בטיחות וביטחון
5.
בטיחות
5.1
איסור הפעילות בנחלי הירקון והקישון - עדכון
(נח)5.1‎-1

הרינו להבהיר כי המגבלות שהודענו עליהן בסעיף 132 בחוזר נח/4 לגבי
פעילות בירקון חלות על הקטע שמסכר אבו-רבאח ומערבה, עד הים.
הקטע ממעיינות ראש העין ועד הכניסה לנחל קנה מותר לכל סוגי
הפעילויות, ובכלל זה פעילות במים.



הודעות


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998