.2
 
רשימת היישובים שבהם תבוצענה פעולות ההעשרה בשיתוף עם המתנ"סים
19.


מנח"י


ירושלים*

מחוז ירושלים


בית שמש

מחוז תל אביב
חולון
  אור יהודה
רמת גן

בני ברק


הרצליה

מחוז המרכז
נתניה

בית עובד*
פתח תקוה

גדרה
ראש העין

טייבה*
ראשון לציון

טירה
רחובות

יבנה*
רמלה

לוד
קלנסאוה

נס ציונה*

מחוז חיפה
ערערה*

אום אל פחם
פורדיס*

אור עקיבא
פרדס חנה

באקה אל גרביה
קרית אתא

ג'יסר אל זרקא
קרית ביאליק

חיפה*
קרית ים

טירת הכרמל
רכסים

עוספיה

מחוז הדרום
דימונה

אשדוד
נתיבות

אשקלון
קרית גת

אילת

מחוז הצפון
מגדל העמק*

אבו סנאן*
נהריה

אעבלין*
נצרת עלית

בית ג'ן
עכו

בית שאן
עמק בית שאן

ג'דידה מאכר
עפולה

טבריה
צפת

ירכא
קרית שמונה

כפר כנא*
מג'דל כרום

כפר מנדא*
שפרעם

מאג'ר
תמרה.

מבואות חרמון*

יישובים המצטרפים החל ב ז' בתמוז התשנ"ח (1.7.98). הרשימה תעודכן מדי
שנה, בהתאם לצרכים.
*


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' ניצה ננר, סגנית מנהלת האגף לחינוך
מיוחד, טל' 02‎-5603267/9.


נספח א
נספח ב

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/10(ג), ז' בסיוון התשנ"ח, 1 ביוני 1998