ארגון ומינהל
3.
ארגון העבודה הפדגוגית
3.1
דחיית יישומו של החוזר המיוחד כ', התשנ"ז
"ארגון הלימודים בביה"ס העל-יסודי"

(נח)3.1‎-2

יישום החוזר המיוחד כ', התשנ"ז, "ארגון הלימודים בבית הספר
העל-יסודי", יוחל בכיתות י' בשנת הלימודים התש"ס.הודעות


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998