ארגון ומינהל
3.
סקרים ואיסוף מידע
3.9
עדכון מפקד תלמידים התשנ"ח
(נח)3.9‎-1

כמדי שנה יערוך מנהל הגיוס גם השנה עדכון מפקד תלמידים הלומדים
בכיתות י"ב במגמות הטכנולוגיות.
1.
אלה מטרות המפקד:
לאתר בוגרי מגמות טכנולוגיות, להסמיכם למקצוע צבאי ולמנוע את
גיוסם באמצע שנת הלימודים.
2.1
לאתר כיתות טכנולוגיות נוספות, שאינן מוכרות על ידי צה"ל, כדי להגדיל
את הפוטנציאל המקצועי לגיוס.
2.2
לתכנן את הגיוס המקצועי לצה"ל בשנים הקרובות.
2.3
לעדכן את נתוניהם האיכותיים של המיועדים לשירות ביטחון, תלמידי
בתי הספר, על פי המידע שנאסף.
2.4
2.
שיטת המפקד
המידע ייאסף פיזית מבתי הספר כפי שנעשה בתחילת שנת הלימודים.
3.1
נציגי לשכת הגיוס יבקרו בבתי הספר, עם רשימת הלומדים בהם, שתוכן
על פי הצהרת התלמידים בלשכת הגיוס ועל פי מידע שנמסר על ידי בתי
הספר במפקד שנערך בחודש ספטמבר 97.
3.2
מנהלי בתי הספר יתבקשו להכין רשימות של הלומדים בכיתות י"ב
במגמות הטכנולוגיות. רשימות אלו תושווינה עם הרשימות שתוכנה על
ידי הלשכות.
3.3
נציגי לשכת הגיוס האזורית יתאמו טלפונית עם בתי הספר את מועד
הביקור, סמוך למועדים הנ"ל.
3.4
3.
לוח הזמנים המתוכנן לפעילות: כ"ב-כ"ג בטבת התשנ"ח, 21‎-20 בינואר 98.
4.
מנהלי בתי ספר מתבקשים לסייע לנציגי צה"ל בביצוע מפקד
התלמידים.
5.הודעות


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998